پیش‌بینی قیمت صادراتی پسته ایران مبتنی بر چرخه ‌های تجاری: کاربست الگوی سری‌زمانی ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هدف بررسی حاضر، تدوین یک الگوی مناسب برای پیش‌بینی قیمت پسته صادراتی ایران در بازار جهانی است. بررسی و تحلیل نموداری اولیه سری قیمت پسته ایران در دوره زمانی 2016-1987، وجود چرخه، اثرات فصلی و شکست ساختاری را نشان می‌دهد. از این رو، تدوین الگویی با قابلیت پیش‌بینی همه مؤلفه‌های تغییرات قیمت پسته ضروری است. برهمین اساس، الگوی سری‌زمانی ساختاری اجزاء مشاهده نشده (UCM)، می‌تواند چارچوب مناسبی برای تبیین رفتار سری قیمت پسته و پیش‌بینی مقادیر آینده آن باشد. نتیجه آزمون‌های تشخیصی متعدد انجام شده در چارچوب الگوی اجزاء مشاهده نشده (UCM)، وجود اجزاء چرخه تصادفی، روند با سطح ثابت قطعی و اثرات فصلی تصادفی را تأیید می‌کند. براساس الگوی تعیین شده یک قیمت 9/8 دلاری به ازاء هر کیلوگرم پسته برای سال 2022 پیش‌بینی می‌شود. علاوه براین، براساس نتایج الگو یک نوسان بزرگ در قیمت پسته در 5 سال آینده مورد انتظار نسیت.

کلیدواژه‌ها


 1. Azizi, J. & Yazdani, S. (2006). Investigation of export pistachio in Iran: challenges and approaches. Economic Research, 74, 217-247. (In Farsi).
 2. Biria, S. & Jebel Ameli, F. (2006). Factors affecting the export of pistachios, saffron, dates in the basket of non-oil exports of Iran (1380-1999). Agricultural Economics and Development, 14 (54), 85-102. (In Farsi).
 3. Commandeur, J. F. & Koopman, S. J. (2007). An introduction to state space time series analysis. New York: Oxford University Press Inc., US.
 4. Farjzadeh, Z. & Bakhshudeh, M. (2011). Investigating the structure of the global pistachio market with emphasis on Iran's market power. Journal of Agricultural Economics and Development, 73, 145-145. (In Farsi).
 5. Fomby, T. (2008). The unobservable components model1, SAS HELP file under the keyword “Proc UCM”. 
 6. Harvey, A. C. & Shephard, N. (1993). Structural time series models” In: Maddala GS. Rao, CR. And Vinod. HD. (Eds). Handbook of statistics, Vol. 11 (pp. 261-302). North Holland, Amsterdam: Elsevier Science Publishers.
 7. Harvey, A. C. (1989). Forecasting, structural time series model and the kalman filte. Cambridge: Cambridge University Press, UK.
 8. Harvey, A.C. (1997). Trends, cycles and autoregressions. Economic Journal, 107(440), 192-201.
 9. Hosseini, S. S. & Durandish, A. (2006). Iran pistachio price transfer model in the world market. Iranian Journal of Agricultural Science, 2-37, 145-153. (In Farsi).
 10. Hosseinipour, M. R. & Chizari, A. H. (2002). The effect of foreign exchange and trading policies on the structure of the global pistachiomarket in Iran. Quarterly Journal of Economic Research, 5 & 6, 86-76. (In Farsi).
 11. Hunt, L. C., Judge, G. & Ninomiya, Y. (2003). Underlying trends and seasonality in UK energy demand: A Sectoral Analysis. Energy Economics, 25, 93–118.
 12. Jalles, J. T. (2009). Structural time series model and kalman filter. Amconcise review. “FEUNL working paper series wp 541.
 13. Jofreh, M. & Farajollahi, G. (2009). An analysis of factors affecting pistachio export in Iran. Economic Sciences, 2 (6), 67-82. (In Farsi).
 14. Mahmoudzadeh, M. & Zibaei, M. (2004). Investigating the factors affecting Iran's pistachio export: A cointegration analysis. Agricultural Economics and Development, 12 (46), 137-158. (In Farsi).
 15. Mehrabi Boshrabadi, h. (2002). Investigating factors affecting Iran's share of the global pistachio market. Journal of Agricultural Economics and Development, 39, 102-85. (In Farsi).
 16. Ministry of Agriculture Jihad. (2010-2015). Agriculture statistics, third volume. Retrieved July 10, 2017, http://agri-jahad.ir.
 17. Mortazavi, S. A., Zamani, A., Nouri, M. & Hayman, N. (2011). Investigating the effect of exchange rate fluctuations on Iranian pistachio exports. Economics and Agricultural Development (Agricultural Sciences and Technology) 25 (3), 347-354. (In Farsi).
 18. Najafi, B. & Abdollahi Ezzatabadi, M. (2000). Effective factors on pistachio price fluctuations and its problems. Journal of Agricultural Economics and Development, 29, 29-7. (In Farsi).
 19. Najafi, B. & Tarazkar, M. D. (2006). Predicting the exports of Iran's pistachio: application of artificial neural networks. Commercial Letter, 10 (39), 191-214. (In Farsi).
 20. Statistical Center of Iran. (2016). The price of sales of products and the cost of agricultural services in rural areas of the country, collected and published by the Statistical Center of Iran (SCI). Retrieved July 10, 2017, from https://www.amar.org.ir.
 21. The Islamic Republic of Iran Customs Administration. (1987-2016). Export data. Retrieved May 1, 2017, from http://www.irica.gov.ir.