دوره و شماره: دوره 50، شماره 4، دی 1398، صفحه 643-871