تحلیل مهارت‌های مدیریت مزرعه در اراضی تجهیز شده و سنتی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد گروه مدیریت کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،‌دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی،‌ دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران،‌کرج، ایران

3 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی،‌دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

کشاورزان به مهارت‌های مدیریتی برای ادامه بقای خود در یک محیط تجاری بسیار رقابتی نیاز دارند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند و تغییراتی را اعمال کنند که عملیات را به سمت اهداف پیش‌بینی شده حرکت دهد. بر این اساس این پژوهش با هدف تحلیل و مقایسه مهارت‌های مدیریت مزارع برنج در اراضی تجهیزشده و سنتی استان گیلان انجام شد. جامعه آماری شامل شالیکاران دارای اراضی سنتی و شالیکاران مشمول طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری می‌باشند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، طبقه‌ای با انتساب متناسب است. تعداد 150 شالیکار دارای اراضی سنتی و 200 شالیکار دارای اراضی تجهیزشده به عنوان حجم نمونه مشخص شدند و اطلاعات لازم از آن­ها گردآوری شد. این پژوهش توصیفی به شیوه پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. روایی پرسشنامه به وسیله اساتید گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید (در اراضی سنتی 947/0 و در اراضی تجهیز شده 927/0). تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم افزار SPSS win18 انجام شد. یافته‌ها نشان داد که توانمندی اکثریت شالیکاران (7/86 درصد در اراضی سنتی و 77 درصد در اراضی تجهیز شده) در مهارت‌های مدیریت مزرعه در هر دو گروه مورد مطالعه، در حد متوسط و کم است. نتایج آزمون فریدمن در بررسی تفاوت اهمیت مهارت‌های مدیریت مزرعه نشان داد که مهارت برنامه‌ریزی و تعیین هدف بیشترین و بسیج منابع کمترین میانگین را در بین مهارت‌های مدیریت مزرعه در اراضی سنتی و تجهیزشده به خود اختصاص داده‏اند.

کلیدواژه‌ها


 1. Allahyari, M. S. 2011. Analysis of Farm Management Skills among Managers of Industrial Poultry Units in Guilan Province. Journal of Agricultural Extension and Education Research, Vol. 4, No. 1. 65- 81. (In Persian).
 2. Allahyari, M. S., Saburi, M. S., Keshavarz, F. 2011. Analyzing Farm Management Skills in Poultry Production Enterprises in Iran. Life Science Journal, Vol. 8, Issue 1. 61-67.
 3. Al-Rimawi, A. S., Karablieh, E. K., Al-Qadi, A. S., & Al-Qudah, H. F. 2006. Farms attitudes and skills of farm business management in Jordan. The Journal of Agricultural Education and Extension, 12(3), 165-177.
 4. Ashkar Ahangar Kalaei, M. A., Asadpoor, H and Alipoor, A, 2006, A Survey of  Farmers` Attitudes for Land Consolidation Project in Mazandaran Paddies (Case Study; Glyrd Village of Jouibar City), Agricultural Economics and Development, Vol. 14, No. 55.135-154. (In Persian).
 5. Boehlje, M., Dobbins, C., & Miller, A. 2002. Are your farm business management skills ready for the 21 century? Retrieved From http://www.Purdue.edu/extmedia/ID /ID-244.pdf/
 6. Gangadharappa, H.V, Pramod, K.T.M, and Shiva, K.H.G. 2007.Gastric floating drug delivery systems: a review. School of Pharmaceutical sciences, Vels University, Pallavaram,Chennai 600 117, Tamil Nadu. Indian J. Pharm. Ed. Res. 41, 295–305.
 7. Guo, B, Jin, X, Yang, X, Guan, X, Lin, Y, Zhou, Y, 2015. Determining the effects of land consolidation on the multi functionality of the cropland production system in China using a SPA-fuzzy assessment model. European Journal of Agronomy Europ. J. Agronomy (63) 12–26.
 8. Hajimaleki, H; Hosseini, F and Mirdamadi, M. 2011. Review of rapeseed farmers' perspective on farm management technical skills in Qazvin province. Journal of Agricultural Extension and Education Research, Vol. 4, No. 3. 31- 43. (In Persian).
 9. Hamidi, M. S. 2005. Management and economic of ostrich culture in Iran. Sepehr Publisher, Tehran, Iran. (In Persian).
 10. Lusho, Sh and Dh. Papa, 1998, Land fragmentation and consolidation in Albania. Land Tenure Centre, Albanian series, Working Paper No 25, University of Wisconsin, USA.
 11. Moradi, G., Eslami, A. R. Firouzi, S. 2013.  Socio-Economical effects of land consolidation in North of Iran (Case study: farms of Masal County).  Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES).  Vol. 3, No. 2. 61-67.
 12. Nuthall, P. L. 2006. Determining the important management skill competencies: The case of family farm business in New Zealand. Agricultural Systems, 88, 429- 450.
 13. Sikor, T., Stahl, J., Dorondel, S., 2009. Negotiating post-socialist property and state: struggles over forests in Albania and Romania. Develop. Change 40 (1), 171-193. ISSN 0012-155X. Faculty of Social Sciences > School of International Developmen.
 14. Steinhauser, H., Langbehn, C., Peters, U., 2003. Farm Management. Second edition, Translator Dehghanian, S. Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
 15. Teimoori Hezarjaribi, P.,& Najafi, B., 2017. Factors Affecting the Acceptance of Integration Tend Rice Fields, International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR). Vol. 3, Issue. 4. 107-115.
 16. Yaaghubi, A., Chizari, M., Pezshkirad, G., & Foeli, S. 2009. Importance of farm management skills from the viewpoint of Wheat farmers in Tafresh Township. Journal of Agricultural Economics and Development, 17(66), 99-114. (In Persian).
 17. Zipping, W., Minquan, L., & Davis, J. 2005. Land consolidation and productivity in Chinese household crop production, China Economic Review, Vol. 16; 28-49.