دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، مهر 1397، صفحه 381-558 
واکاوی ادراک روستاییان از پیامدهای جابه‌جایی سکونتگاهی: مطالعه‌ای قوم‌نگارانه در روستای سرخه‌گاو، شهرستان هریس

صفحه 527-544

10.22059/ijaedr.2018.256682.668597

ایرج قاسمی؛ محمد علی محمدی قره قانی؛ رسول لوایی آدریانی؛ سید علیرضا نوربخش جعفری؛ احسان اسدآبادی؛ بنفشه پیراسته