بررسی اثر ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری (مورد مطالعه: در استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

صنعت زنبورداری یکی از بخش­های تولیدی مهم کشاورزی است که با سرمایه­­ای نسبتاً کم قادر به ایجاد اشتغال زیاد است و مدیریت دانش در این صنعت توسط زنبورداران به همراه اجرای دقیق زنجیره ارزش می­تواند نقش مؤثری در شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت بازی کند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری در استان اردبیل بود. این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه موردمطالعه نیز زنبورداران استان اردبیل(3900=N) بودند. نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 345 نفر تعیین‌ شد. ابزار اصلی مورداستفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه­ای بود که روایی آن­ها به‌وسیله افراد متخصصین و پایایی آن با استناد به ضرایب آلفای کرونباخ، مورد تأیید قرار گرفت.    داده­های گردآوری‌شده در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی در نرم­افزار SPSS16 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون نشان داد ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری تأثیر مثبت و معنا‌داری دارند. در بین ابعاد مدیریت دانش، بیشترین تأثیر را کسب دانش و کاربرد دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری دارند. با توجه به مقدار ضریب تعیین (62/0)، مدل از توانایی لازم برای تشریح رفتار متغیر وابسته برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


 1. Anantatmula, V. S. (2007). Linking knowledge management effectiveness attributes to organizational performance. Journal of Information & Knowledge Management Systems, 37(2), 133-149.
 2. Bashgahe Khabarnegaran Javan,1397
 3. Bessant, J, R Kaplinsky and R Lamming. (2003). Puttingsupply chain learning into practice. InternationalJournal of Operations &Production Management,23(2), 167–184.
 4. Bozbura, T (2007). Knowledge management practices inTurkish SME's.  Journal of Enterprise InformationManagement, 20(2), 209–221.
 5. 5.   Davenport, T.H. and Prusak, L. (1997), Working Knowledge:                              How Organizations Management What They Know, Harvard Business School Press, Boston.
 6. Daud, S., & Yusuf, W. F. W. (2008). An empirical study of knowledge management processes in small and medium enterprises. Communications of the IBIMA, 4, 169-177.
 7. Drucker, P (1993). Post-capitalist society. Oxford:Butterworth-Heinemann.
 8. 8.    Farfan, Oscar, H.(2005).Understanding and Escaping Commodity-Dependency:  A Global Value Chain Perspective: Prepared for the Investment Climate Unit     International Finance Corporation The World Bank Group.
 9. 9.    Hope, J and T Hope (1997). Competing in the ThirdWave. Boston: Harvard       Business School.
 10. 10.  Lehaney B., Clarke S., Coakes E. and Jack G. (2004). Beyond Knowledge          Management. Idea Group Publishing, London.
 11. 11.  Khanal1,L., & Raj Paudyal,S.(2017). Effect of Knowledge Management    Practices on the Performance of Nepalese Financial. Journal Of Advanced Academic RESEARCH (JAAR) Institutions.4(1),44-59.
 12. 12   Lloria M.B. (2008). A review of the main approaches to knowledge management. Knowledge Management Research & Practice 6(1), 77–89.
 13. 13   Maine,E., Lubik,S., Garnsey,E.(2012). Process-Based vs. Product-Based            Innovation: Value Creation by Nanotech Ventures, 32 ,179–192.
 14. 14.  Mansell, R and U Wehn (1998). Knowledge Societies:Information Technology for Sustainable Development.New York: Oxford University.
 15. 15.  Michael, Porter,(1985).Competitive Advantage". 1985, Ch. 1, pp 11-15. The Free Press. New York.

10. 16.  Nonaka, I (1998). The knowledge creating company. InHarvard Business Review on Knowledge Management,pp. 25–30, Boston, MA: Harvard Business SchoolPress.

11. 17. National Symposium on Bumble Bee Products from Biological, Health, and Economics(2017).

12. 18.  Oztekin,A et al. (2015). The Influence of Knowledge Management on Financial and Non-Financial Performance. Journal of Information & Knowledge Management, 14 (2) ,1-13.

13. 19. Rasula,J.,Vuksic,V.B., & Stemberger, M. I.(2012). The impact of knowledge management on organizational performance. Economic & Business Review, 14(2), 147-168. .(In Farsi).

14. 20.  Sahebdel et al.(2017). Investigating the role of exploration and exploitation of knowledge in the development of innovation dimensions in agricultural research institutes of Alborz province. Journal of Agricultural Economics and Development Research,48(2), 693-703.(In Farsi).

15. 21.  Seleim, A., & Khalil, O.(2007). Knowledge management and organizational performance in the Egyptian software firms. International Journal of Knowledge Management, 3(4), 37-66.

16. 22.  Sobhani et al .(2018). The Effect of Knowledge, Attitude and Satisfaction of Green House Farmers on the Sustainability of Greenhouses, Journal of Iranian Agricultural Economics and Development Researches. 2(49), 291-309.(In Farsi).

17. 23. Stewart, T .(2001). The Wealth of Knowledge: IntellectualCapital and the Twenty-First Century Organization.New York, USA: Doubleday.

18. 24.  Zaied, A. N. H., Hussein, G. S., & Hassan, M. M.(2012). The role of knowledge management in enhancing organizational performance. Information Engineering and Electronic Business, 5, 27-35.