دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، دی 1397، صفحه 559-804 
بررسی اثر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تجارت بخش کشاورزی

صفحه 573-586

10.22059/ijaedr.2018.261169.668622

سپیده نیک روش؛ سعید یزدانی؛ غلام رضا یاوری؛ مهدی کاظم نژاد


ارزیابی پایداری کشاورزی در ایران با استفاده از شاخص‌ ترکیبی پایداری

صفحه 661-674

10.22059/ijaedr.2018.252301.668565

سمیرا امیرزاده مرادآبادی؛ سامان ضیایی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ احمدعلی کیخا