تأثیر نابرابری درآمد برانتشار دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق موجود در هوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه دکترای اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مرودشت ، مرودشت ، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاداسلامی ، واحد مرودشت، مرودشت، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز ، ایران

چکیده

 در طی سال­های اخیر تخریب و آلودگی محیط­زیست به­عنوان یک چالش بین­لمللی مورد توجه بسیاری از سیاست­گذاران و محققان بوده است. این در­حالی­است که نابرابری درآمد به­طور قابل توجهی از طریق تقاضای اجتماعی بر کیفیت محیط­زیست اثر می­گذارد و می تواند در سیاست­گذاری مهم باشد. نابرابری درآمد نیز به­عنوان اثر نسبی با تغییر ترجیحات مصرف­کنندگان کالاهای عمومی زیست­محیطی، موجب تخریب محیط­زیست می­شود. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر نابرابری درآمد برانتشاردی­اکسید گوگرد و ذرات معلق موجود در هوا برای دوره زمانی 1363 تا 1397 و در قالب رویکرد جوهانسن پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ضریب جینی بر انتشار ذرات معلق موجود در هوا و دی­اکسید گوگرد  اثر مثبت و معناداری دارد به­گونه­ای که یک درصد افزایش در ضریب جینی ،29/1 درصد انتشار ذرات معلق موجود در هوا و 37/1 درصد انتشار دی­اکسید گوگرد را افزایش می­دهد. بر اساس نتایج برآوردی مصرف انرژی بر انتشار ذرات معلق موجود در هوا و دی­اکسید گوگرد در ایران اثر مثبت دارد. به­گونه­ای که یک درصد افزایش در مصرف انرژی ،12/1 درصد انتشار ذرات معلق موجود در هوا و 44/1 درصد انتشار دی اکسید گوگرد را افزایش می­دهد. رشد اقتصادی بر انتشار ذرات معلق موجود در هوا و دی­اکسید گوگرد در ایران اثر مثبت دارد. به­گونه­ای که یک درصد افزایش در رشد اقتصادی­، 78/0 درصد انتشار ذرات معلق موجود در هوا و 79/0 انتشار دی­اکسید گوگرد را افزایش می­دهد. با توجه به جدول ضریب متغیر Ly2، منفی است. بنابراین، طی دوره مورد بررسی فرضیه منحنی زیست­محیطی کوزنتس را نمی توان رد کرد. شهرنشینی بر انتشار ذرات معلق موجود در هوا و دی­اکسید گوگرد اثر مثبت و معناداری دارد به­گونه­ای که یک درصد افزایش در جمعیت شهرنشینی، 93/0 درصد انتشار ذرات معلق موجود در هوا و 97/0 درصد انتشار دی­اکسید گوگرد را افزایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Ansari Samani, H.,  Roozbehani, M., &  R., Aghaei, (2017). "Study of the effect of income inequality on the spread of pollution in the provinces of Iran", Sixth Conference of the Islamic Model of Iran, pp. 1-18. (In Farsi).
 2. Baek, J. , Gweisah, G. (2013). Does Income Inequality Harm the Environment?Empirical Evidence from the United States. Energy Policy, 62, 1434-1437 .
 3. 3- Barzegar, H. (1389). "Investigating the Relationship between Income Inequality and Air Pollution in Selected Developing Countries", M.Sc. Thesis, Bu Ali Sina University, Iran (in Persian).
 4. Behboodi, D. & H., Nategh Tajragh, (2013). "The Relationship between Income Inequality and the Environment in Iran", First National Conference on Environment, Energy and Biosafety, December 31, 2013. : Mehr Arvand Higher Education Institute, Tehran, Iran. (In Persian).
 5. Borghesi, Simone, Inequality, Growth and the Environment: A Steady-State Analysis of the Kuznets Curve and the Environmental Kuznets Curve (June 2000). U of Siena Dept. of Economics Working Paper No. 290, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=238780 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.238780
 6. Brannland, R., & T., Garwash,  (2008)."The Income – pollution Relationshipand the Rule of Income Distribution Evidence from Swidish Household Data", Working paper.
 7. Dehbashi, M., Pahlavani,M., & Moradi, E.(2012) Investigating the effect of trade development and economic growth on the quality of the environment Living in Iran. Economic Research / Fall 2014, Volume 49, Number 3; pp. 463-482.
 8. Drabo, A. (2010). Impact of Income Inequality on Health: Does Environment Quality Matter? Working Papers, 201006, CERDI .
 9. Ebrahimi, M.,  Babaei Agh Ismaili, M.,  & Kafili, V. (2015). Income Inequality and Environmental Quality: A Case Study of Iran, Econometric Modeling Quarterly, Second Year, First Issue, 4, pp. 59-78. (In Farsi).
 10. Energy balance sheet , (2018). https://pep.moe.gov.ir
 11. Fatoreh Chi, Z. (2017). Income Inequality and Environmental Damage: Challenges in the Equality Hypothesis with an Emphasis on Education Level, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, pp. 77-85. (In Farsi).
 12. Grunewald, N., Klasena, S., Martínez-Zarzoso , I., & Muris, Ch. (2017). The Trade-off Between Income Inequality and Carbon Dioxide Emissions, Ecological Economics 142 (2017) 249–256.
 13. Hao, Y., Chen, H., & Zhang, Q. (2016). Will income inequality affect environmental quality? Analysis based on China's provincial panel data, Ecological Indicators, 67: 533–542.
 14. Heerink, N., Mulatu, A., & Bulte, E. (2001). "Income inequality and the environment: aggregation bias in environmental Kuznets curves". Ecological Economics, 38, 359–367.
 15. Herati, J., Dehghani, A., Taghizadeh, H., & Amini, T.  (2016). Investigating the Impact of Economic and Political Inequality on Environmental Quality, Quarterly Journal of Economic Modeling Research, No. 23, pp. 197-231.
 16. Kheiri, M., Dehbashi, V., & Ismail Pourmoghadam, H. (2018). Analysis of the effect of income inequality on the quality of the environment in Iran (by presenting a practical goal in environmental planning), Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, Year 10, Number 2, pp. 13-31. (In Farsi).
 17. Kempf, H. , Rossignol, S. (2005). Is Inequality Harmful to the Environment in a Growing Economy? ETA – Economic Theory and Applications.
 18. Lalkhezri,H., & karimi petanlar, S. (2019). Investigating the effect of income distribution inequality on carbon dioxide emissions in Iran with emphasis on energy boost, Investigating the problems of Iran's economy (formerly comparative economics) in the sixth year of spring and summer 1398 No. 1. (In Farsi).
 19. Marsiliani, l., & Renstrom, Thomas I., Inequality, Environmental Protection and Growth (April 2000). Inequality, Environmental Protection and Growth.Center Discussion Paper34/2000, Tilburg, the Netherlands.
 20. Managi,s.P., Jena, R. (2008). Environmental productivity and Kuznets curve in India. Ecological Economics,Volume 65, Issue 2, 1 April 2008, Pages 432-440.
 21. Mohammadi, S. (2016). The Impact of Income Inequality on Environmental Pollution in Iran, Allameh Tabatabai University Thesis, pp. 1-60. (In Farsi).
 22. Ravallion, M., Heil M. , Jalan, J. (2000). Carbon Emissions and Income Inequality. Oxford Economic Papers, forthcoming; previously published as A less poor world, but a hotter one?”, 1997. The poverty, environment, and growth working paper series, working paper n. 13, The World Bank, Washington D. C.
 23. Sudalma, S. , Purwanto, P., & Wahyu Santoso, L. (2014). The Effect of SO2 and NO2 from Transportation and and
 24. Uzar, U. , Eyuboglu, K. (2019) The nexus between income inequality and CO2 emissions in Turkey. J. Clean. Prod.2019, 227, 149–157.
 25. Yang, B. , M. Ali , Nazir, M.R. , Ullah,W. ,Qayyum, M. (2020) Financial instability and CO2 emissions: Cross-country evidence. Air Qual. Atmos. Health 2020, 13, 1–10.
 26. Zhang, C. & Zhao, W. (2014), Panel estimation for income inequality and CO2 emissions: a regional analysis in China, Applied Energy, 136: 382-392.