برآورد ارزش عرضه آب کافی به دشت ورامین با رهیافت ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی سد ماملو و سد لتیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان،‌اردکان، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

عدم مدیریت صحیح و عرضه کافی آب سطحی در بخش کشاورزی اثرات زیان‌بار اقتصادی-اجتماعی فراوانی به همراه داشته است. هدف اصلی مطالعه حاضر برآورد ارزش عرضۀ آب کافی و مقایسه آن با درآمد کشاورزی از دست رفته ناشی از عدم عرضه کافی آب کشاورزی از سدهای لتیان و ماملو در شهرستان ورامین می‌باشد. برای رسیدن به اهداف مطالعه پژوهش میدانی در سال 1395 صورت گرفت؛ با استفاده از روش مایکل و کارسون تعداد نمونه‌ها انتخاب شد و با تکمیل 320 پرسش‌نامه از کشاورزان دشت ورامین اطلاعات لازم استخراج گردید، جهت برآورد ارزش عرضۀ آب از ارزش‌گذاری مشروط و تکنیک دوگانه تک بعدی بهره‌گیری شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ارزش عرضه آب به ازای هر متر مکعب 1575 ریال است. ارزش به‌دست آمده در مقایسه با قیمت آب منطقه ( 300 ریال به ازای هر متر مکعب) بیش‌تر است. با توجه به هدف احداث دو سد لتیان و ماملو که تخصیص 160 میلیون متر مکعب آب کشاورزی برای دشت ورامین بوده، ارزش کل آب تخصیص یافته بر اساس ارزش به­دست آمده 252.000 میلیون ریال برآورد گردید.‌ همچنین بر اساس قیمت محصولات در سال 1395، درآمد از دست رفته کشاورزان به دلیل عدم عرضه کافی آب 3.251.850 میلیون ریال برآورد گردید. با مقایسه ارزش کل  آب با درآمد از دست‌رفته کشاورزان مشخص شد که  ارزش‌گذاری عرضه آب کافی توسط کشاورزان منطقه، به دلیل از دست رفتن درآمد بسیار زیاد  ناشی از عدم کشت است. نتایج این مطالعه می‌تواند برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بخش آب به‌ عنوان معیاری در جهت برآورد هزینه- فایده طرح‌های جدید آب‌رسانی و عرضه آب آبیاری کافی ‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


  1. Abedi, Z. Fattahi Ardakani, A. Hanifnejad, A.R., & Dashti Rahmatabadi, N. (2013) Groundwater Valuation and Quality Preservation in Iran: The Case of Yazd. Int. J. Environ. Res., 8(1),213-220.
  2. Akssell, J.L., & Skees, J. (2008) Using irrigation insurance to improve water usage of the Rio Mayo irrigation system in northwestern Mexico. World Development, 36(12), 2663-78
  3. Arrow, K. Solow, R. Portney, R. Learner, E. Rander, R., & Schuman, H. (1993) Report of NOAA panel on contingent valuation: report to the national oceanic and atmospheric administration. Federal register. 48: 4601- 4614
  4. Baghestani , M. & zibaei, M. (2010) Measuring Willingness of Farmers to Pay for Groundwater in Ramjerd District: Application of Contingent Valuation Method, Agricultural Economics Journal. 3, 64-41. (in farsi)
  5. Bishop, R.C., & T.A. Heberlein. (1979) Measuring values of extramarket goods: areindirect measures biased. American Journal of Agriculural Economics, 61, 926- 930.
  6. Boyle, K.J. & R.C Bishob. (1988) Welfare measurement using contingent Valuation: A Comparision of Techniques. American Journal of Agricultural Economics, 70, 20-28.
  7. Carson, R.T. Wilks. L., & Imber. D. (1994) Valuing the Preservation Value of Australia’s Kakadu Zone. Oxford Economic Paper,46, 727-749.
  8. Combs, S. (2000) Drought Resource Information Packet, Report of Drought. USA: Texas Department of Agriculture
  9. Costanza, R. Arge, R. de Groot, R. Farber, S. Grasso, M. Hannon, B. Limburg, K. Naeem, S. O`Neill, R. Paruelo, J. Raskin, R. Sutton, P., & Belt, M. (1997) The value of the world`s ecosystem services and natural capital. Nature, 387, 253-260

10. Davis, R. (1963) The value of outdoor recreation: an economic study of the marine woods, Ph.D Thesis, Harvard University.Department of Agriculture of the city of Varamin. (1395).

11. Fatahi, A. Bostan, Y. & Arab, M. (2016). The comparison of discrete payment vehicle methods (dichotomous choice) in improving the quality of the environment. International Conference on Research in Science and Technology, Batumi.

12. Fatahi Ardakani. A. (2016) Estimating willingness to pay in order to prevent external intangible effects of dust in Yazd-Ardakan plain. International Journal of Environmental Science and Technology, 13,1489–1496

13. Fatahi, A., & Yazdani, S. (2010) Estimation of economic value of groundwater in arid lands agriculture (Case Study: Pistachio-producers in the Yazd-Ardakan plain). Journal of arid biome, 3: 10-1. (in farsi)

14. Fatahi, A. Rezvani, M. Bostan, Y. & Arab, M. (2016) Estimating public participation in investment organic products in Babol, International Conference on Research in Science and Technology, Batumi.

15. Hanemann, M.W. (1994) Valuing the environment through contingent valuation. Journal of Economic Perspectives, 8,19-43.

16. Kavoosy Klashami, M. & peykani, g. (2014). Economic Valuation of Sufficient and Guaranteed Irrigation Water Supply for Paddy Farms of Guilan Province. Journal of Rural Development Strategies, 2, 1- 17. (in farsi)

17. Kiani Salmi., s. & sadrzadeh Khoei, a.  (2014). Investigating the Impact of Agricultural Water Crisis on the Economic, Social and Environmental Rural Structure. Second National Conference on Water Crisis (Climate Change, Water and Environment), Shahrekord, Shahrekord University. (in farsi)

18. Lee, C. and Han, S. (2002) Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent. Tourism Management valuation method, 23, 531-540.

19. Mesa-Jurado, M. A. Martin-Ortega, J. Ruto, E., & Berbel, J. (2012) The economic value of guaranteed water supply for irrigation under scarcity conditions. Agricultural Water Management, 113, 10-18.

20. Mitchell, R.C., & Carson, R.T. 1989. Using surveys to value public goods: The contingent valuation method. Washington, DC: Resource for the Future. Washington DC. 462 pp.

21. Rashidpour, l., kalantari, kh., & rezvanfar, a. (2011) . A Study on Problems and Limitations of Water Resources and Their Impacts on Socio-Economic Condition of Wheat Growing Farmers in Central Sector of Saghez Township, Economics and Development, 19 (76) ,183-204. (in farsi)

22. Ready, R.C.J.C., & Hu, D. (1996). Differences between continuous and Discrete contingent valu Estimates. Land Economic,l72(3), 397-411.

23. Tiwari, D.N.(1998) Determining economic value of irrigation water: comparison of willingness to pay and indirect valuation approach as a measure of sustainable use. Centre for social and economic research on the global environment university college London and university of East Anglia.

24. Tziakis, I. Pachiadakis, I. Moraitakis, M. Xideas, K.,Theologis, G. Konstantinos, P., & Tsagarakis, P. (2009) Valuing benefits from wastewater treatment and reuse using contingent valuation methodology. Desalination. 237: 117-125.

Welsh, M.P., & Poe, G.L. (1998) Elicitation effects contingent valuation: comparisons to a multiple bounded discrete choice approach. Journal of Environmental Economics and Management, 36, 170-185.