دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-178 
3. اندازه گیری پایداری زارعین دشت کمین استان فارس: مقایسه روش های PCA و AHP

صفحه 23-33

10.22059/ijaedr.2017.62006

الهام جمالی مقدم؛ سعید یزدانی؛ حبیب اله سلامی؛ غلامرضا پیکانی