دوره و شماره: دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 421-642