بررسی دلایل گرایش به پرورش ماهی در بین پرورش دهندگان ماهی در استان چهارمحال بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی دلایل گرایش پرورش­دهندگان ماهیان سردآبی استان چهارمحال و بختیاری به پرورش ماهی بود. این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 263 واحد پرورش ماهی بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 119 واحد برآورد گردید که  نمونه­گیری در دو مرحله با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتسابی متناسب با حجم انجام شد. بدین ترتیب که ابتدا با توجه به تعداد مزارع پرورش ماهی در هر شهرستان، سهم هر کدام از شهرستان­ها در نمونه مشخص گردید. سپس، از بین پرورش­دهندگان هر شهرستان به­صورت کاملاً تصادفی نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه بوده است که پایایی مقیاس دلایل گرایش به پرورش ماهی با استفاده از آلفای کرونباخ 73/0 برآورد گردید. روایی پرسشنامه با توجه به نظر اساتید راهنما و کارشناسان پرورش ماهی منطقه مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده­ها به کمک نرم­افزار  Winspss16انجام شد. اولویت­بندی دلایل گرایش پرورش­دهندگان به پرورش ماهی نشان داد که مهم­ترین دلیل گرایش به پرورش ماهی علاقه شخصی بوده است و دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط مراکز خدمات ترویجی به عنوان عامل آخر شناسایی گردید. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، دلایل گرایش به پرورش ماهی در 4 دسته طبقه­بندی گردید که این عوامل در مجموع 77/70 درصد از واریانس کل را تبیین نمود. عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی به­ترتیب اهمیت عبارت بودند از: عامل فردی- اجتماعی، عامل طبیعی، عامل اقتصادی، عامل آموزشی- ترویجی.

کلیدواژه‌ها


  1. Ansariardali, A. (2010). Analyses of promoter and preventive factors on establishment and development of cold-water fish farming tanks in Chaharmahal & Bakhtiyari Province. MSc dissertation, University of Tehran, Iran. (In Farsi)
  2. Asadi, A., Kalantari, Kh., Ansariardali, A., Rahimian, M., & Mohamadi, Y. (2010). Analyses of economic effects of fish farming pools establishment in Ardal County, Chaharmahal and Bakhtiyari province. Journal of Economics and Agricultural Development, 23(1), 98-10.
  3. 3.  Ben Yami, M. (1980). Aquaculture: The importance of knowing its limitations. The FAO Review, Food and Agricultural Organization of the United Nations. Rome, Italy/ 19, 15-9.
  4. 4.  Doa Huy Giap, Yang Yi, Amararatne Yakupitiyage . (2005). GIS for land evaluation for shrimp farming in Haiphong of Vietnam. Ocean & Coastal Management, 48 (2005), 51–63.
  5. 5.  Engle, C.R. (2008). Mari culture, Economic and Social Impacts. University of Arkansas at Pine Bluff, Pine Bluff, AR, USA.
  6. 6.  FAO. (2002). Fishery statistics Yearbook, 86: 1, 2, 3. Food and Agriculture Organization.
  7.  FAO. (2006a). Aquaculture in the third millennium. Retrieved from:  http://www.fao.org/DOCREP/003/AB412E/AB412E00.HTM.
  8. 8.  FAO. (2006b). The state of world fisheries and aquaculture. UN, Rome.
  9. Farahani, R. (2008). The role of fish farms in salmon production. Retrieved from: http://www.shilat.com/persian/page-view.asp?pagetype=articles&id=842

10. Farzanfar , A. (2006). Propagation and culture of free fish. Iranian Research Institute of Information Management. Pp. 2-1. 182.

11. Fishery Organization of Iran. (2010). Statistical Yearbook of the fishery Iran. Office of Planning, Department of fisheries studies.

12. Frankik, A. & Carl, H. (2003). Sustainable aquaculture: developing the promise of aquaculture. Aquaculture International, 11, 517–530. Kluwer Academic Publishers.

13. Gachucha, M., Njehia, B. & Mshenga, B. (2014). Opportunities in adoption of commercial fish farming as a new enterprise for small scale farmers in Kisii County, Kenya. Journal of Advanced Botany and Zoology, 1(1). 

14. Haylor, G. & Bland, S. (2001). Integrating Aquaculture into Rural Development in Coastal and Inland Areas. Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific, Bangkok (Thailand) FAO, Rome (Italy). Fisheries Dept

15. Hedayatifar, M. (2007). Analysis Barriers and strategies for the development of fisheries in Iran. Retrieved From: Iran Fisheries Information http://aftab.ir/articles/economy_marketing_business/agriculture_fishery/c2c1158481085_fishery_p3.php (In Farsi)

16. Josupeit, H. &Franz, N. (2006). Aquaculture – Trade, Trends, Standards and Outlooks. FAO Fisheries Department.

17. Khayati, M. & Mashoofi, M. (2008). Measurement and Analysis total efficient of factor production in fish farmers: case study cold water and hydrothermal fish farms in Gilan Province. Journal of Agricultural Economics and Development, 15(59), 53- 74.

18. Minh Duc, N. (2007). Economic contribution of fish culture to farm income In Southeast Vietnam, Aquaculture International. Retrieved from: http://www.springerlink.com/content/e77512328l010381/? p=7fd8504311494943a6762be0e6fd7739&pi=0

19. Moradi, H. & Alibeygi, A.M. (2011). Investigation of effective factors on success of fisheries cooperatives in Kermanshah. Taavon, 32(3), 1-26.

20. Organizational  of Agricultural & Jihad of Chaharmahal & Bakhtiyari Province. (2010). Report of capabilities and areas of operation of Agricultural & Jihad of Chaharmahal & Bakhtiyari Province. Pp 146-151

21. Randall, E.B. & Meryl, J.W. (1999). The evolution of aquaculture in African rural and economic development. Ecological Economics journal, 33(2000), 193-203.

22. Romberg, B. (2003). Factors effecting recreation fishing participation among Alaska resident. Department of fish and game 6-16:2004 .

23. Ruben , C.S. (1995). Adoption and economics of Tilapia farming technology in the Philippines. Freshwater Aquaculture Center, Central Luzon State University Nueva Ecija PHILIPPINES 3120.

24. Salehi, H. (2003). Aquaculture economics research needs in Iran. Journal of Fisheries, 11(4), 74-96.

25. Santanama, R. & Natarjan, P. (2006). Aquatic culture in Freshwater. Translate bye Rafiee GH. First edition. Tehran University Press. Pp. 18-17. 218 (In Farsi)

26. Shang, Y.C. (1992). Aquaculture economics analysis: An introduction, advances in world aquaculture, Vol. 2. The world aquaculture society, USA, Louisiana stat university, Baten Rouge, 211 p.

27. Singas, S. & Manus, P. (2014). Factors Influencing adoption of pond fish farming innovations in Potsy of Morobe Province, Papua New Guinea. Universal Journal of Agricultural Research, 2(6), 191-197.

28. Tavasoli, M. (2009). The role of water in aquaculture: Differences in the natural environment of farmed environment. Educational- extension Quarterly of Aquaculture, 23, 32-33.

29. Vicki, S.S,, janes, S.D., & Yang, Y. (2009). Social, economic, and production characteristics of Giant River prawn Macrobachium rosenbergii culture in Thailand. Aquaculture, 287(2009), 120-127.

Yavari, S. (1995). Analysis of factors affecting on growth and production of the fisheries sector. MSc dissertation, Tarbiat Modarres University, Tehran. (In Farsi)