نقش سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کشاورزان شهرستان دیواندره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

2 دانشگاه زابل

3 دانشکده کشاورزی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کشاورزان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیة کشاورزان شهرستان دیواندره بود (7931N=). حجم نمونه با استفاده از نمونه‏گیری کوکران  158 نفر به دست آمد که برای افزایش اعتبار نتایج تحقیق 180 پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع گردید که 174 پرسشنامه توسط آنان تکمیل و عودت داده شد. روش نمونه‏گیری به صورت تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب بود. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‏ای بود که گروهی از کارشناسان روایی آن را تایید کردند و برای تعیین پایای آن ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید برای مقیاس‏های سرمایه اجتماعی و کیفیت محیط زندگی به ترتیب α=0.78 و α=0.83 به­دست آمد. تحلیل داده‏ها به‏وسیله‏ی نرم‏افزار SPSSwin18 انجام شد. یافته‏ها نشان داد که سطح سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در بین کشاورزان مورد مطالعه «سطح پایینی» قرار دارد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین مولفه‏‏های سرمایه‏ اجتماعی، یعنی: همیاری و مشارکت داوطلبانه، هویت‏ گروهی، تعاون و همکاری متقابل، ارتباطات و حسن تفاهم، اعتماد، انسجام و همبستگی گروهی و شبکه‏ها و هنجارهای مشترک با کیفیت زندگی رابطه‏ی مثبت و معنا‏داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که چهار متغیر تعاون و همکاری متقابل، همیاری و مشارکت داوطلبانه، اعتماد  و انسجام و همبستگی گروهی می‏توانند تا 4/52 درصد از واریانس متغیر وابستة تحقیق (کیفیت زندگی) خانوار را تبیین کنند. 

کلیدواژه‌ها


  1. Allen, J., Voget, R. & Cordes, S. (2002). Quality of Life in Rural Nebraska: Trends and Changes, Institute of Agriculture and Natural Resources.
  2. Alvani, S.M., & Shirvani, A. (2006). Social capital: Concepts, Theories and Applications. Isfahan: Mani. (In Farsi).
  3. Anagh, M. (2005). The relationship between social capital and quality of life, Master's Thesis of Planning and Social Welfare, Social Sciences, Tehran University. (In Farsi).
  4. Arbuckle, J. L. (1999). Amos (version 4.01) [computer software]. Chicago: Small Waters.
  5. Azkia, M. & Ghafari, Gh. (2009). A theory of rural development with emphasis on rural community in Iran. Posted straw, Tehran. (In Farsi).
  6. Azkia, M. & Ghaffari, Gh. (2005). Sociology of Development, Tehran: Kayhan. (In Farsi).
  7. Bagstad, K.J., & Shammin, M.R., (2012). Can the Genuine Progress Indicator better inform sustainable regional progress? A case study for Northeast Ohio. Ecology Indicators, 18, 330–341.
  8. Barati, N. & Yazdanpanah Shahabadi, M. (2011). Surveying conceptual relation between social capital and quality of life in the urban environment case: the city of Pardis. Journal of Cultural Research, Institute for Humanities and Cultural Studies, I, 25-49. (In Farsi).
  9. Batjargal, B., (2007). Internet Entrepreneurship: Social Capital, Human Capital, and Performance of Internet Ventures in China, Research Policy, 36(5), 605- 618.

10. Baumgartner, H., & Homburg, C. (1995). Applications of structural equation modeling in marketing research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13, 139–161.

11. Bhagavatula, S., Elfring, T., Tilburg, A. V., & Gerhard G. V. B., (2010). How Social and Human Capital Influence Opportunity Recognition and Resource Mobilization in India's Handloom Industry, Journal of Business Venturing, 25(3), 245-260.

12. Cleaver, F. (2005). The inequality of social capital and the reproduction of chronic poverty. World development. 33(6), 893-906.

13. Collados, C. & Duane, T., (1999). Analysis natural capital quality of life: a model for evaluating the sustainability of alternative regional development paths, Journal of Ecological Economics, 30 (1999), 441-460.

14. Costanza, R., Fisher, B., Ali, S., Beer, C., Bond, L., Boumans, R., Danigelis, N.L., Dickinson, J., Elliott, C., Farley, J., Gayer, D.E., MacDonald Glenn, L., Hudspeth, T., Mahoney, D., McCahill, L., McIntosh, B., Reed, B., Rizvi, S.A.T., Rizzo, D.M., Simpatico, T., & Snapp, R., (2007). Quality of life: an approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being. Ecology Economics, 61, 267–276.

15. Diener, E., & Lucas, R., (1999). Personality and subjective well-being. In: Kahneman, D., Diener, E., Schwarz, N. (Eds.), Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology. Russell Sage Foundation, New York, pp. 213–229.

16. Diener, E., & Suh, E., (1997). Measuring quality of life: economic, social, and subjective indicators. Journal of Social Indicators Research, 40, 189–216.

17. Easterlin, R., (2003). Explaining Happiness. Proc Journal of Proceedings of the National Academy of Sciences, 100, 11176–11183.

18. Flores, M. & Rello, F. (2003). Social capital and poverty lessons from case studies in Mexico and Central America. ESA working paper, 3, 1-16.

19. Fukuyama, F. (2000). End of regulation: social capital and its maintenance, translated by Hossein Tavassoli, Tehran: Janafruz. (In Farsi).

20. Gangadharappa, H.V, Pramod, K.T.M, & Shiva, K.H.G. (2007). Gastric floating drug delivery systems: a review. Journal of Pharmaceutical Sxiences. 41, 295–305.

21. Ghaffari, Gh. & Omidi, R. (2009). Quality of life, social development indicators, Tehran: Shirazeh. (In Farsi).

22. Hayati, D., Karami, E. & Slee, B. (2006). Combining qualitative and quantitative methods in the measurement of rural poverty: The case of Iran. Social indicators research. 75, 361-349.

23. Kalantari, Kh (2010). Data processing and analysis in Socio- Economic Research. Issued Landscape Design Consultants, Fourth Printing, (In Farsi).

24. Kamp I.V., Leidelmeijer Kees, M. & Hollander, A. (2003). Urban Environmental Quality and Human Well-being towards a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts, a Literature Stud. Landscape and Urban Planning, 65(2003), 5-18.

25. Kawachi, I. (2001). Social capital for health and human development. The society for international development, 44(1), 31- 35.

26. Kilpatrick, S, Field, J & Falk, L. (2003). Social Capital: an analytical tool for exploring lifelong learning and community development. British Educational Research Journal, 29 (3), 417-435.

27. Kiss, A. N. & Danis, W. M., (2008). Country Institutional Context, Social Networks, and New Venture Internationalization Speed, European Management Journal, 26(6), 388-399.

28. Lin, N. (2001). Building a Network Theory of social capital.  Connections, 22(1), 28-51.

29. Majedi, M. & Lahsayyzadeh, A. (2006). Examine relationships between context variables and social capital: A case study village in the Fars province. Journal of Rural Development, 9(4), 91-135. (In Farsi).

30. Miri, Gh. (2010). Examine the role of social capital and satisfaction with quality of life, case study Poshtab Systan. Journal of Human Geography, 2(4), 24 (In Farsi).

31. Muazzin, A. & Alizadehaghdam, M, B. (2012). Quality of urban life: a model for evaluating and ranking Iranian province using cluster analysis. Iranian Journal of Sociology, 13(3), 149-179. (In Farsi).

32. Nasrabadi, M. & Niaz, M. (2007). Explain the role of social influence in the development of cooperatives. Journal of Cooperatives, 52, 187-188. (In Farsi).

33. Noll, H. (2002). Towards a European System of Social Indicators: Theoretical Framework and system architecture. Social Indicator Research, 1(3), 47-48.

34. Onyx, J & Bullen, P. (2000). Measuring social capital in fire communities. Journal o Applied Behavioral Science, 36, 23-42.

35. Ozdemir, S. (2009). Factors influencing job satisfaction in Azarbaijan companies, Journal of Qafqaz University, 102-108.

36. Pacione, M. (2003). Urban Environmental Quality and Human Wellbeing: A Social Geographical Perspective. Landscape and Urban Planning, 65, 19–30.

37. Pal, A. K., & Kumar, U. C., (2005). Quality of Life Concept for the Evaluation of Societal Development of Rural Community in West Bangal, India. Rural Development, 15(2), 83-93.

38. Petrosillo, I. Costanza, R. Aretano, R. Zaccarelli, N. & Zurlini, G. )2013.( The use of subjective indicators to assess how natural and social capital support residents’ quality of life in a small volcanic island. Ecological Indicators, 24 (2013), 609–620.

39. Putnam, R. (2000). The prosperous community: social capital and public life. The American Prospect .4(13), 35-42.

40. Putnam, R. D. ( 1995 ). Bowling Alone: America’s Declining Social capital. Journal of Democracy, 1, 65-78.

41. Rezvani, M. R., & Mansurian, H. (2008). Quality of Life, review concepts, indicators, models and proposed model for rural areas. Journal of Rural and Development, 11(3), 1- 26. (In Farsi).

42. Schmit, R. (2002). considering social capital in quality of life assessment: concept and measurement. Social Indicators Research. 58, 403-428.

43. Shook, C. L., Ketchen, D. J. Jr., Hult, G. T.M., & Kacmar, K.M. (2004). An assessment of the use of structural equation models in strategic management research. Strategic Management Journal, 25, 397–404.

44. Taghvai, M. & Norouziavargami, A. (2007). Analysis of the spatial distribution and service facilities in rural villages in Chahar Mahal and Bakhtiari province. Journal of Isfahan university (Humanities), 24, 3. 2-16. (In Farsi).

45. Vemuri, W.A., & Costanza, R., (2006). The role of human, social, built, and natural capital in explaining life satisfaction at the country level: toward a National Well-being Index (NWI). International Society for Ecological Economics (ISEE). 58, 119 133

46. Vilanava & Josa. (2003). Social capital as a Managerial Phenomenon. Department of Industrial Engineering & Management, Tampere University of Technology.

47. Vogiatzakis, I.N., Mannion, A.M., & Pugnetti, G., (2008). Introduction to Mediterranean landscapes. In: Vogiatzakis, I.N., Pugnetti, G., Mannion, A.M. (Eds.), Mediterranean Island Landscapes: Natural and Cultural Approaches. Landscape Series, vol. 9. Springer Publishing, Dordrecht, pp. 3–14.

48. Weng, C. S., Chen, W. Y., Hsu, H. Y., Lai, K. K. & Chen, S. J., (2008). A Holistic Network Approach to Study the Structure of Technological Network by the Block Modeling of Social Network Analysis, PP. 998-1011, available: http://ieeexplore.ieee.org/document/4599709/metrics

49. Zhang, Q. & Hung, G (2006). China social and financial performance of private enterprises. Journal Of Small Business Enterprise And Development, 13 (2), 20 – 98