شناسایی و اولویت‌بندی سازوکارهای بدیل تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی گزیدارهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی کشاورزی در دو مرحله به انجام رسیده است. در مرحله اول تحقیق، با انجام مطالعه دلفی، شش گزیدار و هشت معیار برای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی شناسایی گردید. پس از ترسیم درخت تصمیم‌گیری، داده‌ها از طریق تکمیل 15 پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی با تجربه در زمینه تجاری‌سازی تحقیقات، بر مبنای مقایسه‌های زوجی، گردآوری و از نرم‌افزار Expert­Choice برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. گزیدارهای شناسایی شده برحسب وزن نسبی به ترتیب زیر اولویت‌بندی گردید: (1) سرمایه‌گذاری مشترک دانشگاه با صنایع و بخش خصوصی برای بهره‌برداری تجاری از یافته‌های تحقیقاتی؛ (2) راه‌اندازی شرکتی به صورت تعاونی یا سهامی زیر نظر دانشگاه برای بهره‌برداری تجاری از یافته‌های تحقیقاتی؛ (3) فروش حقوق مالکیت دارایی‌های فکری برآمده از تحقیقات دانشگاهی؛ (4) ارایه خدمات فنی و مهندسی توسط اعضای هیأت علمی؛ (5) ثبت واگذاری امتیاز بهره‌برداری از اختراعات برآمده از تحقیقات دانشگاهی؛ و (6) راه‌اندازی شرکت‌های مستقل از دانشگاه توسط اعضای هیأت علمی برای بهره‌برداری تجاری از یافته‌های تحقیقاتی. 

کلیدواژه‌ها


Davies J.(1987). The entrepreneurial and adaptative university: characteristics of its organization and operation. Int J Inst Manag High Educ 2(1):102–104
Davodi H, Shabanali Fami H, & Kalantari K. (2012). An Investigation of Technology Development Barriers in Agricultural Science and Technology Parks of Tehran University. Journal of Science and Technology Policy; 4 (2) :1-10(In Farsi).
Etzkowitz, H  & Leydesdorff L. (2001). Universities and the Global Knowledge Economy, Continuum, London, 2001.
Etzkowitz, H. (2003). Research groups as ‘quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university. Research Policy 32:109–21.
Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Terra, B.R.C.,(2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy 29 (2), 313–330.
Fakour B, & Haji Hosseini H.  (2008). Academic Entrepreneurship and commercialization of research results in Iranian universities (Case study of seven Iranian universities). Journal of Science and Technology Policy; 1 (2) :59-71(In Farsi)
Ghazinoori S, & Ali Hamadi A. (2008). Prioritizing policy instruments for supporting new technology-based firms in Iran, using a fuzzy MCDM model. ,Journal of Science and Technology Policy;1(3) :73-79 (In Farsi).
Ghodsipour, S. (2000). Analytical Hierarchy process (AHP), Amirkabir University press (3th ed) (In Farsi).
Hooman, H.A. (2000). Statistical Inference in Behavioral Research. Tehran: Parsa Publsher, 576p. (In Farsi).
10. Jacob, M., Lundqvist, M. & Hellsmark, H. (2003). Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers University of Technology. Research Policy, Vol.32, pp. 1555-1568.
11. Link, A. N., & Siegel, D. S.(2005). University-based technology initiatives: Quantitative and qualitative evidence. Research Policy, 34, 253–257.
12. Litan, Robert E., Mitchell, Lesa, & Reedy, E.J.(2007). Commercialization University Innovation: Alternative Approaches. Commercializing University Innovations: Alternative Approaches. NBER Working Paper. JEL No. O18,13,033, 034, 038
13. Mowery, D. C., & Ziedonis, A. A. (2002). Academic patent quality and quantity before and after the Bayh–Dole Act in the United States. Research Policy, 31, 399–418.
14. O’Shea, R. P., Allen, T. J., Chevalier, A., & Roche, F.(2005). Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of U.S. universities. Research Policy, 34(7), 994–1009.
15. Pasha Sharifi, G., & Najafi Zand,  H.(2006). Statistical Methods in Social Sciences, Tehran, Sokhan Publications, 383p. (In Farsi).
16. Saaty. T. L. (1990); Decision Making For Leaders, RWS Publications, USA
17. Seigel, S. (2004). Non-parametric statistic for the behavioral science. Translated by Karimi, Y. Second edition. Allameh Tabatabaei University publication. Tehran, 384 p. (In Farsi).
18. Siegel, D. S., Wright, M., & Lockett, A.,(2007), "The rise of entrepreneurial activity at universities: organizational and societal implications"; Industrial and Corporate Change 16: 489-504.
19. Umam, Kh. (2008), Higher education institution and technology transfer. School of Business Management, ITB.
World Bank (2007), Enhancing Agricultural Innovation: How to go beyond the strengthening of research systems. Washington DC, USA: World Bank.