واکاوی تعیین‌کننده‌ها و پیشران‌های توسعه کارآفرینی روستایی در ایران با رویکرد فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

افزایش بحران‌های زیست‌محیطی، فقر، بیکاری و مهاجرت، توسعه کارآفرینی روستایی را ضروری ساخته است. لذا این پژوهش با هدف واکاوی تعیین‌کننده‌های کارآفرینی روستایی و پیشران‌های توسعه این نوع کارآفرینی انجام شده است. به‌منظور شناسایی عوامل تعیین‌کننده‌ کارآفرینی روستایی نسبت به فراتحلیل 34 مقاله منتشر شده تا انتهای سال 1395 اقدام شد. پیشران‌های توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی نیز از طریق مرور ساختار‌یافته 15 مطالعه انجام شده در حوزه کارآفرینی روستایی شناسایی شدند. یافته‌ها نشان داد که اندازه اثر سازه‌های مختلف در شکل‌گیری کارآفرینی روستایی یکسان نیست. به‌نحوی‌که متغیرهای تجربه، شغل والدین، نگرش نسبت به کارآفرینی و ارتباطات ‌درون‌اجتماعی اندازه اثر بزرگتری داشتند. به‌منظور توضیح بخشی از ناهمگونی یافته‌ها از دو متغیر جنسیت و میزان توسعه‌یافتگی مناطق به‌عنوان متغیرهای تعدیل‌گر استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که با در نظر گرفتن نقش متغیرهای تعدیل‌گر، معنی‌داری اندازه اثر متغیرها تغییر نخواهد کرد و تنها میزان بزرگی یا کوچکی اثرگذاری متغیرها دست‌خوش تغییر قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، مرور ساختاریافته مطالعات منتخب نشان داد که سازه‌های مختلفی به پیش‌برد اهداف توسعه کارآفرینی روستایی کمک می‌کنند که مهم‌ترین آنها توانایی‌های کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینی، اصلاح یا تدوین قوانین حمایتی و دسترسی به سرمایه است. 

کلیدواژه‌ها


 1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and human Decision Processes, 50(2), 179-211.
 2. Alibaygi, A.H., & Pouya, M. (2011). Socio-demographic determinants of entrepreneurial intentions: A case from Iran. African Journal of Business Management. 5(34), 13316-13321. *
 3. Alidoust, S., & Lashgarara, F. (2013). Barriers of entrepreneurship development of rural women (case study of Garmsar County). Agricultural Extension and Education Research, 6(1), 7-16 (In Farsi) *
 4. Bauernschuster, S., Falck, O., & Heblich, S. (2010). Social capital access and entrepreneurship. Journal of Economic Behavior and Organization, 76, 821-833.
 5. Bekele, E., & Worku, Z. (2008). Factors that affect the long-term survival of micro, small and medium enterprises in Ethiopia. South African Journal of Economy, 7(3), 548-568.
 6. Byers, T., Kist, H., & Sutton, R.I. (1997). Characteristics of entrepreneur: Social creatures, not solo heroes. In: R.C. Drof, (Ed.), The handbook of technology management, Boca Raton: CRC Press LLC, Available at:  http://stanford.edu/e140a/content/Characteristics.html.
  1. Cho, Y., & Honorati, M. (2014). Entrepreneurship programs in developing countries: A meta regression analysis. Labour Economics, 28, 110-130. 
  2. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
  3. Dadvarkhani, F., Rezvani, M.R., Imeni Gheshlaghi, S., & Bozarjemehry, Kh. (2011). Analyzing the role of tourism in the development of rural youth entrepreneurship (the case study: Kandovan village, Osku County). Quarterly Journal of Human Geography Research, 43(78), 169-196 (In Farsi) *

10. Darban Astane, A., Firoozai, M.A., & Ghadiri Masoom, M. (2012). The study of relationship between rural administrator’s entrepreneurial skills and organizational performance (case study: Qazvin rural administration province). Journal of Rural Research, 3(9), 27-59 (In Farsi) *

11. Davidsson, P. (1995). Determinants of entrepreneurial intentions. Paper presented at the RENT LX Workshop, Nov. 23-24, Piacenza, Italy.

12. Elena, H., Sorina, M., & Rus, D. (2015). A predictive model of innovation in rural entrepreneurship. Procedia Technology, 19, 471-478.

13. Faggio, G., & Silba, O. (2014). Self-employment and entrepreneurship in urban and rural labor markets. Journal of Urban Economics, 84, 67-85.

14. Farahani, H., & Hajihosseini, S. (2014). An evaluation about potentials of rural areas for entrepreneurship and developing empowerment in villagers, case: Shawl district in Buin Zahra township. Journal of Rural Research, 4(4), 715-748 (In Farsi) *

15. Faraji Sabokbar, H., Badri, S.A., Sojasi Qidari, H., Sadeghloo, T., & Shahdadi, A. (2011). Entrepreneurship development ranking in rural areas by using of PROMETEE technique. Quarterly Journal of Human Geography Research, 43(75), 53-68 (In Farsi) *

16. Fathi, H., Movahedi, R., Saadi, H., Naderi- Mahdi, K., & Zolikhahi-Saiar, L. (2011). Rural children and their parents' participation in entrepreneurship: The case of villages around Sanandaj City. African Journal of Agricultural Research, 6(31), 6547-6554. *

17. Ghiasvand Ghiasy, F., & Hosseini, S.J.F. (2012). Studying the variables that separate entrepreneurial and non-entrepreneurial agricultural producer cooperatives (APCs) for predicting group membership. African Journal of Agricultural Research, 7(5), 721-725. *

18. Ghiasvand Ghiasy, F., Hosseini, S.J.F., Malekmohammadi, I., & Hosseini, M. (2009). Factors influencing the entrepreneurship in Iran's agricultural cooperatives. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(2), 1170-1176. *

19. Guerrero, M., Rialp, J., & Urbano, D. (2008). The impacts of desirability and feasibility on entrepreneurial intentions: A structural equation model. International Entrepreneurial Management Journal, 4, 35-50.

20. Hashemi, S., Mehrabi, A.A., Imeni, S., & Najahi, A. (2011). Rural development with emphasis on employment and entrepreneurship: case study of Shabab sub-county, Ilam province. Quarterly Journal of Village and Development, 14(1), 35-58 (In Farsi) *

21. Heidari Sareban, V. (2012a). Prioritization of rural women' entrepreneurship barriers. Quarterly Journal of Woman's Studies Sociological and Psychological, 10(2), 159-177. *

22. Heidari Sareban, V. (2012b). Affecting factors on farmers' entrepreneurship on rural regions, case study: Meshkinshar County. Geography, 10(35), 263-278 (In Farsi) *

23. Heidari Sareban, V., & Roknoddin Eftekhari, A.R. (2016). Analysis of the influential factors on farmers’ empowerment, case study: Adrabil province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(3), 743-754 (In Farsi)

24. Hosseini, S.J.F., Bakhtiari, M., & Lashgarara, F. (2012). The role of micro credit funds in developing entrepreneurship among rural women in Iran. American Journal of Scientific Research. 44, 38-43. *

25. Hosseini, T., & Lashgarara, F. (2014). Identifying the effective factors on development of entrepreneurship skills of rural women cooperatives in Fars province. Agricultural Extension and Education Research, 7(2), 13-34 (In Farsi) *

26. Imani Jajarmi, H., & Pourrajab, P. (2011). Measurement and analysis of entrepreneurship characteristics of dehyaran by emphasis on peripheral factors (case study: village dehyaran of Miyandoab). Journal of Rural Research, 1(1), 67-96 (In Farsi) *

27. Jamshidi, A., Jomeini, D., & Nazari Sarmazeh, H. (2013). Investigating drivers and barriers of entrepreneurship development for rural women. Quarterly Journal of Woman & Society, 4(2), 137-166 (In Farsi) *

28. Kalantaridis, C., & Bika, Z. (2006). Local embeddedness and rural entrepreneurship: Case-study evidence from Cumbria, England. Environment and Planning A, 38, 1561-1579.

29. Karimi, S. (2016). Studying the effects of individual and environmental factors on entrepreneurial opportunity recognition: Moderating effect of entrepreneurial environment. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 47(2), 511-520 (In Farsi)  

30. Keshavarz, M., & Moayedi, M. (2016). Challenges of agricultural extension systems in adaptation to climate change: The perception of Fars agricultural specialists. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 47(2), 453-466 (In Farsi)  

31. Khoshnodifar, Z., Ghonji, M., Mazloumzadeh, S.M., & Abdollahi, V. (2016). Effect of communication channels on success rate of entrepreneurial SMEs in the agricultural sector (a case study). Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 15, 83-90. *

32. Kord, B., & Abtin, A. (2013). Investigating factors affecting on entrepreneurship development in Sistan & Baloochestan province (with emphasis on development of rural growth centers, IT development and women empowerment). Journal of Geography and Development, 32, 1-14 (In Farsi) *

33. Lashgarara, F., & Ghashghaei, F. (2014). Identifying factors affecting on the development of rural women entrepreneurship in Tehran province. Agriculture Science Developments, 3(11), 351-353. *

34. Lashgarara, F., Ghanaatpisheh, E., & Dinpanah, G. (2014). The role of entrepreneurship education in psychological empowering of rural women cooperatives in Shiraz city. International Journal of Economy, Management and Social Sciences. 3(8), 434-438. *

35. Lashgarara, F., Roshani, N., & Omidi Najafabadi, M. (2011). Influencing factors on entrepreneurial skills of rural women in Ilam City, Iran. African Journal of Business Management, 5(14), 5536-5540. *

36. Lipsey, W., & Wilson, D. (2001). Practical meta-analysis, Thousand Oaks, CA, Sage.

37. Lordkipanidze, M., Brezet, H., & Backman, M. (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development. Journal of Cleaner Production, 13(8), 787-798.

38. Maghsoudi, T., & Davodi, H. (2011). Entrepreneurship development strategies in agriculture cooperatives in Iran. American-Eurasian Journal of Agriculture & Environmental Sciences, 10(2), 283-289. *

39. Mohammadi, Z., & Lashgarara, F. (2013). The role of entrepreneurship education on empowering rural entrepreneurs of Ilam province. Agricultural Extension and Education Research, 6(2), 61-72 (In Farsi) *

40. Najafi Kani, A.A., Hesam, M., & Ashor, H. (2015). The assessment of entrepreneurship status in rural areas- case of southern Astarabad in Gorgan. Quarterly Journal of Space Economy and Rural Development, 4(11), 37-56 (In Farsi) *

41. Papzan, A., Zarafshani, K., Tavakoli, M., & Papzan, M. (2008). Determining factors influencing rural entrepreneurs’ success: A case study of Mahidasht township in Kermanshah province of Iran. African Journal of Agricultural Research, 3(9), 597-600. *

42. Paul, K.C., Hamzeh, A., Samah, A., Ismail, I.A., & D' Silva, J.L. (2014). Value of social network for development of rural Malay herbal entrepreneurship in Malaysia. Procedia- Social and Behavioral Sciences 130, 59-64.

43. Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. Malden, MA: Blackwell Publishing.

44. Poon, J.P.H., Thai, D.T., & Naybor, D. (2012). Social capital and female entrepreneurship in rural regions: Evidence from Vietnam. Applied Geography, 35, 308-315.

45. Rajaei, Y., Yaghoubi, J., & Donyaei, H. (2011). Assessing effective factors in development of entrepreneurship in agricultural cooperatives of Zanjan province. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 1521-1525. *

46. Rasekhi, B., Ghambarali, R., & Alibeigi, A.H. (2016). Investigating the role of competencies and environmental factors on the success of rural entrepreneurs in the Kermanshah township. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 47(2), 521-532 (In Farsi)

47. Rezaei, R., & Najafi, B. (2015). Barriers of starting and expanding home based businesses in rural areas of Urmia County. Journal of Entrepreneurship Development, 8(3), 433-451 (In Farsi) *

48. Rezvani, M.R., & Najjarzadeh, M. (2009). Study and analysis of villagers’ background knowledge on entrepreneurship in the process of rural development (case study: South Baraan district, Isfahan County). Journal of Entrepreneurship Development, 1(2), 161-182 (In Farsi) *

49. Rijkers, B., Söderbom, M., & Loening, J. (2010). A rural-urban comparison of manufacturing enterprise performance in Ethiopia. World Development, 38(9), 1278-1296.

50. Roknoddin Eftekhari, A., Sojasi Qidari, H., & Razavi, H. (2010). Strategies for agricultural entrepreneurship development in rural areas: Case study of villages of Khodabandeh County. Quarterly Journal of Village and Development, 13(3), 1-29 (In Farsi) *

51. Romanelli, E., & Bird Schoonhoven, C. (2001). The local origins of new firms, in The entrepreneurship dynamic: Origins of entrepreneurship and the evolution of industries, Stanford University Press, Stanford, CA.

52. Saberiyan, M., & Sabouri, M.S. (2014). Factor analysis of the factors influencing the development of rural women entrepreneurship (case of study: members of micro-credit funds in Semnan). Journal of Iranian Social Development Studies, 6(4), 107-115 (In Farsi) *

53. Shapero, A., & Sokol, L. (1982). Social dimensions of entrepreneurship. In: C. Kent, D. Sexton, & C. Vesper (Eds.), The Encyclopedia of entrepreneurship. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 72-90.

54. Sharma, M., Chaudhary, V., Bala, R., & Chauhan, R. (2013). Rural entrepreneurship in developing countries: Challenges, problems and performance appraisal. Global Journal of Management and Business Studies, 3(9), 1035-1040.

55. Sojasi Qidari, H., Roknoddin Eftekhari, A., & Pourtaheri, M. (2014). Determination and evaluation of eco-tourism entrepreneurship development indicators in rural areas. Geographical Outlook in Human Research, 26, 45-70 (In Farsi) *

56. Stanley, T. (2001). Wheat from Chaff: Meta-analysis as quantitative literature review. Journal of Economical Perspectives, 15(3), 131-150.

57. Stathopoulou, S., Psaltopoulos, D., & Skuras, D. (2004). Rural entrepreneurship on Europe: A research framework and agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 10(6), 404-425.

58. Tabibzadeh, M., & Lashgarara, F. (2013). Identifying entrepreneurship skills development requirements of rural women in the Qom province. Agricultural Extension and Education Research, 6(4), 61-72 (In Farsi) *

59. Turker, D., & Selcuk, S.S. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 33(2), 142-159.

60. Urbano, D., Toledano, N., & Soriano, D. (2010). Analyzing social entrepreneurship from an institutional perspective: Evidence from Spain. Journal of Social Entrepreneurship, 1, 54-69.

61. Yadolahi Farsi, J., & Razavi, S.M. (2012). The role of human and social capital in youth entrepreneurship in Korbal rural areas. Quarterly Journal of Human Geography Research, 44(79), 103-116 (In Farsi) *

62. Yaghoubi Farani, A., Soleymani, A., Movahedi, R., & Eskandari, F. (2014). Effects of educational and institutional factors on rural women entrepreneurship (case study: Hamedan province). Journal of Entrepreneurship Development, 6(2), 115-134 (In Farsi) *