عوامل موثر بر دانش و نگرش کشاورزان نسبت به مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان گرمسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر دانش و نگرش کشاورزان نسبت به مزیت نسبی محصولات زراعی بود که  به روش علی ارتباطی انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه، بهره­برداران بخش زراعت شهرستان گرمسار به تعداد 13825 نفر بود و حجم نمونه از طریق جدول مورگان 380 نفر تعیین گردید. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن به کمک استادان دانشگاه و پایایی آن از طریق انجام پیش­آزمون به­دست آمد. نتایج نشان داد، بیشتر کشاورزان نسبت به کشت محصولات دارای مزیت نسبی دانش متوسط به پایین، ولی نگرش متوسط به بالا داشتند.  نتایج الگوی لوجیت عوامل موثر بر دانش کشاورزان نسبت به کشت محصولات دارای مزیت نسبی بیانگر آن بود که تحصیلات، تعداد شرکت در کلاس ترویجی، تعداد بازدید ترویجی دارای اثرات مثبت، لیکن تماس با مروجان کشاورزی دارای اثر منفی بود. نتایج الگوی لوجیت عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصولات دارای مزیت نسبی بیانگر آن بود که تحصیلات، تعداد شرکت در کلاس ترویجی، تعداد بازدید ترویجی و درآمد زراعی سال قبل دارای اثرات مثبت، لیکن تماس با مروجان کشاورزی و تعداد قطعات زمین در اختیار کشاورز دارای اثر منفی بودند.

کلیدواژه‌ها


 1. Abedi, S. (2017). An Investigation of Comparative Advantage of Agricultural Production based on Biotechnology (Case Study: Wheat and Corn in Fars Province). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 47(3), 569-579. In Farsi.
 2. Alammouri, N. (2008). Comparative advantage study of the Syrian potato. Retrieved from: www. agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=QC2009200640
 3. Amirnead, H & Rafiee, H. (2009). An investigation on scale, efficiency and integrated advantage of rain-fed crops (case study: Mazandaran province). Journal of research in agricultural science. 5(1), 91-101.In Farsi.
 4. Amshidi, A. Teymouri, M. Amshidi, M.  & Sarabi, S. (2010). Assessing Farmers’ Attitude toward Cultivation and Development of Rice Production (A Case Study in Shirvan & Chardavol, Ilam, Iran). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 41(3), 287-297. In Farsi. 
 5. Enayatirad, R., Aili, A., Rezaei moghadam, & Biani, M. (2010). Factors affecting corn producer farmers' knowledge toward sustainable agriculture in Northenwest Khuzestan. Iranian agricultural extension and education Journal. 5(2), 59-86. In Farsi.
 6. Fong, C.B. & Fang, C. (1999). Measuring small holder comparative advantage and agricultural trade. CARD- working paper. No: 99.
 7. Karbasi, A. Shams Aldini, S. & Rastgaripour, F. (2009). Determining comparative advantage of the main agronomy products in Kerman provine. Eqtesad-e-keshavarzi VA towsee, 17(1), 1-15. In Farsi.
 8. Koocheki, A. Nassiri mahallati, M. Mansoori, H. & Moradi, R. (2015). Assessing agricultural sustainability in Iran by relative advantage approach. Eqtesad –e- Keshavarzi VA Towsee, 23(90), 29-54. In Farsi.
 9. Mahmoodi, A. Ali beygi, A.H. & Pirmoradi, A. (2017). Zoning the relative advantage of whate in the counties of Fars province and the factors affecting it. Eqtesad –e- Keshavarzi VA Towsee, 24(96), 57-76. In Farsi.
 10. Masters, M.A & Winter-Nelson, A. (1995). Measuring the comparative advantage of agricultural activities: Domestic resource cost and social cost benefit ratio. American Journal of agricultural economics. 77, 251-259.
 11. Mohammadi, D. (2004). Determination of comparative advantage and problems of oilseed crops in the Fars province. Eqtesad –e- Keshavarzi VA Towsee. 12(3(47)), 125-152. In Farsi.
 12. Mohammadi,H & F. Boostani.2009. Study of Comparative Advantage in Production of Agricultural Crops in Fars Province and Marvdasht Township. Journal of Agricultural Economics Research, 1(2), 61-67. In Farsi.
 13. Musanead, M.Gh & Zarghami, M. (1994). Measuring the relative advantage and the effect of government interventions on major crop products in the year 1992. AREO. In Farsi.
 14. Noori, k. (2003). Defining the production comparative advantages in maor rice groups in gilan and Mazandaran provinces.  Eqtesad –e- Keshavarzi VA Towsee. 10(4 (40), 25-46. In Farsi.
 15. Pirasteh, H & Karimi, F. (2006). A comparative advantage in analysis crop production a case of Isfahan province. Eqtesad-e-keshavarzi VA towsee. 14(1 (53)), 39-68. In Farsi.
 16. Rafiee, H & Ghasemi, M. (2013). An Investigation of Comparative Advantage of agricultural crops of Semnan province. Bank Keshavarzi Iran. In Farsi.
 17. Rafiee, H., Peykani Machiani, G., ؛ Daneshvar Ameri, Zh. (2011). Competitiveness of Main Crops in Mazandaran Province: Application of Mathematical Programming Model. Journal of Agricultural Economics Research. 3(1), 89-108. In Farsi.
 18. Sadighi, H. & Ahmadpour kakhak, A. (2005). Assessing Farmers’ Attitude Toward Cultivation and Development of Saffron Production and Investigating Their Difficulties and Problems (A Case Study In Gonabad, Khorasan, Iran). Iranian Agricultural. Sciences.  36(3), 689-699. In Farsi.
 19. Sadighi, H. & Darvishinia, A.A. (2002). An assessment of the success of rural production cooperatives in Mazandaran province. Iranian Agricultural. Sciences. 33(2), 313-323. In Farsi.
 20. Scheiterle, L & Birner, R. (2018). Assessment of Ghana’s Comparative Advantage in Maize Production and the Role of Fertilizers. Sustainability. 10 (11).1-13.
 21. Secretary of state of Semnan. (2017). Features of agriculture of Semnan province. Retrieved from: http://portal.ostan-sm.ir.  . In Farsi.
 22. Shahabuddin, Q & Dorosh, P. (2002). Comparative advantages in Bangladesh crop production. Retrieved from: www.Cigar.org/ifpri/divs/mssd/dp.htm.
 23. Shahnoushi, N. Dehganian, S. Ghorbani, M. & Azarinfar, Y. (2007). Comparative advantage analysis of main crop in Khorasan province. Journal of Agricultural Science and Natural Resources. 14(4).1-19. In Farsi.
 24. Shirani bidabadi, F., oulaei, R., & Yousefzadeh, H.R. (2011). Investigation of Comparative Advantage and Supporting Policies of Date in Kerman Province. Journal of Agricultural Economics Research, 3(10), 99-116. In Farsi.
 25.  Assadollahpoor, F., Yazdani, S., & Roostan, A. (2016). Investigating on the structure and Return to scale of Rapeseed products in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 47(1), 23-33. In Farsi.