ارائۀ مدل یکپارچه شبکه زنجیرۀ تأمین آرد با در نظر گرفتن برنامه ریزی واردات، ذخیره سازی، تولید و توزیع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی سیستم دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی سیستم دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعتی ایران، تهران، ایران

چکیده

از آنجا که گندم از کالاهای راهبردی و مهم به شمار می­آید، برنامه­ریزی و مدیریت زنجیره آن نیز اهمیت بالایی دارد. کشور ما سالانه میلیون­ها تن گندم از کشورهای دیگر خریداری می­کند. به­طوری­که دانه گندم عمده­ترین کالای وارد شده به کشور در سال 1393 بوده است. همچنین گندم و فرآورده­های آن جزو کالاهایی به حساب می­آید که بیشترین حمل­ونقل را در سطح کشور دارا هستند. در همین راستا، این مطالعه مدل بهینه­سازی جهت طراحی شبکه زنجیره تأمین آرد را ارائه می­نماید که به دنبال مشخص کردن تصمیمات راهبردی واردات و تصمیمات میان رده تخصیص است. به علاوه این مقاله برخلاف اکثر مدل­های ارائه شده در این زمینه، با مدنظر قرار دادن ظرفیت­های موجود برای تولید آرد، اقدام به یک­پارچه کردن زنجیره گندم و آرد می نماید. مدل مشخص می­کند که در کدام ماه، چه میزان گندم از کدام کشور خریداری و حمل گردد و از طریق کدام مبدأ وارداتی به کدام استان ارسال شود. همچنین میزان ذخیره­سازی گندم در استان­ها و میزان حمل گندم داخلی بین استان ها و میزان آرد تولیدی در هر استان و جابجایی آن بین استان ها تعیین می­گردد. نتایج عددی بدست آمده از استقرار مدل و آزمایش­های تحلیل حساسیت به همراه موارد مدیریتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


  1. Esmaeil zadeh, H. (1986). The best model of transport and storage of wheat in Iran. MSC dissertation, University of Shiraz, Iran.
  2. Torkamani, J. Shirvanian, A. (1998). The optimal model of wheat transportation in the province of Fars. Proceedings of the Second Conference of Agricultural Economics, 63-70.
  3. Sheikhi, A. (1992). Optimal model of transportation for imported Wheat. Research of Jihad ministry.
  4. Pourhossein, M. (1996). Optimal model of Wheat transportation. Journal of Zamineh, 61(5), 66-73.
  5. Sheikhi, A. Nazeman, H. (2004). Planning model for the temporal and spatial distribution of imported wheat. Journal of Commerce, 29(1), 73-102.
  6. Kopahi, M. Kiani, G. (2006). Optimal transportation schedule of Wheat using mathematical models. Iranian Journal of Agriculture Science, 37-2(1), 127-135.
  7. Asgari, N., R. Z. Farahani, H. Rashidi-Bajgan and M. S. Sajadieh (2013). Developing model-based software to optimise wheat storage and transportation: A real-world application. Applied Soft Computing 13(2), pp 1074-1084.
  8. Mahmoudinia, M. (2013). Hub location problem in the network of domestic Wheat distribution. MSC dissertation, University of Amirkabir, Tehran, Iran.
  9. U.N. Publication, (2014). Review of Maritime Transport. United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD.

10. Central Bank of the Islamic Republic of Iran. from: http://www.cbi.ir

11. Government Trading Corporation of Iran (Research and Development Office). (2014) Performance Statistics Letter.

12. Food and Drug Administration. From: http://www.fda.gov.ir.

13. Food and Agriculture Organization of the United Nations. From: http://www.fao.org

14. Grain Research Center of Iran, (2013). Grain Quality Specifications, order 1392.

15. Road Maintenance and Transport Organization (Deputy of Planning), 2014. Statistical Yearbook.

16. Agricultural Market Information System. From: http://www.amis-outlook.org.

17. International Trade Center Web Site. From: http://www.intracen.org.