بررسی عوامل موثر بر آبزی‌پروری پایدار (مورد: مزارع آبزی پروری استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد گروه توسعه روستایی،دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 استادیار گروه توسعه روستایی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

امروزه صنعت آبزی‌پروری به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش‌های اقتصادی در تأمین امنیت غذایی، تجارت، اشتغال­زایی و محرومیت‌زدایی مناطق روستایی در جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر آبزی‌پروری پایدار در استان لرستان می‌باشد. این تحقیق کاربردی به شیوه پیمایشی انجام شده است و از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه آبزی‌پروران در استان لرستان بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 101 نفر تعیین شد. در این تحقیق، پایداری مزارع آبزی‌پروری از ترکیب شاخص‌های سه‌گانه پایداری (اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی) حاصل شده است. نتایج حاصل از بررسی سطح پایداری، حاکی از پایداری متوسط در این مزارع می‌باشد. همچنین مشخص گردید که ارتباط مثبت و معناداری بین ویژگی‌های فنی آبزی‌پروران و فعالیت‌های آموزشی - ترویجی و پایداری کل مزارع آبزی‌پروری وجود دارد و نیز تاثیرگذارترین متغیرها بر پایداری کل، میزان استفاده مجاز از ضدعفونی‌کننده‌ها، تعداد دوره‌ آموزشی حین فعالیت، دمای آب ورودی به مزرعه، تعداد دوره آموزشی قبل از فعالیت و هزینه آب‌بها بوده‌اند که جمعاً 3/44 درصد از تغییرات متغیر میزان پایداری کل را تبیین می‌کنند. در این راستا جهت ارتقای پایداری این مزارع، برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت تغذیه، مدیریت هزینه، مدیریت مواد ضد عفونی‌کننده، تشکیل تعاونی‌های آبزی‌پروری و رعایت ملاحظات فنی کارشناسان شیلات پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


  1. Bagheri, A., Ghaffari, O., and Shaban Ali Fami., H.(2014(. Factors Affecting Knowledge of Potato Waste Management in Razan. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development.the period 48-2, Number2, 1396)269-257(.
  2. Cowx, I.G., and Aya, M.P. (2011). Paradigm shifts in fish conservation: moving to the ecosystem services concept, Journal of Fish Biology (79), 1663–1680.
  3. Engle, C.R.)2008). Mari Culture, Economic and social Impacts. University of Arkansas at pine Bluff Pine Bluff, AR, USA.
  4. FAO, 1995. Bibliographic reference: Code of Conduct for Responsible Fisheries Rome. 41 p.ISBN 92-5-103834-5
  5. FAO, 2013. Studie and Reviews, Iundicators for sustainable Acuaculture in mediterran and blak sea Countries Guide for the use of indicatures to monitor sustainable development of aquaculture.ISSN 1020–9549.
  6. Ghorbanipiralidehi, F., agahi, H., Zarafshani, K., and Motamed, M. 2016. Study of Educational Content Required to Promote Sustainable Aquaculture in Guilan Province. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development.
  7. Kalantari, k. (2012). Data Processing and Analysis in Socio-Economic Research by Using SPSS Software. Farhanghe Saba Publication, Tehran (In persian).
  8. Lehodey, A., Alheit, J., Barange, M., Baumgartner, T., Beaugrand, G., Drinkwater, K., Fromentin, M., Hare, S.R., Ottersen, G., Perry, R.I., Roy, C., Van der Lingen, C. and Werner, F. 2006. Climate Variability, Fish, and Fisheries, Journal of Climate, Vol. 19, No. 20, PP. 5009.
  9. Millar, K. & Tomkins, S. (2007). Ethical analysis of the use of GM Fish: Emerging issues for aquaculture development. Journal of Agricultural and Environmental Ethics20:437-453Springer2007. Retrieved from http://link.springer.com/article/10.1007% 2Fs10806-007-9051-z#page-1.

10. Muddassir,M., Ali Noor,M., Ahmed, A and Aldosari, F. (2017). Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences.Awareness and adoption level of fish farmers regarding recommended fish farming practices in Hafizabad, Pakistan.www.ksu.edu.sa .www.sciencedirect.com.

11. Nielsen, M., & Beem, B. (2007). Co-management from the top? The roles of policy entrepreneurs and distributive conflict in developing co-management arrangements. Marine Policy, 31(4), 540-549.

  1. Nielsen, M., & Nielsen, R. (2015).  Fisheries, aquaculture and the marine environment: Environmental challenges and regulation, with focus on nitrogen. AG Fish Workshop, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Copenhagen, 15-16 June 2015

13. Pishbahar, I., & Baghestani, M. (2015). vestigating the Economic Impact of World Food Prices And oil on macroeconomic variables in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development.the period 48-2, Number2,1396(197-209).

14. Pravakar, P., Sarker, B., Rahman, M., and Hossain, B. 2013, Present Status of Fish Farming and Livelihood of Fish Farmers in Shahrastiupazila of Chandpur District, Bangladesh, American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science, Vol. 13, No. 3, PP. 391-397.

15. Roel, H., Bosma, Marc C.J. Verdegem. (2011). Sustainable aquaculture in ponds: Principles, practices and limits Livestock science.139,(2011)58-68.

16. Shang, Y. C. and Tisdell, C. A. (1997). Economic decision making in sustainable aquaculture development. In: Bardach, J.E. (eds.). Sustainable Aquaculture, pp.127-148.New York, John Wiley & Sons.

17. Solymani, A. 2011. Challenges and problems of aquaculture in country, with an emphasis on Khuzestan province, Fundamental studies office (Department of Agriculture and Natural Resources), Islamic council parliament research center, Report No. 10851.21p.

18. Tlusty, M.F., Rhyne, A.L., Kaufman, L., Hutchins, M., McGregor Reid, G., Andrews, C., Boyle, P., Hemdal, J., McGilvray, F., and Dowd, S. (2013). Opportunities for Public Aquariums to Increase the Sustainability of the Aquatic Animal Trade, Zoo Biology (32): 1–12. www.sciencedirect.com

19. World Bank, 2014. Improving livelihoods and creating wealth through sustainable fisheries and aquaculture in Africa. www.sciencedirect.com

20. Yazdani, S., Riahi, A., Paykani, Gh. (2016). Economic Analysis of Blade Cooperatives in Mazandaran Province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development.the period 48-2, Number2, 1396(211-226).

Zarifmanesh, T., Zoriyeh Zahra, J. 'using of phytobiotics in the development of sustainable aquaculture'. The first national conference on strategies to achieve sustainable development, Tehran, Great Hall of the Ministry of Interior, 6 and 7, March, 2013. (In Persian)