دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، تیر 1396، صفحه 179-368 
1. ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سد و شبکه آبیاری تنگاب فیروزآباد فارس

صفحه 179-195

مریم گلباز؛ بهمن حیدری؛ جواد حسین زاد فیروزی؛ باب اله حیاتی؛ فرشید ریاحی درچه


3. تحلیل اقتصادی تعاونی های پره در استان مازندران

صفحه 211-226

سعید یزدانی؛ اندیشه ریاحی؛ غلامرضا پیکانی


7. طراحی الگوی فرآیندی تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

صفحه 271-285

مهنوش شریفی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ سید حمید موحد محمدی