ارایه مدل مفهومی زنجیره تامین کارآفرینانه با تاکید بر فناوری در صنایع لبنی - رویکرد دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مالی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی،‌ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

زنجیره­های تأمین به­دلیل درگیر بودن چندین شرکت در فعالیت­های مشترک، محمل مناسبی برای کارآفرینی به­حساب می­آیند. با توجه به گسترش مباحث کارآفرینی در زنجیره تامین، ارایه مدل مفهومی زنجیره تامین کارآفرینانه ضروری به نظر می­رسد. در این پژوهش، مولفه­های موثر بر زنجیره تامین کارآفرینانه شناسایی و مدل جامع زنجیره تامین کارآفرینانه ارایه شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر حسب گردآوری داده­ها، کیفی از نوع توصیفی- پیمایشی است و به­منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامه بسته‌ و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 15 نفر خبره از بین اساتید دانشگاه، کارشناسان و مدیران شرکت­های منتخب حوزه صنایع لبنی استان گلستان بودند. به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل محتوا و دلفی فازی استفاده شد. با توجه به نتایج، مولفه­های مشتری­مداری، شرکای تجاری، عدم قطعیت در تامین تقاضا از بعد محرک­ها، مولفه­های مدیریت تغییر، تکنولوژی مناسب، یکپارچه­سازی از بعد شایستگی­های زنجیره تامین کارآفرینانه، مولفه­های پاسخگویی، رشد سهم بازار و بهره­وری از بعد پیامد و سه مولفه اینترنت اشیا، رایانش ابری، کلان­داده از بعد توانمندساز­ها با میانگین بالاتر از حد آستانه از بین مولفه­ها انتخاب شدند. با توجه به یافته­ها، توجه ویژه به مشتری­مداری، استفاده از تکنولوژی مناسب و بهره­گیری از فناوری کلان داده در زنجیره تامین منجر به رشد و توسعه زنجیره تامین صنایع لبنی می­شود.

کلیدواژه‌ها


  1. Azar, A. & Faraji, H., (2010). Fuzzy management science (4th Ed.). Tehran: Institute Mehraban book publisher (in Farsi).
  2. Akbar, I., Muzaffar, M., &Rehman, Kh. U., (2012) Entrepreneurial supply chain management competence: performance of manufacturing small and medium enterprises, International Journal of Management & Organizational Studies, 1(2), 39-46.
  3. Aminafshar, Z., (2014). The Ability of Supply Chain Management in Entrepreneurship and the Competitiveness of Small and Medium Enterprises, 2nd National Conference on Entrepreneurship and Competitiveness, Sari, Center for Entrepreneurship and Communication with the University of Mazandaran. Retrieved from: https://www.civilica.com/Paper-ESAC02-ESAC02_063.html. (In Farsi) 
  4. Arazmjo, H., Nasehifar,V., Taghavifard, M, T., (2014). Key factors for successful implementation of the development plan of the Insurance Industry Using the Fuzzy Delphi Approach, Iranian Journal of Insurance Research, 1, 215-240.  (In Farsi) 
  5. Carter, C.R., & Rogers, D.S. (2008). A framework of sustainable supply chain management: Moving toward new theory, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(5), 360-387.
  6. Cavalli-Sforza, V., & Ortolano, L. (1984). Delphi forecasts of land-use–transportation interactions. Journal of Transportation Engineering, 110(3), 324-339.
  7. Cousins, P., Lawson, B., & Squire, B., (2006). An Empirical Taxonomy of Purchasing Functions, International Journal of Operations & Production Management, 26 (7), 775–794.
  8. Daewoo Park, L. W, Chinta, R., Cunningham, M., (2010). Global Entrepreneurship and Supply Chain Management: A Chinese Exemplar, Journal of Chinese entrepreneurship, 2(1), 35-57.
  9. Farsijani, H.; Farzi, R. & Torabipur, M., (2012). Review and Explanation of the Role of Entrepreneurship in the Cold Chain Management, Journal of Entrepreneurship Development, 4(13), 89-108. (In Farsi) 

10. Fozoni Ardakani, Z., Pezeshkirad, Gh., Tabatabaeian, H., Ranaee Kord Sholi, H., (2017). Network Analysis of Organizational Actors Interactions in Sustainable Innovation System of Iranian Dairy Industry, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48(3), 477-490 (In Farsi).

11. Giunipero, L.C., Denslow, D., & Eltantawy, R., 2005, Purchasing Supply Chain Management Flexibility: Moving to an Entrepreneurial Skill Set, Industrial Marketing Management, 34 (6), 602-613.

12. Gheisari, M., Tajfar, M, H., Vahdat, D., Hosseini, S., (2013). Supply chain management with the use of modern Internet technology from cloud-based information objects, The Supply Chain Management Journal, 42, 26-41. (In Farsi) 

13. Häder, M. & Häder, S. (1995). Delphi und Kognition spsychologie: Ein Zugang zur. Theoretischen Fundierung der Delphi- Methode, ZUMA-Nachrichten, 37(19), 8-34.

14. Holmberg,S., (2000). A System Perspective on supply chain measurments, International Journal of Physical Distribution & Logistics, 30(10), 847-868.

15. Hosseini, S. S., Erfanian, Z., 2009,
Modeling the Effects of Advertising on the Demand for Dairies in Iran (Case study: Milk Industries of Iran), Iranian journal of agricultural economics and development research, 39(1).

16. Hsiao, T.Y., (2006). Establish Standards of Standard Costingwith the Application of Convergent Gray Zone Test. European Journal of the operational Research, 168 (2), 593-611.

17. Hsu, C.C., Tan, K. C., and Laosirihongthong, T., Leong, G. K., (2011), Entrepreneurial SCM competence and performance of manufacturing SMEs. International Journal of Production Research, 49(22), 6629-6649.

18. Ishikawa, A., Amagasa, M., Shiga, T., Tomizawa, G., Tatsuta, R., Mieno, H., (1993). The Max–Min Delphi Method and Fuzzy Delphi Method via Fuzzy Integration, Fuzzy Sets and Systems, 55, 241-253.

19. Jafari, N., Montazer, GH. (2008). Applying Fuzzy Delphi Method for Developing Tax Policies, Journal of Management Researches in Iran, 1, 91-114. (In Farsi).

20. Keeney, S., Hasson, F. & McKenna, H.P. (2001). A critical review of the Delphi technique as a research methodology for nursing. International Journal of Nursing Study, 38(2), 195-200.

21. Keyanfar, K., & Barforosh, N., (2016), Evaluating the Effect of Entrepreneurial Supply Chain and New Product Development on Corporate Performance, Executive Management Journal, 8(15), 75-92. (In Farsi) 

22. Kuo, Y.F., & Chen, P.C., (2008). Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries using fuzzy Delphi method, Expert Systems with Applications, 35 (4), 1930-1939.

23. Lee, W.B., & Michael R.K., (2010). Learning effective supply chain transformations: A guide to sustainable world-class capability and results. Ft. Lauderdale, J. Ross publishing.

24. Lee, A.H.I., Wang, W., & Lin, T., (2010). An evaluation framework for technology transfer of new equipment in high technology industry. Technological Forecasting & Social Change, 77, 135–150.

25. Xu, P., Si, H., Wang, Y., W, p., (2014). The application of Internet of things technology in Modern Logistics and Supply Chain Management, Advanced Materials Research, 926-, 4118-4121.

26. Mullen, P., (2003). Delphi: myths and reality. Journal of Health Organization and Management, 17(1), 37-52.

27. Murry, T. J., Pipino, L. L., & Gigch, J. P. (1985). A pilot study of fuzzy set modification of Delphi. Human Systems Management, 5(1), 76-80.

28. Okoli, C., & Pawlowski, S. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information & Management, 42(1), 15-29.

29. Pamuk, H., Bulte, E., & Adekunle, A. A. (2014). Do decentralized innovation systems promote agricultural technology adoption? Experimental evidence from Africa. Food Policy, 44, 227-236.

30. Roy, T.K., & Garai, A., (2012). Intuitionistic fuzzy delphi method: More realistic and interactive forecasting tool, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, 18(2), 37-50.

31. Sultan, N., & Z. Sultan., (2012). The application of utility ICT in healthcare management and life science research: A new market for a disruptive innovation, The European Academy of Management conference EURAM, Rotterdam, The Netherlands.

32. Tenkorang, R. A., Helo, P.T., (2016). Big Data Applications in Operations/Supply-Chain Management: A Literature Review, Computers & Industrial Engineering, 101, 528-543.

Verdouw, C.N., Wolfer, J., Beulens, A.J.M., Rialland, A., (2016). Virtualization of Food Supply Chains with the Internet of Things, Journal of Food Engineering, 176.128-136