دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 369-545 
3. بررسی قانون یک قیمتی در بازارهای محصولات زراعی ایران (مطالعه موردی: زعفران و لوبیا)

صفحه 391-398

10.22059/ijaedr.2017.63908

اسمعیل ابونوری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ نبی الله اسماعیلی اتوئی؛ سید محمد حسینی


10. تحلیل شبکة تعاملات کنشگران سازمانی نظام نوآوری پایدار صنعت لبنیات ایران

صفحه 477-490

10.22059/ijaedr.2017.63967

زهرا فزونی اردکانی؛ همایون فرهادیان؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حبیب اله طباطباییان؛ حبیب اله رعنایی کرد شولی