تأثیر بریکولاژ بر کارآفرینی سازمانی: با تبیین نقش میانجی شناسایی فرصت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه کارآفرینی فناورانه دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در ادبیات کارآفرینی، اهمیت بریکولاژ در توانایی غلبه بر محدودیت منابع و به­موجب آن، خلق بازار و رشد شرکت‌های نوپا مفهوم‌سازی شده است. به این ترتیب، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بریکولاژ بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی شناسایی فرصت در شرکت‌های فعال در عرصه خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزی صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیۀ مدیران شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزی استان مرکزی به تعداد 130 نفر بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 97 تن تعیین شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد صورت گرفت که از روایی و پایایی لازم برخوردار بود. در این پژوهش از روایی ظاهری (مراجعه به 6 تن از اساتید و خبرگان در حوزه کارآفرینی) استفاده شد و پایایی از طریق روش پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به­منظور تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار‌های SPSS و Smart PLS2  استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بریکولاژ بر کارآفرینی سازمانی به­طور مستقیم تأثیر مثبت دارد. همچنین بریکولاژ بر کارآفرینی سازمانی به­طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی شناسایی فرصت تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Akbari, M., Danesh, M., Sakhdari, K., & Dolatshah, P. (2017). Effect of Organizational Preparation for Corporate Entrepreneurship on Financial Performance and Innovation Performance of Organizations: Mediating role of entrepreneurial orientation, Journal of Technology Development Management, 5 (1), 123-146. (In Farsi).
 2. Akbari, M., Sakhdari, K., & Danesh, M. (2020). Organizational Preparedness for Corporate Entrepreneurship and Performance in the Iranian food industry. Journal of Agricultural Science and Technology. 22 (2). xxx-xxx. Accepted for publication. 
 3. Akbari, M., Reshadi, M.S., Padash, H., Karimian Ravandi, M. (2019). Identification and Prioritization of Business Opportunities in the Aras Free Trade Zone. Human Geography Research Quarterly. 51 (2). 291-306. (In Farsi).
 4. Abdi Jamyran, A., Hosseini, E., & Revai, S. (2017). Examining Opportunity Identification Models in the Entrepreneurship Process, Research in the Arts and Humanities, 3 (5), 79-88. (In Farsi).
 5. Abdollahi, H., Ahmadi, A., & Munshahi, M. M. (2018). Factors Affecting the Innovation of the Business Model in Agricultural Knowledge Companies in Mazandaran Province, Entrepreneurship in agriculture, 5 (1), 77-91. (In Farsi).
 6. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.
 7. An, W., Zhao, X., Cao, Z., Zhang, J., & Liu, H. (2018). How bricolage drives corporate entrepreneurship: the roles of opportunity identification and learning orientation. Journal of Product Innovation Management, 35(1), 49-65.
 8. Andersen, O. J. (2008). A bottom-up perspective on innovations mobilizing knowledge and social capital through innovative processes of bricolage. Administration & Society, 40 (1), 54–78.
 9. Ardichvili, A., Cardozo, R. & Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of BusinessVenturing, 18, 105–23.
 10. Baron, R. A. (2006). Opportunity recognition as pattern recognition: How entrepreneurs connect the dots” to identify new business opportunities. Academy of Management Perspectives, 20 (1), 104–19.
 11. Baker, T., and Nelson, R.E.  (2005). Creating Something from Nothing: Resource Construction through Entrepreneurial Bricolage. Administrative Science Quarterly, 50, 329–366.
 12. Thompson, R., Barclay, D. W., & Higgins, C. A. (1995). The partial least squares approach to causal modeling: Personal computer adoption and use as an illustration. Technology studies: special issue on research methodology2(2), 284-324.
 13. Burg, E., Podoynitsyna, K., Beck, L. & Lommelen, T.  (2012). Directive deficiencies: How resource constraints direct opportunity identification in SMEs. Journal of Product Innovation Management, 29 (6), 1000–11.
 14. Bojica, A. M., Ruiz Jiménez, J. M., Ruiz Nava, J. A., & Fuentes-Fuentes, M. M. (2018). Bricolage and growth in social entrepreneurship organizations. Entrepreneurship & Regional Development, 30(3-4), 362-389.
 15. Corbett, A. C. (2007).  Learning asymmetries and the discovery of entrepreneurial opportunities. Journal of business venturing, 22(1), 97-118.
 16. Cunha, M. P. E., Rego, A., Oliveira, P., Rosado, P., & Habib, N. (2014). Product innovation in resource-poor environments: Three research streams. Journal of Product Innovation Management, 31 (2): 202–10.
 17. Desa, G. (2012). Resource mobilization in international social entrepreneurship: Bricolage as a mechanism of institutional transformation. Entrepreneurship Theory and Practice, 36 (4): 727–51.
 18. Desa, G., & S. Basu. (2013). Optimization or bricolage? Overcoming resource constraints in global social entrepreneurship. StrategicEntrepreneurship Journal, 7 (1): 26–49.
 19. Di Domenico, M. D., Haugh, H. & Tracey, P. (2010). Social Bricolage: Theorizing Social Value Creation in Social Enterprises. Entrepreneurship Theory and Practice, 36, 1042–2587.
 20. Dianti, M., Karimi, A., & Akbari, M. (2018). The impact of entrepreneurial self-efficacy on the recognition of opportunities with respect to the passion of entrepreneurship, Journal of Entrepreneurship Development, 11 (1), 61-80. (In Farsi).
 21. Duymedjian, R., & Rüling, C. C. (2010). Towards a foundation of bricolage in organization and management theory. Organization Studies31(2), 133-151.
 22. Fisher, G. (2012). Effectuation, Causation, and Bricolage: A Behavioral Comparison of Emerging Theories in Entrepreneurship Research. Entrepreneurship Theory and Practice, 36: 1019–1051.
 23. Fini, R., Grimaldi, R., Marzocchi, G. L. & Sobrero, M. (2012). The determinants of corporate entrepreneurial intention within small and newly established firms. Entrepreneurship Theory and Practice,36 (2): 387–414
 24. Foss, N. J., Klein, P. G., Kor, Y. Y.  & Mahoney, J. T. (2008). Entrepreneurship, subjectivism, and the resource-based view: Toward a new synthesis. Strategic Entrepreneurship Journal, 2 (1): 73– 94
 25. Garud, R., & P. Karnøe. (2003). Bricolage versus breakthrough: Distributed and embedded agency in technology entrepreneurship. Research Policy, 32 (2): 277–300.
 26. Guo, H., Su, Z., & Ahlstrom, D. (2015). Business model innovation: The effects of exploratory orientation, opportunity recognition, and entrepreneurial bricolage in an emerging economy. Asia Pac J Manag, 33(2): 533-549.
 27. Gruber, M., I. C. MacMillan, & J. D. Thompson. (2012). From minds to markets: How human capital endowments shape market opportunity identification of technology start-ups. Journal of Management, 38 (5), 1421–49.
 28. Hsieh, C., Nickerson, J. A., & Zenger, T. R.  (2007). Opportunity discovery, problem solving and a theory of the entrepreneurial firm. Journal of Management Studies, 44(7), 1255-1277.
 29. Halme, M., Lindeman, S., & Linna, P. (2012). Innovation for inclusive business: Intrapreneurial bricolage in multinational corporations. Journal of Management Studies, 49(4), 743-784.
 30. Hooi, H. C., Ahmad, N. H., Amran, A., & Rahman, S. A. (2016). The functional role of entrepreneurial orientation and entrepreneurial bricolage in ensuring sustainable entrepreneurship. Management research review, 39(12), 1616-1638.
 31. Ireland, R. D., Covin, J. G. & Kuratko, D. F. (2009). Conceptualizing corporate entrepreneurship strategy. Entrepreneurship Theory andPractice, 33 (1), 19–46.
 32. Karimi, A., Malek Mohammadi, I., Rezvanfar, A., & Ahmadpour Dariani, M. (2013). Corporate entrepreneurship model designed to promote agriculture in the context of sustainable agricultural development, Iranian Jornal of Agricultural Economics and Development Research, 44 (1), 77-93. (In Farsi).
 33. Kirzner, I. M. (1973). Competition and entrepreneurship. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 34. Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Routledge.
 35. Iacobucci, D., & Duhachek, A. (2003). Mediation analysis – round table acr. Presentation at the round table of the ACR Conference, Toronto.
 36. Khosravi, E., Gholamrezaee, S., Rahimian, M., & Akbari, M. (2016). Analysis of the effective factors in development of organizational entrepreneurship in cooperatives, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 3 (4), 89-101. (In Farsi).
 37. Lévi-Strauss, C. (1966). The Savage Mind. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 38. Linna, P. (2013). Bricolage as a Means of Innovating in a Resource-Scarce Environment: A Study of Innovator-Entrepreneurs at the BOP. Journal of Developmental Entrepreneurship, 18 (3): 1–23.
 39. Lumpkin, G. T., & Lichtenstein, B. B. (2005). The role of organizational learning in the opportunity-recognition process. EntrepreneurshipTheory and Practice, 29 (4): 451–72.
 40. Ma, R., Huang, Y. C. & Shenkar, O.  (2011). Social networks and opportunity recognition: A cultural comparison between Taiwan and the United States. Strategic Management Journal, 32 (11): 1183– 205.
 41. Mair, J., & Marti, I. (2009). Entrepreneurship in and around Institutional Voids: A Case Study from Bangladesh. Journal of Business Venturing, 24 (5): 419–435.
 42. Marzban, Sh., Mohaghegh, M., & Akbari, M. (2016). The impact of Spirituality Leadership in Organizational Entrepreneurship in University of Tehran, Journal of Entrepreneurship Development, 8 (4), 709-727. (In Farsi).
 43. Moghimi, S. M; Vakili, U., Akbari, M., (2019). Theories of Entrepreneurship (6 Ed). University of Tehran Press. (In Farsi).
 44. Moradnezhadi, H., Iravani, H., SHabanali fami, H., Hosseini, S.M., & Kafi, M. (2007).Analysis of factors influencing entrepreneurship development in green houses in Iranian, Iranian Journal of Agricultural Science, 219- 226 (In Farsi).
 45. Ministry of Jihad-E- Agriculture. (2007). Program of Agricultural consulting, technical and engendering network, office of extension and farming system. Ministry of Jihad-E- Agriculture (In Farsi)
 46. Phan, P. H., Wright, M., Ucbasaran, D. & Tan, W. L.  (2009). corporate entrepreneurship: Current research and future directions. Journal ofBusiness Venturing, 24 (3): 197–205.
 47. Renko, M., Shrader, R. C. & Simon, M. (2012). Perception of entrepreneurial opportunity: A general framework. Management Decision, 50 (7): 1233–51.
 48. Rezaei, R., Badsar, M., & Amin Fenck, D. (2017). Effect of entrepreneurial orientation on organizational performance in Jihad-e-Agriculture Organization of West Azarbaijan Province, Iranian Jornal of Agricultural Economics and Development Research, 47 (4), 865-877. (In Farsi).
 49. Senyard, J., Baker, T. Steffens, P. & Davidsson, P. (2014).Bricolage as a path to innovativeness for resource-constrained new firms. Journal of Product Innovation Management, 31 (2): 211–30.
 50. Senyard, J., Baker, T. & Davidsson, P. (2009). Entrepreneurial Bricolage: Towards Systematic Empirical Testing. Frontiers of Entrepreneurship Research, 29 (5): 1–15
 51. Servantie, V., & Rispal, M. H. (2018). Bricolage, effectuation, and causation shifts over time in the context of social entrepreneurship. Entrepreneurship & Regional Development, 30(3-4), 310-335.
 52. Singh, R., Hills, G. E., Hybels, R. C., & Lumpkin, G. T. (1999). Opportunity recognition through social network characteristics of entrepreneurs. Frontiers of entrepreneurship research228241.
 53. Safari, S., Abbasi, R., & Soltani Ali Abad, M. (2016). Identification of Organizational Entrepreneurship Performance Evaluation Indices, Quarterly Journal of Technology Growth, 12 (46). 61-67. (In Farsi).
 54. Stevenson, H. H. & Jarillo. (1990). A paradigm of entrepreneurship: entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11,17-27
 55. Salunke, S., Weerawardena, J., & McColl-Kennedy, J. R. (2013). Competing through service innovation: The role of bricolage and entrepreneurship in project-oriented firms. Journal of Business Research, 66(8), 1085-1097
 56. Wernerfelt, B. (1984). A Resource-Based View of the Firm. Strategic Management Journal. 5 (2): 171–180.
 57. Yiu, D. W., Lau, C.  & Bruton, G. D. (2007). International venturing by emerging economy firms: The effects of firm capabilities, home country networks, and corporate entrepreneurship. Journal of International Business Studies, 38 (4): 519–40.
 58. Zahra, S. A. (1996). Governance, ownership, and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities.Academy of Management Journal, 39 (6): 1713–35.