بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به کشت ارگانیک محصول خیار در استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 رئیس دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 مدیر گروه اقتصاد کشاورزی،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

به موازات افزایش روزافزون جمعیت جهان، تأمین غذای مورد نیاز جامعه بشری با محدودیت‏های جدی مواجه ‌است و این موضوع کشاورزان را بر آن داشته که برای افزایش تولیدات خود و مبارزه با آفات گیاهی از انواع آفت­کش­ها و سموم شیمیایی استفاده کنند. استفاده از سموم و کودهای شیمیایی روز به روز زندگی انسانها را با خطر بیشتری مواجه کرده و سلامت آن­ها را تحت تأثیر قرار می­دهد. به­همین منظور، در این مقاله تلاش شده تا میزان تمایل به دریافت کشاورزان برای کشت ارگانیک محصول خیار و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. جامعة آماری شامل 78 نفر از تولیدکنندگان محصول خیار در استان البرز بوده که اطلاعات از طریق پرسشنامه از آن­ها جمع­آوری شده است. نتایج نشان داد که 64 درصد از کشاورزان مورد مطالعه تمایل به دریافت مبلغ بیش از 10000 ریال به ازای تولید هرکیلوگرم خیار ارگانیک را دارند و متغیرهای شغل، سطح زیر کشت، قیمت فروش و میزان عملکرد دارای رابطه مثبت و درآمد دارای رابطه منفی و معنی­داری با تمایل کشاورزان به تولید محصول خیار ارگانیک است. علاوه بر این، نتایج حاکی از عدم شناخت و آگاهی کافی کشاورزان نسبت به بازار فروش و مقررات کشاورزی ارگانیک است. با توجه به یافته­ها، برگزاری جلسات هم­اندیشی و آگاهی­رسانی به کشاورزان در مراکز خدمات کشاورزی استان­ها توسط جهاد کشاورزی و اعطای تسهیلات به تولید­کنندگان ارگانیک و همیاری بیمه در راستای کاهش ریسک و افزایش تولید محصولات ارگانیک توسط بخش خصوص پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


  1. Adam, D. (2001). Nutritionists question study of organic food. Nature 412.(6848): pp. 666-666
  2. Amirnejad, H. & Rafiei, H. (2010). The effect of socio-economic factors on the acceptance of biological control in rice fields. National Conference on Rice well-farming and well-breeding. Mazandaran  (In Farsi).
  3. Anderson, J., Desmond, J., & Green, R. (2005). Determinants of farmers’ adoption of organic production methods in the fresh- market produce sector in California, a logistic regression analysis paper provide by western agriculture economics association. 6-8 July 2005 Sanfrancisco, California.
  4. Asgari, H. & Hasani Moghaddam, M. (2011). Document the strategic development program Medical Plant Research, Tehran: Medical Plant Research Institute (In Farsi).
  5. Chang Hwan, Y., Jin Chae, Y.O.O. & Shun Bo, Y.A.O.  (2014). Farmers’ willingness to switch to organic agriculture: A non-parametric analysis. Agricultural Economics (Zemědělská Ekonomika), 60(6), 273-278.
  6. Finizio, A. & Villa, S. (2002). Environmental risk assessment for pesticides: A tool for decision making, Environmental Impact Assess Review, 22, 235-284.
  7. Ghorbani, M. (2009). Supportive policies of greenhouse organic cucumber production in Khorasan Razavi province. Asian Journal ofPlant Sciences, 8(1), 42-47(In Farsi).

 

  1. Ghorbani, M., Kochaki, A., Rajab Zadeh, M., & Mansouri, H. (2015). Reviews tend to get Khorasan Razavi province farmers to produce organic greenhouse cucumbers Asian Journal of Plant Sciences, 8:pp. 69-73. (In Farsi).
  2. Ghorbani, M., Yazdani, S., & MirekAbadeh, Z. (2011). Introduction to Sustainable Agriculture (economic approach), University of Mashhad, P538. (In Farsi).

10. Jolfaee, H. & Azimi S. (2014). A review of the hazards likely to use fungicides in the areas of agriculture, Environment and Development Journal, 4(8), 31-40 (In Farsi).

11. Jolfaee, H. & Mahdavi K. (2012). Instructions for proper use of pesticides to control plant disease pathogen, Institute of Medical Plants Research (In Farsi).

12. Judge, G., Hill, R., Griffiths, W., Lutkepohl, H., & Lee, T.C. (1988). Introduction to the Theory and Practice of Econometrics.p 534.

13. Mahmoudi, H., Damghani, M., Liyaghati, H., (2009). Introduction to Organic Agriculture, University of Mashhad Publications, 1:pp.9-10(In Farsi).

14. Malek Saeedi, H., Agili, A., & Rezaei Moghaddam, K. (2010). Factors Affecting Knowledge of Agricultural Experts Agriculture Organization of Khuzestan organic farming. Journal of Economic Research in Agricultural Development, 40 (2), PP:91-81 (In Farsi).

15. MirSalim, H., Farhadian, H. Khayri, S. & Khosravani F. (2015). Assess the factors affecting the adoption of organic farming agricultural Alborz Province. Journal of Rural Development Strategist, 8(3), PP: 267-285 (In Farsi).

16. Mir lotfy, M., & Pahlevan, A. (2013). The factors affecting the attitude of farmers to organic agriculture, case study Hirmand city. 4th Iranian Geography Student Congress.p10. (In Farsi).

17. Padel, S. (2001). Conversion to organic farming: a typical example of the diffusion of an innovation? Sociologica Ruralis, 41, 40-61.

18. Ramezani, M. & Mahdavi, K. (2010). Environmental impact and risk assessment of pesticides. National Conference of Pesticides Half a Century in Iran, pp. 187-226 (In Farsi).

19. Research, education and cancer prevention institute, (2013), cancer rates. Available in: http://www.ncii.ir/content

20. Sadeghi, E., (2013). Studying the tendency of farmers to organic production of tomato products in Alborz province. Master's thesis, Payam Noor University. (In Farsi).

21. Soltani, S. & Alikhani, A. (2014). Socio-economic factors affecting the adoption of organic farming in Iran, The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili. (In Farsi).