دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 547-729 
ادراک کشاورزان از پدیده گرد و غبار: مورد مطالعه شهرستان آبادان

صفحه 621-632

10.22059/ijaedr.2018.65237

فاطمه طاهری؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدان پناه؛ عبدالعظیم آجیلی