پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران کشاورزی، بر مبنای راهبردهای تدریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران،کرج، ایران

3 عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

خودکارآمدی باورهای یک شخص در مورد توانایی‌هایش برای سازماندهی و اجرای اعمال لازم برای دستیابی به نتایج ­مورد­نظر می­باشد. از این­­رو، تحقیق حاضر با هدف پیش­بینی ابعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران کشاورزی بر مبنای راهبردهای تدریس انجـام شـد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و داده‌ها به روش پیمایشی گردآوری شد. از نظر امکان و میزان کنترل متغیرها هم از نوع پژوهش علی- مقایسه ای محسوب می­شود. هدف پژوهش پیش­بینی سطح ابعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران کشاورزی بر مبنای راهبردهای تدریس در کلاس بود. به این منظور، جامعه آماری متشکل از 210 نفر از آموزشگران مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی استان تهران و البرز بود که با استفاده از فرمول تصحیح جامعه معین، از 130 نفر از ایشان به روش نمونه‏گیری طبقه­ای تصادفی نظر­خواهی صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه­ای استاندارد بود که وضعیت روایی آن به سه صورت صوری، سازه و تشخیصی تایید شد و وضعیت پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی صورت گرفت. روش غالب آماری مدل­سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی بود. نتایج نشان داد بین راهبردهای تدریس و شش بعد خودکارآمدی تدریس (انگیزش بخشی به فراگیران، تطابق با تغییرات، تعامل با والدین فراگیران، حفظ شأن آموزشگری، خودکارآمدی در آموزش، سازگار نمودن آموزش با نیازهای فردی) رابطه معنی­داری وجود داشت. از این­رو، هر چه راهبردهای تدریسی که آموزشگر در کلاس درس استفاده می­کند مناسب تر باشد، خودکارآمدی آموزشگر افزایش می­باید و این افزایش خودکارآمدی باعث تمایل آموزشگران، اشتیاق، تعهد، انگیزه و اختصاص زمان بیش‌تر برای یادگیری دانشجویان می‌شود. این امر در نهایت، موجب پیشرفت تحصیلی دانشجویان می­گردد. از این­رو، برگزاری دوره­های آموزشی برای آموزشگران، که به ارتقا مهارت تدریس آن‏ها منجر می‏شود؛ راهکار مناسبی برای ارتقا خودکارآمدی آن‏هاست.

کلیدواژه‌ها


  1. Alambeigi, A., Paikhaste, P. & Hejazi, Y. (2016). Teaching self-efficacy of agriculture trainers as an antecedent of teaching positive affects variability using partial least square modeling, Journal of Agricultural Education Administration Research, 7(35), 107-124. (In Farsi).
  2. Allah Tavakolli, Gh., Shahamat, N. & Ojinejad, A.R. (2015). The relationship between organizational intelligence with self–efficacy and occupational satisfaction of high school teachers in Jirof.  Journal of new approach in educational management, 6(21), 213-228. (In Farsi).
  3. Almeida, L. S., Prieto, M. D., Ferreira, A. I., Bermejo, M. R., Ferrando, M., & Ferrándiz, C. (2010). Intelligence assessment: Gardner multiple intelligence theory as an alternative. Learning and Individual Differences, 20, 225–230.
  4. Ashton, P. T. & Webb, R. B. (1986). Making a difference: Teachers sense of efficacy and student achievement, New York: Longman.
  5. Avanzi, L., Miglioretti, M., Velasco, V., Balducci, C., Vecchio, L., Fraccaroli, F., & Skaalvik, E. M. (2013). Cross-validation of the Norwegian Teacher's Self-Efficacy Scale (NTSES). Teaching and Teacher Education, 31, 69-78.
  6. Aydeniz, M., & Ozdilek, Z. (2016). Assessing and enhancing pre-service science teachers’ self-efficacy to teach science through argumentation: Challenges and possible solutions. International Journal of Science and Mathematics Education, 14(7), 1255-1273.‏
  7. Azimi, M. & Piri, M. (2014). The relationship between goal orientation and self-taught learning performance among the medical sciences’ faculty member of Tabriz University. Journal of Medical Education Development, 7 (16): 50-63. (In Farsi).
  8. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ, 1986, 23-28.‏
  9. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

10. Brouwers, A., & Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-efficacy in classroom management. Teaching and Teacher education, 16(2), 239-253.‏

11. Chen, W. (2007). The Structure of Secondary School Teacher Job Satisfaction and its Relationship with Attrition and Work Enthusiasm. Chinese Education and Society, 40(5), 17-31.

12. Chacón, C. T. (2005). Teachers’ perceived efficacy among English as a foreign language teachers in middle schools in Venezuela. Teaching and Teacher Education, 21(3), 257-272.‏

13. Dellinger, A. B., Bobbett, J. J., Olivier, D. F. & Ellett, C. D. (2008). (Measuring Teachers Self Efficacy Beliefs: Development and Use of the TEBS-self. Teaching and Teacher Education, 24, 751-766.

14. Dembo, M., & Gibson, S. (1985). Teachers' sense of efficacy: an important factor in school achievement. Elementary School Journal, 86, 173-184

15. Gage, N. L. (1978). The scientific basis of the art of teaching. Teachers Coll Press.

16. Grabe, M., & Grabe, C. (2007). Integrating technology for meaningful learning. (5th ed.), New York, NY: Houghton Mifflin Company.

17. Guo, Y., Justice, L. M., Sawyer, B., & Tompkins, V. (2011). Exploring factors related to preschool teachers’ self-efficacy. Teaching and Teacher Education, 27(5), 961-968.

18. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-based Structural Equation Modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115-135.

19. Justice, L. M., Guo, Y., Kaderavek, J., Piasta, S. B., & McGinty, A. S. (2008). Preschool teacher’s sense of community, instructional quality and children’s language and literacy gains. Early Education & Development, in press.

20. Kerr, R.C. (2005). An investigation of tasmanian year 11 science students’perceptions of information communication technology-richlearning environments. Proceedings of the Fourth International Conference on Science, Mathematics and Technology Education, Victoria, Canada, August 25-28, 2005.

21. Kilday, J. E., Lenser, M. L. & Miller, A. D. (2016). Considering students in teachers' self-efficacy: Examination of a scale for student-oriented teaching. Journal of Teaching and Teacher Education, 56, 61-71.

22. Klassen, R. M., Foster, R. Y., Rajani, S., & Bowman, C. (2009). Teaching in the Yukon: Exploring teachers’ efficacy beliefs, stress, and job satisfaction in a remote setting. International Journal of Educational Research, 48(6), 381-394.

23. Kunsting, J., Neuber, V., & Lipowsky, F. (2016). Teacher self-efficacy as a long-term predictor of instructional quality in the classroom. European Journal of Psychology of Education, 31, 299 – 322.

24. Maroofi, Y, Kiya Manesh, A., Mehr Mohammadi, M. & Ali Askari, M. (2007). Evaluation of the teaching quality in higher education: investigating the some viewpoints. Journal of Curriculum Studies, 1 (5).81-112. (In Farsi).

25. Moe, A., Pazzaglia, F., & Ronconi, L. (2010). When being able is not enough. The combined value of positive affect and self-efficacy for job satisfaction in teaching. Teaching and Teacher Education, 26(5), 1145-115.

26. Narimani, M., & Vahidi, Z. (2014). A comparison of alexithymia, self-efficacy and self-esteem among students with and without learning disability. Journal of Learning Disabilities, 3(2), 78-91. (In Farsi).

27. Nevitt, J., & Hancock, G.R. (2001). Performance of bootstrapping approaches to model test statistics and parameter standard error estimation in structural equation modeling. Structural Equation Modeling, 8(3), 353-377.

28. Noori, A., Shokri, O. & Sharifi, M. (2013). Teachers' job stress and emotional   well-being: testing a model of self-efficacy mediating. Journal of applied psychology, 4(28), 59-76. (In Farsi).

29. Nunnally, J.C., & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory. New York, NY:  McGraw-Hill.

30. Oermann, M.H. (2004). Reflections on undergraduate nursing education: A look to the future. International Journal of Nursing Education Scholarship, 1(1), 1–13.

31. Poddel, D. & Soodak, L. (1993). Teacher efficacy and bias in special education referrals. Journal of Educational Research, 86, 247-253.

32. Ramsden, P. (2005). Learning to Teaching Higher Education. New York: Routledge Publication.

33. Ross, J.A. & Gray, P. (2006). Transformational leadership and teacher commitment to organizational values: the mediating effects of collective teacher efficacy. School Effectiveness and School Improvement, 17(2), 179-199.

34. Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80, 1–28.

35. Shahidi, N., Jaafari, P., Ghourchian, A., & Behboodian, J. (2012). Developing a structural model for the relationship between faculty Members’ self-efficacy and competencies with their teaching quality in Islamic Azad University. Research in Curriculum Planning, 9(32), 49-67. (In Farsi).

Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2007). Dimensions of teacher self-efficacy and relations with strain factors, perceived collective teacher efficacy, and teacher burnout. Journal of Educational Psychology, 99(3), 611.