دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-229