تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی در واحدهای تولیدی با تحلیل مزیت نسبی منطقه‌ای و ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، و پژوهشگرو مرکز تحقیقات توسعه و امور نخبگان سازمان اتکا، تهران،‌ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیر مجتمع کشاورزی ورامین، سازمان اتکا، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، معاونت تولید شرکت مزارع نوین ایرانیان، سازمان اتکا، تهران، ایران

چکیده

تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک واحد کشاورزی در شهرستان پیشوا بر مبنای تحلیل مزیت نسبی، هدف این مطالعه بود. برای دست‌یابی به این هدف، شاخص‌های فیزیکی مزیت نسبی تولید به همراه مزیت صادراتی محصولات زراعی و گلخانه‌ای محاسبه شد. پژوهش از نوع کاربردی و بر پایه مطالعات میدانی بود. داده‌های لازم برای محاسبه شاخص‌های مزیت نسبی از طریق پرسشنامه، مصاحبه با کارشناسان واحد تولیدی و گزارش‌های آماری وزارت جهاد کشاورزی ایران و سازمان فائو بدست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که الگوی کشت فعلی واحد تولیدی ورامین دارای مزیت مقیاس، کارآیی و جمعی بوده و از این­رو الگوی فعلی کشت باید حفظ شود. تحلیل مزیت نسبی محصولات گلخانه‌ای در سطح منطقه‌ای نیز نشان داد که محصولات خیار، فلفل دلمه‌ای رنگی و گوجه فرنگی دارای مزیت نسبی در سطح استان تهران هستند. شاخص مزیت نسبی صادرات نیز نشان داد که محصولات خیار، فلفل دلمه‌ای رنگی و گوجه فرنگی گلخانه‌ای به همراه انواع کلم (برگ، گل و بروکلی) دارای مزیت صادراتی در سطح ملی هستند. بنابراین الگوی بهینه کشت واحد کشاورزی با حفظ الگوی کشت فعلی به همراه افزودن محصولات گلخانه‌ای دارای مزیت در سطح منطقه‌ای و محصول کلم دارای مزیت تولید و صادرات در سطح ملی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


 1. Abedi, S., Paykani, G., Hosseini, S. (2009). Determining Comparative Advantages of Corn in an Optimal Cultivation Pattern in Khuzestan. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 39(1), 85-97.
 2. Amirnejad, H and Rafiei, H. (2010). Investigation Physical Comparative Advantage Indices of Irrigated Crops and How Aggregated Index of Comparative Advantage Get Affected by Its Components in Mazandaran Province. Agricultural Economics and Development, 18(71), 23-46. (In Farsi)
 3. Azizi, J. and Yazdani, S. (2004). Determination of the Comparative advantage of major Orchard products in Iran. Journal of Agricultural Economics and Development, 12 (46): 72-41. (In Farsi)
 4. Bahrami Nasab, M., Dourandish, A., Shahnoushi, N., Kohansal, M. (2015). Determine the optimal cropping pattern of Esfarayen County (Application of interval-valued fuzzy programming based on infinite alpha-cuts). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(1), 61-73. doi: 10.22059/ijaedr.2015.54480.
 5. Dashti, G . & Ghaderinejad, P . (2013). Cropping Pattern of Agronomy Products in View of Relative Advantage in Ilam Province. Agricultural Economics & Development, 27(3), 195-203. (In Farsi)
 6. Falahati, A. and Ahmadian, Y. (2013). Study of the Comparative advantage of agricultural products in Kermanshah Province in the years of 2003, 2006 and 2008, Agricultural Economics and Development, 20(80), 179-205. (In Farsi)
 7. FAO Statistical Yearbook 2010.
 8. Hatef, H., Sarvary, A. and Daneshvar Kakhki, M. (2016). Determining Of Crop Optimal Pattern the Main Crops Of Cultivated Of Khorasan Razavi Province Based Of Production Comparative Advantage, 8(31): 167-192. (In Farsi)
 9. Hosseinizad, J and Esfahani, J. (2007). Investigating the Relationship between Crop Pattern and comparative advantage Index and Effective Protection Coefficient (Case Study: Agricultural crops of East Azarbaijan Province), Iranian Journal of Agricultural Economics (Economics and Agriculture Journal). 1(3): 271-278. (In Farsi)
 10. Iranian modern farms holding. (2018). Agro-industry of Tehran province, retrieved September 1 2018,from,http://www.mni.co.ir/agro-industry/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.
 11. Mohammadi, D. (2004). Determination of the Comparative Advantage of oily seeds and studying their production problems in Fars province, Agricultural Economics and Development, 12(47), 125-171. (In Farsi)
 12. Mohammadi, H., Boostani, F. (2009). Study of Comparative Advantage in Production of Agricultural Crops in Fars Province and Marvdasht Township. Agricultural Economics Research, 1(2), 61-76. (In Farsi)
 13. Mohammadi, Y., Iravani, H., Kalantari, K. (2014). Sustainability Assessment of Rice Production in Iran Using Composite Indicators (A Practical Methodology). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(1), 79-90. doi: 10.22059/ijaedr.2014.51581.
 14. Molaei, M. (2013). Relative Advantage of Producing Agricultural Crops in Ardabil Province (Iran), Middle-East Journal of Scientific Research 13 (7): 850-855.
 15. Mostafavi, Sh. and Takeshi, N. (2008), Explaining the Effect of Absolute and Comparative Advantage on the Export Process. Managers Ofogh, (32), 66-72. (In Farsi)
 16. Pirasteh, H. and Karimi, F. (2006). Study of Comparative Advantages of Crop Products in Isfahan Province .Agricultural Economics and Development, 14(53), 39-68. (In Farsi)
 17. Rahmani, K., Mameli, S. (2010). Determining the Comparative Advantage of Food Industry in East Azerbaijan Province (Based on indirect productive advantage and commercial advantage). , 3(12), 97-134. (In Farsi)
 18. Sa'idifar, A. and Akhani, Z. (2014). Determination of the Comparative advantage of crops and orchards in the Iranprovinces, Economic Journal, 13(11, 12): 47-64. (In Farsi)
 19. Serin, V., & Civan, A. (2008). Revealed comparative advantage and competitiveness: A case study for turkey towards the EU. Journal of Economic and Social Research, 10: 25-41.
 20. Shahnoushi, N., Dehganian, S., Ghorbani, M. and Azarinfar, Y. (2007). Comparative advantage analysis of main crops in Khorasan province, Journal of Agricultural Science and Natural Resources. 14(4), 1-19. (In Farsi)
 21. Zhong F, Zhigang XU and Longbo F. 2002. Regional comparative advantage in china’s main grain crops. http://www.adelaide.edu.au/cies/cerc/gmpl.pdf