دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، تیر 1398، صفحه 231-419 
اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات زراعی (مورد مطالعه: دشت مشهد)

صفحه 249-263

10.22059/ijaedr.2019.237998.668461

سمانه سلیمانی نژاد؛ آرش دوراندیش؛ محمود صبوحی؛ محمود بنایان اول


برنامه‌ریزی راهبردی توسعه نظام ترویج تعاون در ایران

صفحه 311-332

10.22059/ijaedr.2019.254606.668581

غلامحسین عبدالله زاده؛ محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین حسینی نیا؛ علی قلی حیدری