سازه‌های مؤثر بر تغییر رفتار کشاورزان به سمت کشاورزی ارگانیک (جامعه نمونه کشاورزان استان بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

4 استادیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناخت سازه‌های مؤثر و روش‌های تغییر رفتار کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک در بین کشاورزان استان بوشهر است. در این تحقیق پیمایشی، 101 کشاورز با روش نمونه­گیری طبقه‌بندی تصادفی از شهرستان‌های بوشهر، دیّر و جم و ریز به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن نیز با انجام مطالعه راهنما توسط 30 کشاورز خارج از جامعه آماری انجام شد؛ به‌طوری‌که ضرایب آلفای کرونباخ بین 91/0- 6/0 به دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان استفاده کشاورزان مورد مطالعه از روش‌های مبارزه زیستی و همچنین کودهای آلی و سبز، بیش از سایر روش‌های کشاورزی ارگانیک است. همچنین طبق نتایج الگوی علّی، مؤلفه‌های سابقه کشاورزی، میزان استفاده و اثربخشی رسانه­های ارتباطی، نگرش به پیامدهای منفی کشاورزی متداول، دانش نسبت به اصول کشاورزی ارگانیک، نگرش به گروه مرجع، نگرش به محیط‌زیست و سلامتی انسان و نگرش به کشاورزی ارگانیک از عوامل اثرگذار بر میزان به‌کارگیری فعالیت‌های کشاورزی ارگانیک توسط کشاورزان مورد مطالعه هستند. در پایان، پیشنهادهایی در راستای توسعه شیوه ارگانیک در منطقه ارائه شده است: انتخاب افراد تحصیل‌کرده و آموزش به آنان در راستای توسعه شیوه ارگانیک در منطقه، در اختیار قرار دادن عوامل زیربنایی توسعه این شیوه نوین کشاورزی، واگذاری تأمین این عوامل زیربنایی به مراکز خدمات و ترویج کشاورزی، ارتقاء مهارت های علمی و عملی کارشناسان و مروّجان منطقه در زمینه کشاورزی ارگانیک و محصولات سالم.

کلیدواژه‌ها


 1. Allum, N., Sturgis, P., Tabourazi, D., & Brunton-Smith, I. (2008). Science knowledge and attitudes across cultures: A meta-analysis. Public understanding of science, 17(1), 35-54.
 2. Babajani, A., Shabanali Fami, H., Asadi, A., and Rezapanah, M.Z. (2015). Explain driving policy instruments of organic farming development in Iran.Iranian Journal of agricultural Economics and Development Research, 46 (2), 267-276. (In Farsi)
 3. Badola, R., Barthwal, S., & Hussain, S. A. (2012). Attitudes of local communities towards conservation of mangrove forests: A case study from the east coast of India. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 96, 188-196.
 4. Dinpanah, Gh. R., and Akhavan, A. (2014). Factors Influencing on Knowledge of Organic Farming among Greenhouse Owners in Varamin Township.Agricultural Extension and Education Research, 7 (1), 101-112. (In Farsi)
 5. Etehadi, M., Roosta, K., and Mohammadgholinia, J. (2011). Factors affecting on knowledge, attitude and skill of the audiences of FFS approach toward IPM development. Agricultural Extension and Education Research, 4, 13-28. (In Farsi)
 6. FAO - Food and Agriculture Organization of United Nations, 2011. Major Food and Agricultural Commodities and Producers.
 7. Farrior, M. (2005). Emerging trends in communications and social science.
 8. Fatemi, M., and Shahvali, M. (2013). Theocentrism Communication and information models for organic farming extension. The Journal of Spatial Planning, 17 (4), 129-155. (In Farsi)
 9. Fatemi, M., and Zamani, Gh. H. (2017). Application and effectiveness of educational methods from the extension agent perspective: The case of Shiraz County. 7th National Conference of Sustainable Agriculture and Natural Resources, Tehran. (In Farsi)
 10. 10. Ghadimi, S. A. R., Shabanali Fami, H., and Asadi, A. (2012). Factors affecting of farmers` attitudes toward organic agriculture: (Case of Faridan County). Agricultural Extension and Education Research, 5 (4), 69-80.
 11. 11. Gostchi, E., Vogel, S., and Lindenthal, T. (2007). High school students` attitudes and behavior towards organic products: survey results from Vienna. University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna.
 12. 12. Jayaratne, K. S. U., Martin, R. A., & DeWitt, J. R. (2001). Perceptions regarding sustainable agriculture: Emerging trends for educating extension educators. In Proceedings of the 17th Annual Conference of the Association for International Agriculture and Extension Education, XVII., Baton Rouge, LA. Retrieved on July (Vol. 9, p. 2001).
 13. 13. Karl Lind, A. (2009). Organic fruit growing. Translation Naeini, M. & kimyjany, A. Publisher Aeig. Tehran, Iran.
 14. 14. Kavoosi, M., Heidari Shelmani, M., and Allahyari, M. S. (2014). Evaluation of tendency and behavior of Iranian consumers toward food. First National Conference on Development of Total Strategic Quality in Food Health, Tehran, May 2014. (In Farsi)
 15. 15. Khoshmaram, M., Shiri, N., and Sharghi, L. (2014). Factors affecting on the experts of agricultural extension toward organic farming. Rural Development Strategies, 1 (3), 75-90. (In Farsi)
 16. 16. King, D., and Ilbery, B. (2012). Farmers’ attitudes towards organic and conventional agriculture: a behavioral perspective. Organic Food and Agriculture - New Trends and Developments in the Social Sciences, Dr. Matthew Reed (Ed.), ISBN: 978-953-307-764-2, In Tech, Available from: http://www.intechopen.com
 17. 17. Lavaei Adriani, R., Shabanali Fami, H., Sharifian, F., Fathollahi, S., and Amiri, A. (2016).  Model of limiting factors of organic crops consumption according to agricultural experts in Karaj County: A grounded theory. Iranian Journal of agricultural Economics and Development Research, 2-47 (3), 647-656. (In Farsi)
 18. 18. Mafi, H. (1998). Organic agriculture (Sustainability in agriculture). (In Farsi) Retrieved from: http://www.crop.blogfa.com
 19. 19. Makarian, H., and Shahgholi, H. (2015). Effects of organic fertilizers on the growth and yield of tomato and bacteria colonization in soil. Iranian Journal of Horticultural Science, 23 (2), 185-1915. (In Farsi)
 20. 20. Malakouti, M. J. (2014). Organic agriculture, the way of human salvation. Sabzineh, 9 (92), 15-17. (In Farsi)
 21. 21. Malek-Saidi, M., Rezaei-Moghaddam, K., and Ajili, A. (2010). Knowledge of Agricultural Jihad experts of Fars province regarding organic farming. Iranian Journal of Agricultural Extension and Education, 6 (2), 49-61. (In Farsi)
 22. 22. Malek-Saeidi, H., Rezaei-Moghaddam, K., & Ajili, A. (2012). Professionals' attitudes towards organic farming: The case of Iran. Journal of Agricultural Science and Technology. 14 (1): 37-50.
 23. 23. Marcus, A. (2011). Organic agriculture. Organic Community in Iran's internal newslettere 3(6).
 24. 24. Mccann, E., Sullivan, S., Erickson, D., & De Young, R. (1997). Environmental awareness, economic orientation, and farming practices: a comparison of organic and conventional farmers. Environmental management, 21(5), 747-758.
 25. 25. Popper, K. (2014). Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge. Routledge.
 26. 26. Sadeghi, E., Shoukatfadaei, M., and Khaledi, M. (2012). The factor affect the transition process to organic farming: The case of tomato producer in Alborz province. In Processing 8th National Conference of Agricultural Economics, 9th -10th May, Shiraz, Iran, P.22.
 27. 27. Saleki, Z. S., Seyedeh, M. S., & Rahimi, M. R. (2012). Organic food purchasing behavior in Iran. International Journal of Business and Social Science, 3(13).
 28. 28. Sandoughi, A., and Raheli, H. (2016).Extending the model of planned behavior to predict the intention of producing organic products among Isfahan cucumber greenhouse owners by Moral norm variable. Iranian Journal of agricultural Economics and Development Research, 2-47 (4), 961-974. (In Farsi)
 29. 29. Tatlıdil, F. F., Boz, I., & Tatlidil, H. (2009). Farmers’ perception of sustainable agriculture and its determinants: a case study in Kahramanmaras province of Turkey. Environment, development and sustainability, 11(6), 1091-1106.
 30. 30. Willer, H. (2011). The World of Organic Agriculture 2011, Summary, PP. 1-2.
 31. 31. Wheeler, S. A. (2008). What influences agricultural professionals' views towards organic agriculture? Ecological economics, 65(1), 145-154.