توسعه مدل ریاضی AWPM برای تعیین ارزش اقتصادی آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم و مهندسی آبیاری و زهکشی، مهندس مشاور، تهران، ایران

2 استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

امروزه با توجه به محدودیت های کمی و کیفی منابع آب، تعیین ارزش واقعی آب می­تواند تاثیر به سزایی در مدیریت  تقاضا و مصرف آن داشته باشد. در این پژوهش برای تعیین دقیق قیمت آبّآب، یک مدل ریاضی بومی توسعه داده شد. داده های منطقه صوغان، از استان کرمان برای اجرای مدل مورد استفاده قرار گرفت و قیمت آب برای هر یک از محصولات، به دست آمد. قیمت به دست آمده برای آب از روش قیمت گذاری بر اساس نوع محصول در منطقه صوغان، برای پسته بیشترین قیمت و برابر با 47577 ریال بر متر مکعب و برای سیب­زمینی کمترین قیمت و برابر با 683 ریال بر متر مکعب می باشد. همچنین نتایج اجرای مدل نشان داد که قیمت به دست آمده برای آب از روش هایی که بر اساس نوع محصول و با در نظر گرفتن عواملی مانند مساحت و حجم آب مصرفی به صورت وزنی قیمت آب را تخمین می زنند، از قیمت به دست آمده برای آب از روش هایی که نوع محصولات را لحاظ نمی کنند بیشتر است. از ویژگی های این مدل محاسبه دقیق قیمت آب کشاورزی، خاصیت انعطاف پذیری مدل و قابلیت کاربر دوست بودن مدل می باشد. این مدل را می توان به عنوان ابزاری برای محاسبه سریع و دقیق قیمت آب کشاورزی به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها


 1. Aguadelo, J, I., (2001). The economic valuation of water, principle and methods, Value of water research report, series No 5.
 2. Bohlolvand, A.,  sadr, K. & Hashemi, A. (2015). The role of agricultural water markets in the allocation and pricing of water resources (Case study: Mojen Water market). Journal of Iranian Agricultural Economics and Development Research, 45(4), 585-794. (In Farsi)
 3. Cai, X., Mckinney, D.C., and Rosegarant, M.W., (2001). Sustainability Analysis for Irrigation Water Management: Concepts, Methodology and Application to the Aral Region, EPTD DISCUSSION PAPER NO. 86. Environment and Production Technology Division.
 4. Cai, X., and Ringler,C.,  and Rosegarant, M.W. (2001). Dose Efficient Water Management Matter?Physical and Economic Efficiency of Water Use in the River Basin. EPDT Discussion Paper No.72.
 5. Chizari, A., Sherzehie, GH. and Keramatzadeh, A., (2005). Determining the Economic Value of Water Considering the Optimization Programming, Case Study: Barzoo Dam-Shirvan. Agricultural Economic and Development, 71, 39-66. (In Farsi)
 6. Doorenbos J, Kassam A. H. (1979). Yield response to water. FAO irrigation and drainage paper. No. 33. FAO, Rome, Italy, 193 pp.
 7. Easter., (2005). Cost Recovery and Water Pricing for Irrigation and Drainage Projects. Agriculture and Rural Development Discussion Paper No.26.
 8. Esmaeili Moakhar Fordoei, M.A.,  Ebrahimi, K., Araghinejad, Sh., Hoorfar, A.  (2016). Evaluation of farmers involving the economic value of water. Journal of Iranian Agricultural Economics and Development Research, 47(1), 141-150. (In Farsi)
 9. FAO World Soil Resources Report of Agro-ecological, (1978), Project I Africa.
 10. Golzari Z, Eshragh F. and keramatzade A., (2017) Estimating the economic value of water in wheat production in gorgan county. Journal of Water Research in Agriculture 30(4):457-466. (In Farsi)
 11. Grimble, R, J. (1999). Economic Instruments for Improving Water use Efficiency: Theory and Practice. Agricultural Water Management, 40, 77-82.
 12. Hosseinzad, J. and Salami, H. (2004). The Selection of Yield Production Function for the Assessment of Economic Value of Agricultural Water, Case Study: Wheat Production. Agricultural Economic and Development, 48, 53-84. (In Farsi)
 13. Johansson, R.C. (2001). Pricing Irrigation Water: A literature Survey.
 14. Keramatzadeh, A., Chizari, A. and Mirzaee, A. (2006). Determinig the Economic Value of Water Using the Combined Model of Agricultural and Horticultural Cropping Pattern, Case Study: Barzoo Dam, Shirvan. Agricultural Economic and Development, 54, 35-60. (In Farsi)
 15. Keramatzadeh, A., Chizari, A.H. & Sharzehi, Gh.A. (2011). The Role of Water Market in Determining the Economic Value of Irrigation Water through Positive Mathematical Programming (PMP). Journal of Iranian Agricultural Economics and Development, 42(1), 29-44. (In Farsi)
 16. Kuper, A. C., Rieu, T. and Motginoul, M., (2003). Water Policy Reforms, Pricing Water Demand and Impact on Agriculture. Pricing Water Seminar.
 17. 17.Parhizkari and badibarzin(2017). Determination of the Economic Value of Water and Simulating Farmers’ Behvior in Takestan Region in Response to Reducing the Agricultural Water Resources. Journal of Water Research in Agriculture 31(1):105-118. (In Farsi)
 18. Rodgers, C. and Hellegers, P., (2005). Water Pricing and Valuation in Indonesia: Case Study of Brantas River Basin. EPTD Discussion Paper No. 141.
 19. Sawyer, D., Perron, G., and Tradeau, M. (2005). Analysis of Economic Instruments for Water Conservation. Final Report, Canadian Council of Ministers of the Environment.
 20. 20. Venot, J., Molle, F. and Hassan, Y. (2007). Irrigated Agriculture, Water Pricing and Water Saving in the Lower Jordan River Basin. Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. Research Report, No.18.