دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 547-729 
3. شبیه سازی اثر شوک های کلان اقتصادی بر بخش کشاورزی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

صفحه 573-587

مهدی خسروی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ اعظم احمدیان؛ عبدالمجید جلائی اسفندآبادی


7. ادراک کشاورزان از پدیده گرد و غبار: مورد مطالعه شهرستان آبادان

صفحه 621-632

فاطمه طاهری؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدان پناه؛ عبدالعظیم آجیلی