بررسی تاثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استاد گروه اقتصاد و مدیریت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

با مدنظر قرار دادن اثر بازگشتی انرژی، صرفه­جویی واقعی انرژی در اثر کارایی منابع مشخص می­شود. در غیراینصورت با ایجاد فضایی غیرواقعی، تجزیه و تحلیل و برنامه­ریزی اقتصادی صورت می­پذیرد. لذا نتایج سیاست­های اعمال شده، مطلوب نمی­باشد. در این مقاله، اثر بازگشتی انرژی بخش کشاورزی در دو مدل، با شاخص دیویژیا و ضرایب معنی­دار مدل اثرات ثابت داده­های تابلویی تابع کاب­داگلاس، که تاثیر مثبت مصرف انرژی زیربخش­های کشاورزی بر ارزش افزوده کشاورزی در دوره زمانی 1394-1375، با روش حداقل مربعات نشان می­دهد، برآورد شد. نتایج تجزیه انرژی شاخص دیویژیا، اثر شدت انرژی را موثرترین عامل در افزایش مصرف انرژی تایید می­کند. اثر بازگشتی انرژی در دو مدل دارای روند نزولی است و به ترتیب با متوسط نرخ رشد سالانه 38/19٪ و 99/16٪ می­باشد. لذا به طور متوسط در 62/80٪ و 01/83٪ از ذخیره انرژی مورد انتظار صرفه­جویی شده است. با توجه به این که اثر شدت انرژی، مهمترین فاکتور در افزایش مصرف انرژی کشاورزی می­باشد و بعد از هدفمندی یارانه­ها اثر بازگشتی انرژی با رشد کمتری کاهش یافته است. لذا برنامه­ریزی و سیاست­گذاری در کارایی و اثر بازگشتی انرژی باید، با دقت بیشتری صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


  1. Ackerberg, D., Benkard, C. L., Berry, S., & Pakes, A. (2007). Econometric tools for analyzing market outcomes. Handbook of econometrics, 6, 4171-4276.‏
  2. Bakhshahyesh, M., & Yazdani, S. (2015). Estimation of energy demand function in agricultural sector of Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(2), 327-334. (in Persian)
  3. Berkhout, P. H., Muskens, J. C., & Velthuijsen, J. W. (2000). Defining the rebound effect. Journal of Energy policy, 28(6-7), 425-432.‏
  4. Deilami Nejad, R., & Ostad Hossein, R. (2010).The Relationship Between Energy Consumption and Output in the Economic Sectors in Iran. Journal of Economic Research and Policies. 18(55):3, 125-140. (in Persian)
  5. Esmaeili, A., & Fathi, F. (2012). Relationship between Energy Consumption, Income and Carbon Dioxides Emission in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 43(2), 175-181. (in Persian)
  6. Ekhtiari Nikjeh, S. (2011). A Study to Evaluate the Rebound Effect for Motor Vehicle Travel. M. A Thesis On Energy Economics. Economics & Accounting-Department of Energy Economics. ISLAMIC AZAD UNIVERSITY of Tehran. (in Persian)
  7. Fazlzadeh, A., & Tajvidi, M. (2008).Energy Management in Iranian Industries: A Case Study: The causal relationship between the amount of electricity consumed and the value added of small industries (SSI), 10-49 employees. Quarterly Journal of Energy Economics Review. 5(19):147-162. (in Persian)
  8. Khoshkalam Khosroshahi, M. (2015). The recurrence effects of economic sectors and households as a result of improving the efficiency of gasoline consumption. Quarterly Journal of Economic Research and Policy. 20(74): 31-54. (in Persian)
  9. Lin, B., & Du, K. (2015). Measuring energy rebound effect in the Chinese economy: an economic accounting approach. Journal of Energy economics, 50, 96-104.‏

10. Manzour, D., Aghababa'I, M. A., & Haghighi, I. (2011).Analysis of the recurrence effects of improving the efficiency of electricity consumption in Iran: Computable general equilibrium pattern. Quarterly Journal of Energy Economics Review. 8(28):1-23. (in Persian)

11. Mundlak, Y. (1961). Empirical production function free of management bias. Journal of Farm Economics, 43(1), 44-56.‏

12. Shao, S., Huang, T., & Yang, L. (2014). Using latent variable approach to estimate China׳ s economy-wide energy rebound effect over 1954–2010. Journal of Energy Policy, 72, 235-248.‏

13. Wei, T. (2007). Impact of energy efficiency gains on output and energy use with Cobb–Douglas production function. Journal of Energy Policy, 35(4), 2023-2030.‏

14. Wei, T., & Liu, Y. (2016). Estimation of resource-specific technological change in a production function.‏ Journal of  Economic, 70(1): 65-94.

15. Yazdani, S,. Taheri Reikandeh, I,. Mohammadian, F,. Norouzi, H. (2018). Diversity of activity, Strategies to Promote Energy Productivity in Agriculture (Causality analytical approaches Toda - Yamamoto and Bounds test). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48(4), 547-556. (in Persian)

16. Zhang, Y. J., Peng, H. R., & Su, B. (2017). Energy rebound effect in China's Industry: An aggregate and disaggregate analysis. Journal of Energy Economics, 61, 199-208.‏

17. Zibaei, M. H., & Akhoond-Ali, A. M. (2017). The Rebound Effect or Jevons Paradox: A Concept for More Proper Understanding of the Consequences of Improvements in Water Productivity. Journal of JWSS-Isfahan University of Technology, 20(78), 157-170. (in Persian)