تحلیل عوامل موثر و موانع توسعه فعالیت های غیر کشاورزی با تاکید بر مشاغل خانگی (مورد مطالعه دهستان قوری قلعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی

3 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر و موانع توسعه فعالیت­های غیر کشاورزی در مناطق روستایی دهستان قوری قلعه با تاکید بر اشتغال خانگی و عوامل موثر بر آن بود. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستایی بخش قوری قلعه، تعداد 624 خانوار (624=N) تشکیل داد. تعداد 240 نمونه بر اساس جدول کریجسی مورگان و با روش نمونه­گیری طبقه­ای چند مرحله­ای  با انتساب متناسب انتخاب شدند.  اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع­آوری شد که روایی آن به شیوه محتوایی و با کمک کارشناسان و پایایی آن نیز با محاسبه آلفای کرونباخ اندازه­گیری شد که 94/0 حاصل گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با دو نرم افزار SPSS19 و2010 Excel انجام شد. نتایج نشان داد که در تمامی روستاهای مورد مطالعه پتانسیل­های تولیدی بیشتر از میزان ظرفیت و توان انسانی منطقه بوده است. همچنین، نتایج نشان داد که مهم­ترین عوامل موثر بر تنوع بخشی به فعالیت­های تولیدی در این دهستان عبارتند از: عوامل اقتصادی، آموزشی، مدیریتی،  انگیزشی و جامعه شناختی. مهم­ترین موانع تنوع بخشی به فعالیت­های غیرکشاورزی عبارتند از: موانع اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، ساختاری و مدیریتی که در مجموع 5/61 درصد کل موانع را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


 1. Abassian, M. Asmin, A. H., Nazerian, N. & Erandegani, U. (2011). Activity and employment status of women in Sistan and Baluchistan, Cultural Issues - Defense for Women and Families, 5(17). pp. 147-177. (In Farsi).
 2. Alvani, S. (2009). The fate of future work, public administration, printing 36, Tehran, Reed Publishing. (In Farsi).
 3. Arasti, Z. (2005). Development of academic women and girls’ entrepreneurship. quarterly journal  of Ruyesh 1(8).pp 16-21. (In Farsi).
 4. Borg, W. R., & Gall, M. D. (1971). Educational Research: An Introduction. New York: David McKay Company. Inc., 197l.
 5. Bucar, B., Glas, M., & Hirsch, R. D. (2003). Ethics and entrepreneurs: An international comparative study. Journal of Business Venturing, 18(2), 261-281.
 6. Bureau of Statistics. (2012). Kermanshah province. Retrieved April 20, 2012, From http://www.ostan-ks.ir/Portal/Home. (In Farsi).
 7. Carter, S., Mason, C., & Tagg, S. (2006). Lifting the barriers to growth in UK small businesses. Policy Document, 331.
 8. Census Bureau(1998). Increase in at home workers reverses earlier trend, V.S. department of commerce economics and statics administration. Available at: http://census.gov/library/publications.html
 9. Emamie, M. A. (2004). Italy's labor market and labor-sending areas of the country. Journal of Political Information - Economics No17. (pp. 204-2030) (In Farsi).
 10. Finmark Trust. (2006). Home based entrepreneurs. From : www.finmark.org.za
 11. Fry, F. (1993). Entrepreneurship: A planning Approach. Englewood cliff’s article Hall.P142-159

 

 1. Golabi, A. M., Hossaini, Kh. S. M., Rezvani, M. & Yadollahi, J. (2010). The importance of the entrepreneur in the marketing business and homework center. The first national conference of home businesses development, "Challenges and Solutions", Tehran (In Farsi).
 2. Hirsch, R. D., & Fulop, G. (1994). The role of women entrepreneurs in Hungary's transition economy. International Studies of Management & Organization, 24(4), 100-117.
 3. Kent T. Nielsen & Kjeldsev John Ibsen (2000). Women Entrepreneurs Now and in the Future. Danish Agency for Trade and Industry. Firdt edition. Denmark.
 4. Khonifer, h., Azarm, A. M., & Zamani, M.  (2010). The role of demographic factors on household jobs, domestic jobs Development. The first national conference of home businesses development, "Challenges and Solutions", Tehran (In Farsi).
 5. Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement journal. No:30. Pp 607-610.
 6. Kvrtakv, Donald, F., & Richard, M. (2004). New area to Entrepreneurship. Translated by Amel mehrabi, E. And Tbaraei, M.  Ferdusi University Press (2004). 5th Edition.  Mashha. Iran.
 7. Mavalizadeh, M.R. (2011). Organizer plan to support home buy- senses in the field of employment expand, First national conference on expending home jobs, challenge and strategies. Tehran. Iran
 8. Ministry of Labor and Social Affairs, (2009). Home Jobs Career development capabilities.  From http://iscanews.ir/Fa/shownewsItem.aspu?newsItemID=311148.
 9. Nahid, M. (2011). Role of home-based businesses in job creation, entrepreneurship, youth, from http://mojtabanahid.blogfa.com/post-3.aspu. (In Farsi).
 10. National association for the self-employed (2006). How manage home_ based business are there? From www.news.nase.org\news\home based .asp.
 11. Pouratashi, M. (2010). Home business for women. The first national conference of home businesses development, "Challenges and Solutions", Tehran (In Farsi).
 12. Rodgarnejad, F., & Kiakajori, K. (2010).  Challenges and barriers to the development of home-based business, the first national conference of home businesses development, "Challenges and Solutions", Tehran (In Farsi).
 13. Taghibaigi, M. (2011). A survey of rural woman and experts views on problems and solution of developing home businesses A case study: Islam abade gharb Township. M. A. Thesis, University of Razi, Iran. (In Farsi).
 14. Taghvaie, M., & Safar, Gh. (2006). Indicators of Cultural Development in Iran’s provinces, Journal of Geography and Regional Development. No: 7. Pp: 117-132 (In Farsi).
 15. Tipple, G. (2006). Employment and work conditions in home-based enterprises in four developing countries: do they constitute decent work’? Work Employment and Society, 20(1), 167.
 16. Walker, E., & Webster, B. (2004). Gender issues in home-based businesses. Women in Management Review, 19(8), 404-412.
 17. Walker, E., Wang, C., & Redmond, J. (2008). Women and work-life balance: is home-based business ownership the solution?. Equal Opportunities International, 27(3), 258-275.
 18. Zahedi, M. (20012). Agricultural peripheral activities in rural areas of Iran. From:  www.irpress.org. (In Farsi).

Zarafshani, Q. (2007). Effecting Factors in rural entrepreneurs successful, Razi University Research Initiative. Research report. unpoblished (In Farsi).