بررسی تأثیر دانش روستاییان بر رفتار دفع نهایی پسماندهای کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2 دانشیار- دانشگاه زنجان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رفتار دفع نهایی پسماندهای کشاورزی خانوارهای روستایی و تأثیر دانش مرتبط با پسماند بر این رفتار در روستاهای شهرستان قزوین صورت گرفت. روش‌شناسی تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه خانوارهای روستایی شهرستان قزوین بودند (31338N=) که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونهای برابر با 217 خانواده محاسبه و از طریق روش نمونهگیری چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و ظاهری آن از طریق پانلی از اساتید و کارشناسان صاحبنظر در این زمینه تأیید شد. پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق مطالعه مقدماتی بر روی 25 آزمودنی خارج از نمونه مورد مطالعه و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 75/0 برای بخش دانش به‌دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که دانش روستاییان در خصوص پسماند در حد متوسط به بالا می‌باشد. 15 رفتار دفع نهایی پسماندهای کشاورزی در منطقه توسط روستاییان شناسایی گردید که اکثر این رفتارها نامطلوب بوده و از نظر اقتصادی و محیط زیستی زیان‌بار بودند.  نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که به‌صورت کلی دانش خانوارهای روستایی بر رفتارهای دفع پسماندهای کشاورزی تأثیرگذار است. پیشنهاد می‌شود که برنامه‌های آموزشی و ترویجی مدیریت صحیح پسماندهای کشاورزی برای خانوارهای روستایی این شهرستان تدوین و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها


  1. Aghili, S. M., Khoshfar, Gh. R., & Salehi, S. (2009). Social Capital and Environmental Responsible Behaviours in the North of Iran (Case Study: Gilan, Mazandaran and Golestan Provinces). Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(1), 1-16. (In Farsi)
  2. Amouei, A. I., Asgharnia, H. A., & Khodadadi, A. (2009).Study of compost quality from rural solid wastes (Babol, Iran). Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 19(74), 55-61.  (In Farsi)
  3. Amouei, A. I., Asgharnia, H. A., & Khodadadi, A. (2008). Quantitative and Qualitative characteristics of rural solid wastes. Journal of Babol University of Medical Sciences, 10(5), 74-80. (In Farsi)
  4. Arora, L., & Agarwal, S. (2011). Knowledge, Attitude and Practices regarding Waste Management in Selected Hostel Students of University of Rajasthan, Jaipur. ijCEpr, 2(1), 40-43.
  5. Barr, S., Gilg, A. W. & Ford, N. J. (2001). Differences Between Household Waste Reduction, Reuse and Recycling Behaviour: a Study of Reported Behaviours, Intentions and Explanatory Variables. Journal of Environmental & Waste Management, 4 (2), 69-82.
  6. Bayard, B., & Jolly, C. (2007). Environmental behavior structure and socio-economic conditions of hillside farmers: A multiple-group structural equation modeling approach, Journal of ecological economics, (62), 433-440.
  7. Bortoleto, A. P., Kurisu, K. H., & Hanaki, K. (2012). Model development forhousehold waste prevention behavior. Journal of Waste Management, (32), 2195–2207.
  8. Cheraghi, M., Sobhan Ardakani, S., Lorestani, B., & Tayebi, L. (2010). The physical processing of agricultural wastes of Hamedan Township. 5th National Congress on Waste Management. Mashhad: Municipalities Organization. (In Farsi)
  9. Dehghan, H., Aryafar, R., Bahmani, A.H., Saif, M., & Shams Khorramabadi, M. (2013). Investigating Environmental problems of the present century and Solutions, 2th National Conference on Protection and Environmental Planning. Hamedan: Technical and Vocational University (In Farsi)

10. Dehghani Kazemi, V., Jafari, H.R., Yeganeh Kiya, Z., & Salehi, E. (2013). Improving Waste Management System of the City of Tehran – Emphasizing on Final Disposal. Journal of Urban Management, (32), 153-162. (In Farsi)

11. Ebrahimi, A., Ehrampoosh, M.H., Samaei, M.R., Shahsavani, E., Afra, Y & Abotorabi, M. (2010). Survey of Knowledge and Practice of Yazd People Regarding Municipal Solid Waste Management in 2008. Journal of Toloo-e-behdasht, 9(4), 80-89. (In Farsi)

12. Emadzadeh, M. K., Alami, S., & Pirali, V. (2012). Study of effective factors on the recycling behavior and citizen participation in recycling programs (Case Study: yasechay Village),  The 2nd Conference on Environmental Planning and Management. Tehran: University Of Tehran.  (In Farsi)

13. Frick, J., Kaiser, F & Wilson, M. (2004). Environmental knowledge and conservation behavior: exploring prevalence and structure in a representative sample. Journal of Personality and Individual Differences. (37), 1597-1613.

14. Ghanbarzadeh Lak, L., Roshdi, M., Jalili, F., & Ghanbarzadeh Lak, M. (2013). Assessment of different methods of compost production in rural waste management,(case study: Khoy Township villages), 7th National Congress on Civil Engineering. Zahedan: University Of Sistan & Baluchestan . (In Farsi)

15. Golshiri esfahani, Z., & Saraei, M.H. (2010). Strategic Planning for Rural Environmental System Using SOWT Analysis (Case Study: Gandoman District, Boroojen Township). Journal of Rural Research, 1(4), 73-98. (In Farsi)

16. Heidari, H. (2012). Agricultural waste recycling: (case study: Shahniya Village), The First National Conference on Environmental Protection and Planning, Islamic Azad University of Hamedan Branch. (In Farsi)

17. Izadi, F., Karimian, A. A & Sodayizadeh, H. (2013). Investigation about Environmental Awareness of Rural Students and its Correlation with Awareness of Their Parents and Teachers,Case study: Students in Secondary School of Villages in Jey Distric, Esfahan. Journal of Rural Research. 4(4), 777-792. (In Farsi)

18. Jozi, S. A., Dehghani, M., & Zarei., M. (2013). Rural Waste Management Strategic plan by A’WOT Method (Case study: Minab). Journal of Environmental Studies. 38(4), 93-108. (In Farsi)

19. Khodaverdiyan, M.R., & Farajollah Hoseini, S.J. (2010). Role of extension and people participation in agricultural wastes management, National conference on waste management and agricultural effluents. Tehran: Agricultural Research, Education & Extention Organization. (In Farsi)

20. Khoshfar, Gh., Salehi, S., & Emamgholi, L. (2010). Investigating people behavior toward the environment (Case Study: urban and rural areas of Kordestan province), 4th Conference & Exhibition on Environmental Engineering. Tehran: University Of Tehran .(In Farsi)

21. Maddox, P., Doran, C, Williams, I. D. & Kus, M. (2011). The role of intergenerational influence in waste education programmes: The THAW project, Journal of Waste Management, (31), 2590–2600.

22. Mahdavi, S. M. S & Vaziri, R. (2010). investigating of effective socio-cultural factors on environmental attitudes of Azad Science and research university students. Journal of Social Research, 3(7), 19-46. (In Farsi)

23. Mesdaghinia, A., Naddafi, K., Nabizadeh,R., & Yaghmaiyan, K. (2013). Waste classification guide for environmental health inspectors, Environmental & 0ccupational Health Center, pp. 1-72. from  http://samanehjmb.behdasht.gov.ir/file/pasmand.pdf (In Farsi)

24. Mirdamadi, M., Bagheri Varkaneh, A., & Esmaeili, S. (2010). study of Tehran high school students' awareness of environmental protection. Journal of Environmental Science and Technology, 12(1), 201-216. (In Farsi)

25. Mirtorabi, M., Shafiee, F., & Rezvanfar, A. (2013), Using of information sources and communication channels in the process of comprehensive rural waste management adoption. Journal of Natural Recources, 66(3), 329-339. (In Farsi)

26. Mohammanezhad Sigaroodi, J., Shabani Kiya, A., & Booghlandashti, B. (2010). Assessing of energy production Potential of agricultural waste in Iran. The First Iranian Bioenergy Conference. Tehran. (In Farsi)

27. Morshedi, L., & Farajollah Hoseini, S. J. (2010). Role of extension and agricultural education in agricultural waste management, National conference on waste management and agricultural effluents. Tehran: Agricultural Research, Education & Extention Organization . (In Farsi)

28. Noorpoor, A., Afrasiyabi, H., & Davoodi, S. M. (2013). Investigating of waste management process in the Iran and world (report 207), Tehran: Technology Management and Documentation Centre, 1-64.

29. Purcell, M., & Magette, W. L. (2010). Attitudes and behaviour towards waste management in the Dublin, Ireland region, Journal of Waste Management, (30), 1997–2006.

30. Rafiee, R; Salman Mahiny, A & Khorasani, N. (2009). Environmental Life Cycle Assessment of Municipal Solid Waste Management System (Case study: Mashad City). Journal of Sciences of Agriculture and Natural Resources, 16(2), 208-220. (In Farsi)

31. Salehi, S. (2011). Environmental behaviors, environmental knowledge and education, Journal of educational science of University of Shahid Chamran Ahvaz, 6(2), 201-220. (In Farsi)

32. Seidali, M., Sadeghi, Gh., & Mirzaei Goodarzi, Z. (2011). Management position in goals advancing of rural development: A Case Study of Chivalry village (Lordegan Township). Journal of Reginal planning, 1(2), 79-91. (In Farsi)

33. Statistical Center of Iran. (2011). Statistical Annual year book of Qazvin Province. Retrived October 9, 2013, From  www.ostan-qz.ir/content/statistics  (In Farsi)

34. Sujauddin, M. S., Huda, M. S. & Rafiqul Hoque, A. T. M. (2008). Household solid waste characteristics and management in Chittagong, Bangladesh, Journal of Waste Management. (28), 1688–1695.

35. Zahedi, M.J., Ghaffari, G., & Ebrahimilouye, A. (2012). Theoretical Deficiencies of Rural Development in Iran. Journal of Rural Research, 3(9), 7-30. (In Farsi)

36. Zamani Moghaddam, A., & Saeidi, M. (2013), The effect of environmental education on teacher’sknowledge, attitude and skills (Case study: primary school teachers district 12, Tehran). Journal of Environmental Education & Sustainable Development, 1(3), 19-30.  (In Farsi)