تدوین راهبردهای توسعه صنایع فرآوری محصولات باغی در استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

با وجود توانمندی‎های مناسبی که استان مرکزی در تولید محصولات باغی و توسعه صنایع وابسته به آن را دارد، چالش‎هایی از قبیل فقدان راهبردهای مناسب توسعه صنایع فرآوری محصولات باغی موجب شده که این استان نتواند به طور مناسب از ارزش افزوده تولیدات باغی خود بهره‎مند شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای توسعه صنایع فرآوری محصولات باغی در استان مرکزی انجام شد. برای این منظور در این مطالعه از روش تحلیلSWOT  استفاده شد. این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است که داده‎های آن به وسیله پرسشنامه جمع‌آوری شده و با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را 41 نفر از کارشناسان صنایع کشاورزی و مدیران و صاحبان صنایع فرآوری باغی استان مرکزی تشکیل می‎دهند. نتایج نشان داد که ارزش افزوده نسبتا بالای تولیدات صنایع فرآوری باغی و بالا بودن هزینه نهاده‎های تولید برای صاحبان صنایع فرآوری به ترتیب به عنوان مهم ترین نقاط قوت و ضعف و همچنین وجود گرایش و عزم ملی در سطوح تصمیم‌گیری قوای سه گانه برای حمایت از صنایع فرآوری و نیاز بالای صنایع فرآوری باغی به سرمایه در گردش در فصل کاری به ترتیب به عنوان مهم ترین فرصت‎ها و تهدیدهای توسعه این صنایع در استان مرکزی شناسایی گردیدند. توسعه صنایع فرآوری محصولات باغی در قطب‎های تولید محصولات باغی، نوسازی صنایع فرآوری باغی و تجهیز آن‌ها به فن‎آوری مناسب و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در بخش صنایع باغی، از جمله راهبردهایی هستند که برای توسعه این صنایع در استان مرکزی تدوین شد.

کلیدواژه‌ها


  1. Agricultural Organization of Markazi Province. (2015). deficiency of Agro-Processing industries in Markazi province. avalable onlin at; https://www.smtnews.ir/states/6248
  2. Balali, H., Saadi, H. & Ghazvineh, S. (2015). Investment prioritizing of food and agricultural processing industries (case study: Hamedan County). Journal of Research & Rural Planning, 4(9), 149-159. (in farsi)
  3. Barati, A. A., Nazari, M. R., & Asadi, A. (2017). A Hybrid Method (ANP-SWOT) to Formulate and Choose Strategic Alternatives for Development of Rural Cooperatives in Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 19(4), 757-769.
  4. Bass, H. H. (2011). Mali’s Agro-Industry: A SWOT-Analysis. A Note about the Cover, 136-147.
  5. Batov, G. (2006). Development of Rural Industrial Enterprise (The example of Kabardino-Balkaria). Problems of Economic Transition, 48(10), 63-69.
  6. Bozorgmehr, A., Nemati, A., Rabani Nasab, H., Yavari, A., Ghorbani, M., & Heydari, M. (2013). Development Strategies for Horticultural Crops Processing Industries in North Khorasan Province Using Factor Analysis Approach to Strategic (SWOT). Agricultural Economics & Development, 27(2), 103-113. (in farsi)
  7. Bricas, N. (2012). Strengths and weaknesses of Africa’s agrifood industries. Private Sector and Development, (13), 6-9.
  8. Da Silva, C. A. (2009). Agro-industries for development. CABI.
  9. David, F. R. (2011). Strategic management: Concepts and cases. Peaeson/Prentice Hall.

10. Derbile, E. K., Abubakari, A., & Dinye, R. D. (2012). Diagnosing challenges of small-scale industries in Ghana: a case of agro-processing industries in Kassena-Nankana District. African Journal of Business Management, (47), 11648-11657.

11. Dhiman, P. K., & Rani, A. (2011). Problems and prospects of small scale agro based industries: an analysis of patiala district. International Journal of Multidisciplinary Research, 1(4), 129-142.

12. Esmaeilpour, F., Malekhosseini, S., Jiriae, M., Mohammadi, GH., & Mashhadi, A. (2015). Province of Markazi. Tehran: Iran Printing & Publishing textbooks Company

13. FAO (2007). Challenges of Agribusiness and Agro-industries Development, Committee of Agriculture, Twentieth Session, COAG/2007/5, Rome, Italy.

14. Hatamifard, S. (2012) Factors Affecting the Low Performance of Food Processing and Complementary Industries: A Case Study, Zanjan Province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42(3) 413-421.

15. Jibril, A., Tumba, A., & Yunusa Akoh, S. (2014). The Trends, Challenges and Opportunities in Agro-Materials Processing Marketing in Nigeria. European Journal of Business and Management, 6(28), 133-142.

16. Johnson, D. Gale. (2000). Population, Food, and Knowledge. American Economic Review, 90 (1), 1-14.

17. Karami, A., Mardani Adabi., Y. (2012). Study of Grape Marketing Problems in Dena County. National Conference of Rural Development. University of Gilan. 4-5 September 2012. Rasht. Iran.

18. Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J., Kajanus, M. (2000). Utilizing the analytic hierarchy process (AHP) in SWOT analysis-a hybrid method and its application to a forest-certification case. Forest Policy and Economics, (1), 41–52.

19. Lanjouw, J. O. and Lanjouw, P. (2001). The rural non-farm sector: issues and evidence from developing countries. Agricultural Economics, 261(1), 1-23.

20. Lee, S. (2007). Diversification of the Rural Economy: A Case Study on Rural Industrialization in the Republic of Korea. Pyongyang: INSES.

21. Ministry of Agricultut- Jihad. (2015). Export and import of Iranian agricultural sector in 2015. Tehran: Ministry of Agricultut- Jihad.

22. Ministry of Agricultut- Jihad. (2017). Statistics of Horticultural Production in Iran. avalable onlin at; http://www.maj.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=11583&tempname=amar&sub=65&methodName=ShowModuleContent

23. Moradi, Kh., Aghahi, H., Zarafshani, k., & Papzan, A. (2015). Qualitative Analysis of Challenges Facing Fruit Processing Industries in Kermanshah Province Using NVivo Software. Journal of Rural Research, 6(3), 483-514. (in farsi)

24. Olaoye, O. A. (2014). Potentials of the agro industry towards achieving food security in Nigeria and Other Sub-Saharan African Countries. Journal of Food Security, 2(1), 33-41.

25. Radpear, G. (2008). Rural Planning (New Approach). London: Blackwell.

26. Rahnama, A., Kalantari., Kh., Movahed Mohammadi, H. (2010). Studying Driving Forces and Hampering Factors Affecting Establishment and Development of Agro-Processing Industries in North Khorasan Province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 18 (70),19-38. (in farsi)

27. Singh, S. P., Tegegne, F., & Ekenem, E. (2012). The food processing industry in India: challenges and opportunities. Journal of Food Distribution Research, 43(1), 81-89.

28. Stewart, R. A., Mohamed, S., & Daet, R. (2002). Strategic implementation of IT/IS projects in construction: a case study. Automation in construction, 11(6), 681-694.

29. Taweekul, K., Sringam, S. (2001). Report of the APO multi – countrystudy Mission on Rural-Based Food Processing Industry, published by the Asian productivity organization1-2-10, Hirakawacho, Chiyoda-Ku, Tokyo102-0093, Japan Industrrialization in the Republic of Korea.Pyongyang: INSES.

30. UNIDO. (2003). Agro-Industries in Rural Areas, Issues paper for Ecosoc Ministerial Roundtable Break Fast.

31. Wilkinson, J. & R. Rocha, 2009. Agro-industry trends, patterns and development impacts. InC. da Silva, D. Baker, A.W. Shepherd, C. Jenane, S. Miranda-da-Cruz (eds.), Agroindustries for Development, Wallingford, UK: CABI for FAO and UNIDO, pp. 46-91.

32. Zangi Abadi, A., Fathi, E., & Izadi, M. (2011). Spatial Distribution Analysis of Isfahan Agro-Processing Industries Using PIDI. Town and Country Planning, 3(4), 5-22. (in farsi)