مطالعه موردی دستاوردهای اتاق فکر روستایی در روستای زردوئی شهرستان پاوه؛ تجربه مدیریتی نوین در توسعه مناطق روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

از گذشته­های دور تا به ­امروز موضوع مدیریت مناطق روستایی همواره یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث در محافل علمی و اجرایی کشور بوده است. این امر منجر به ­به‌کارگیری الگوهای مختلف مدیریتی از سوی برنامه­ریزان و مسئولان در برهه­های زمانی مختلف شده است. در سال­های اخیر، اتاق فکر روستایی به­ عنوان الگویی نوین جهت توسعه­ همه جانبه مناطق روستایی پا به­ عرصه وجود گذاشته است. به­ نظر می­رسد این الگو تلاش در ارتقاء کیفی مدیریت همه جانبه در زمینه توسعه­ی اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی کشور دارد. بررسی­ها نشان می­دهد تاکنون پژوهشی در خصوص دستاوردهای این تجربه نو در مناطق روستایی کشور صورت نگرفته است. از این­رو در پژوهش کیفی پیش­رو تلاش شد با استفاده از موردپژوهی به­ مطالعه دستاوردهای اتاق فکر روستایی در روستای زردوئی بخش باینگان، شهرستان پاوه کرمانشاه پرداخته شود. برای این منظور با استفاده از فنون گفت‌و‌گوی نیمه‌ساختار‌یافته، گفت‌و‌گو با مطّلعان، گفت‌و‌گو با گروه­های متمرکز و بررسی شرح‌حال روستا اطلاعات لازم از 11 فرد کلیدی که به صورت ملاک‌محور انتخاب شده بودند، جمع آوری و ثبت شد. سپس داده­های استخراج شده به ­کمک روش تحلیل محتوا طبقه­بندی شدند. برای تعیین اعتبار داده­ها نیز از معیارهای چهارگانه مقبولیت، قابلیت اعتماد، تأییدپذیری و انتقال پذیری استفاده شد. بر اساس یافته­ها، اتاق فکر روستایی در روستای زردوئی دارای دستاوردهایی از قبیل: مشارکت، حل مشکلات اساسی(مسئله محوری)، تسهیل امور اداری، آموزش، نخبه­شناسی، اشتغال­زایی، ظرفیت­سازی، مهاجرت معکوس، بازاریابی و بازارگرایی و ... بوده است. با توجه به­دستاوردهای اتاق فکر روستایی، به ­مدیران و برنامه­ریزان توسعه روستایی استآنها توصیه می­شود از این ابزار مدیریتی به­ عنوان الگویی مناسب جهت تحقق اهداف و برنامه­های دولت در مناطق روستایی بهره گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Abdollahiyan, H., Shariati, Sh., & Shoshtari Zadeh, E. (2005). Measuring the performance of rural management in Iran based on factors influencing the management process in Irans' villages. Quarterly Journal of Humanities, 46, 227-267. (In Farsi)
 2. Ahmadi Shapour Abadi, M. A., Taghadosi, A., & Amini, A.M. (2009). Investigating the Role of Rural Women in Productivity and Reforming the Pattern of Consumption in Rural Communities. Journal of Yas Strategy, 20 (1), 95-70. (In Farsi)        
 3. Alavitabar, A. (2012). Evaluation of the Realization of Rural Conductor Projects and its Effective Factors (Case Study: Khorasan Razavi Villages). Monthly Scientific Research Journal of Civil Engineering, Architecture, Urbanism, 56, 47-53. (In Farsi)
 4. Aliani, M.S. (2015). An Analysis on the Social Participation of Villagers in Sustainable Rural Development Programs with an Emphasis on Rural Society in Iran. Journal of Social Development Studies of Iran, 3, 69-80. (In Farsi)
 5. Azmi, A., Eimani, B. & Nosrati, F. (2011). Current Situation and Barriers to Iranian Rural Management-(Case Study: Gorganroud Department of Talesh Town). Scientific-Research Journal of Geographic land, 32, 83-98. (In Farsi)
 6. Babaee, M. A., & Jumepour, M. (2016). Rural Reverse Immigration Process and the Factors affecting it (Case Study: Hajiloo Village – Kabutar Ahang County). Journal of Rural Planning and Research, 4, 105-91. (In Farsi)
 7. Babazadeh, A. (2007). A Study on the Possibility of Formation and Development of Cooperative Agricultural Product Marketing Companies in East Azarbaijan Province. Cooperative Quarterly, 189 and 190, 7-18. (In Farsi)
 8. Barabari, A. (2011). An Analysis of the Marketing Structure of Iranian Crop Products (Case Study of Egg Products), Journal of Agricultural Economics and Development, 9(57), 163-184. (In Farsi)
 9. Darban Astaneh, A., (2005). The position of rural management in the fourth plan, Journal of Dehyary, 15, 14-22. (In Farsi)
 10. Eftekhari. A. R. (2007), Education and Information Development in Rural Society of Iran, Educational and Extensional Monthly Journal of Dehyari, 24, 23-35. (In Farsi)
 11. Eimani, B. Varmaziary, H. & Asadi, A. (2018). Analysis of rural businesses owners’ satisfaction with regard to business development services, Case of Malekan County, Iranian Journal of Agricultural Economic and Development Research, 48(2), 323-332.
 12. Estelaji, A. (2012). Investigating the rural management pattern in Iran with emphasis on local and participatory local governance. Geography Journal. 10(32), 258-239. (In Farsi)
 13. Fossey, E., Harvey, C., McDermott, F. & Davidos, Larry (2002), Understanding and Evaluating Qulitative Research. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 36 (45-59).
 14. Fotovati, H., Baradaran, M., Salmanzadeh, S., & Ghanian, M. (2013). A Clarification of the Role of Rural Women's Participation in Rural Development (A Case Study of Shavour District) in Shoush County, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 43-2(4),677-692. (In Farsi)
 15. Gauteter, H. (2000). Participation in development. Translation by Hadi Gobraei and Davood Tabayi. Tehran: Ravesh Publication.
 16. Ghadiri Masoom, M. & Riahi, Vahid. (2004). Assessing the Roles and Challenges of Rural Management in Iran. Journal of Geographic research, 50, 177- 198-177. (In Farsi)
 17.  
 18. Ghanbari, Y. (2009). Rural Tourism, a New Approach to Rural Management of the Country. Journal of Peyk-Noor Humanities, 7(3), 151-142. (In Farsi)
 19. Ghasemi, M., Javan, J. & Saberi, Z (2014). An Analysis of the Reasons for the Reverse Immigration in Rural Areas of Binalod County, Journal of Geographical studies of arid regions,16, 15- 37. (In Farsi)
 20. Khalilian, S. (2010). Implementation of the reform plan for the distribution of goods within the framework of the economic development plan. Journal of Agriculture Jihad message, 101, 10-12. (In Farsi)
 21. Khoramshahi, S.Z. (2006). Green Book (Kermanshah Province Database), Dalahu Advertising Center, p :231
 22. Mirdamadi, S.M., Ghiasvand Ghiyasi, F., & Soltani, Sh. (2007). Rural adult education: responding to the needs of rural society in the globalization Century. Journal of Jihad, 276, 278- 292. (In Farsi)
 23. Mohammadi Ashnani, M.H., Mohammadi Ashnani, A., & Hassani, E. (2008). Proposed for Prossessing the comparative evaluation and environmental planning a bout sustainable rural development in Iran. Village, Quarterly journal of rural and Development, 11(1), 77-100. (In Farsi)
 24. Modi, P. (2009). Rural Marketing: Its Definition and Development Perspective. International Journal of rural management, 5(1), 91-104.
 25. Moradi, Kh. & Agahi, H. (2014), addressing the challenges of Rural Management with a Qualitative Approach to Graounded Theory. Quarterly journal of Geography and Development, 34, 167-181. (In Farsi)
 26. Naderi Mehdiei, K. (2015). Investigation of barriers to modern rural management in Hamadan province. Journal of Rural Research, 6(1), 187- 208. (In Farsi)
 27. Nemati, M., & Badri, S.A. (2007). Evaluation of the Functional Role of the New Rural Management System: Comparative Comparison of Dehyari in Active Rural Areas in Small and Large Rurals (Case Study: Golestan Province), Journal of Geographical research, 59, 161- 176. (In Farsi)
 28. Peikarporsan, M., ShabanaliFami, H., DaneshvarAmeri, Z., & Bakhshi, A. (2012). Factors affecting
 29. Application of waste management practces of apple production in Abhar County. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 44(2): 329-341. (In Farsi)
 30. Popzan, A.H., Khaledi, Kh.Gh. & Soleimani, A. (2011). Evaluation of vocational training of rural women in the field of Handicrafts, Journal of Sociology of Women, 3(2), 37-21. (In Farsi)
 31. Sharifzadeh, M., Zamani, G. & Karami, E. (2011). Some determining factors of weather information use in farmers' decision-making. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 41-2 (4), 541-555. (In Farsi)
 32. Shamsudini, A. & Georgian, P. (2010). Factors Affecting Migration of Villagers to Cities, Emphasizing Migration Network (Case: Rostam-e-Dost). Scientific-Research Journal. Of Geographic landscape, 11, 75-92. (In Farsi)
 33. Sheikh Hassani, Gh.H. & Mehmandoost, F. (2010). The Role of Villagers Social and Economic Participation in Rural Construction Projects (Case Study: Nesa Village), Scientific-Research Journal of Geographic land, 28, 109- 127. (In Farsi)