ارزیابی و تحلیل مزیت‌های‌نسبی، رقابت‌پذیری و آثار سیاست‌های حمایتی محصولات منتخب پهنه‌های اقتصادی-کشاورزی افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استاد و وزیر زراعت، آبیاری و مالداری جمهوری اسلامی افغانستان، کابل، افغانستان

چکیده

بخش کشاورزی محور رشد و توسعه اقتصادی افغانستان و بخش راهبردی در تأمین غذا و معیشت جمعیت رو به رشد آن است. توجه به مزیت­های ­نسبی و رقابتی منطقه­ای محصولات این بخش از جنبه­های مهم تخصیص کارآمد منابع محدود و برنامه­ریزی و سیاست­گزاری تولید و تجارت است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی مزیت­های نسبی، رقابتی و آثار سیاست­های حمایتی ملی و بین­المللی محصولات منتخب هر پهنه اقتصادی-کشاورزی از جمله گندم آبی و دیم، ذرت، برنج، پنبه، سیب­زمینی، زعفران و خشخاش در سال زراعی 98-1397  می‌پردازد. برای دستیابی به این هدف از دو نوع شاخص­های هزینه­ای (تحت ماتریس تحلیل سیاستی PAM) و فیزیکی (مزیت­های کارایی، مقیاس و جمعی) برای تعیین مزیت و همچنین از شاخص­های حمایتی و توان رقابتی استفاده شد و بر اساس آن­ها اقدام به اولویت­بندی محصولات گردید. نتایج نشان می­دهد، با وجود حمایت از کشاورزان در بخش نهاده­های قابل تجارت، سیستم تولید غیرحمایتی بوده، همراه با تحمیل مالیات می­باشد. عدم توجه به شاخص­های مزیت­نسبی و رقابتی و سطح­ پایین آن­ها، لزوم اتخاذ سیاست­های مناسب حمایتی در جهت پیشبرد تولید و صادرات محصولات دارای مزیت­نسبی و رقابتی و اقدامات لازم در جهت افزایش عملکرد و کاهش هزینه­های تولید برای محصولات استراتژیک فاقد مزیت نسبی را ضروری می­نماید.

کلیدواژه‌ها


 1. Alwan, A. J. (2019). Effects of Variety Productivity on The Profitability and Comparative Advantage for Iraqi Wheat Production in The Year 2017. Plant Archives, 19(2), 1194-1198.
 2. Ansari, V & Salami, H. (2016). Decomposition of the effect of technological change on output growth in Iranian agricultural sector: A structural decomposition analysis. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(4), 465-781. (In Farsi)
 3. Bani, S. (2020). Efficient use of water for food production through sustainable crop management: Kingdom of Bahrain. Desalination and Water Treatment, 176, 213-219.
 4. Barry, C. (1992).  The Economics of Agricultural Policy. CRS Report for Congress, 92 -198 ENR.
 5. Benalywa, Z. A., Ismail, M. M., Shamsudin, M. N. & Yusop, Z. (2019). Assessing the comparative advantage of broiler production in Peninsular Malaysia using policy analysis matrix. Tropical animal health and production. 51(2), 321-327.
 6. Beres, D. & Meszaros, K. (2011). Competitiveness and comparative advantages in agriculture (livestock approach). Problemy Rolnictwa Światowego, Faculty of Economic Social Sciences Szent Istvan, University of Godollo, Hungary, 11(4), 17-26.
 7. Bruno, M. (1972). Domestic Resource Costs and Effective Protection: Clarification and Synthesis. Journal of Political Economy, 80(1),16-33. Retrieved December 3, 2020, from http://www.jstor.org/stable/1830128.
 8. Carter, C., Zhong, X. & December, F. (1991). Will market prices enhance Chinese agriculture? A test of regional comparative Western Journal of Agricultural Economics, 16 (2), 417- 426, China Agricultural Science and Technology Press, Beijing.
 9. Dashti, G. & Ghaderinejad, P.  (2013).  Cropping Pattern of Agronomy Products in Relative Advantage in Ilam Province. Journal of Agricultural Economics & Development, 27(3), 195-203. (In Farsi)
 10. Deardorff Alan, V. & Robert M.S. (2004), Enhancing the benefits for India and other developing countries, in the Doha development Agenda Negotiations, Research Seminar in International Economics, School of Public Policy. The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, Discussion Paper No. 512.
 11. Dibrova, A. & Chan-khi, O. (2020). Policy Analysis Matrix: An analysis of the effectiveness of state agricultural policy for the dairy sector in Ukraine. Problemy Rolnictwa Światowego, 13(4).
 12. Dos Santos Alves, C. E., Belarmino, L. C., & Padula, A. D. (2017). Feedstock diversification for biodiesel production in Brazil: Using the Policy Analysis Matrix (PAM) to evaluate the impact of the PNPB and the economic competitiveness of alternative oilseeds. Energy Policy, 109, 297-309.
 13. Elbadawi, E. & Arshad, F. M. & Ismail, M. M. (2013). Assessing the Competitiveness of Sheep Production in Selected States. Journal of Agricultural Science, 5(1), 75-83.
 14. Elsamie, M. A., Ali, T. & Eliw, M. (2020). Impact of Agricultural Policies on the Egyptian Cotton Sector Using Policy Analysis Matrix. Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 50-59.
 15. El-Sammani, M. A. H., Ahmed, A. H. & Babiker, B. I. (2020). Competitiveness of the Sudan Live Sheep Exports in the Saudi Market. Journal of Agricultural Sciences, 27.
 16. Food and Agriculture Organization. (2018). 15 Years in Afghanistan a special report: 2003-2018. Retrieved November 15, 2020, from http://www.fao.org/3/CA14336EN/pdf.
 17. Food and Agriculture Organization. (2020). Afghanistan Agricultural Data. Retrieved December 1, 2020, from http://www.fao.org/afghanistan/resources.
 18. Hatef, H., Sarvary, A. & Daneshvar Kakhki, M. (2016).  Determining of Crop Optimal Pattern, the Main Crops of Cultivated of Khorasan Razavi Province Based of Production Comparative Advantage. Journal of Agricultural Economics Research, 8(31), 167-192. (In Farsi)
 19. Hosseini, S, & Rafiei, H. (2012). Investigating the production and export advantage of Iranian pistachios. Journal of Agricultural Economics and Development, 22 (2), 69-46. (In Farsi)
 20. Hosseini, S.S., Etghaei Kordkalaei, M. & Kavousi Kalashmi, M. (2009). Investigating the competitiveness of Iranian rice in Guilan province. Journal of Agricultural Economics Research, 2 (3), 104-91. (In Farsi)
 21. Hosseini, S.SH. & Nikpayam, M.H. (2019). Investigating the comparative advantage and protection policies of corn crop in Kermanshah province. Journal of Applied Economics, 8 (24). (In Farsi)
 22. Hosseinizad, J. & Esfahani, J. (2007). Investigating the Relationship between Crop Pattern and comparative advantage Index and Effective Protection Coefficient (Case Study: Agricultural crops of East Azarbaijan Province). Iranian Journal of Agricultural Economics (Economics and Agriculture Journal), 1(3), 271-278. (In Farsi)
 23. Huang, J., Song, J., Qiao, F. & Fuglie, Q. (2003). Sweetpotato in China: Economic aspect and utilization in pig production. International potato center (IPC), Bogor, Indonesia.
 24. Husain, M., Anwar, S. & Husain, Z. (2006). Economics of Sugarcane Production in Pakistan: A Price Risk Analysis. International Research Journal of Finance and Economics,12(3), 8-41.
 25. Julaye, r. & Jeiran, A. (2008). Comparative advantage or self-sufficiency? A practical study in determining the wheat production strategy in the country. Journal of Agricultural Economics and Development, 13 (62), 158-147. (In Farsi)
 26. Julaye, R. (2002). Investigating the comparative advantage and support indicators of selected horticultural products, Research Planning and Agricultural Economics Research Institute. (In Farsi)
 27. Karim, M.H., Sepahian, AA, Hosseini, S.M. & Dadras Moghaddam, A. (2020). Comparative advantage of mango production in the villages of southeastern Iran. Journal of Space Economics and Rural Development, 8 (4), 1-18. (In Farsi)
 28. Khaladi, K., & Tusi, M. (2013). Investigation of supportive indicators in the production process of oilseeds in Kermanshah province. Journal of Agricultural Economics Research, 4 (3), 183-169. (In Farsi)
 29. Kirwan, R. (1987). Local economic growth and comparative advantage, AGPS. Canberra.
 30. Krabbe, O. E., & Vink, N. (2019). Searching for Comparative advantage in Commercial Sugarcane Production in South Africa: A PAM analysis. Agrekon, 39(2), 161-173.
 31. Lee, J. (1995). Comparative advantage in manufacturing as American determinant of industrialization: the Korean case. Journal of World Development, 23, 1195-1214.
 32. Mahmoudi, A., Shaukat Fadai, M. & Ali Rahimi, S. (2015). Evaluation of competitiveness and comparative advantage of crop production using policy analysis matrix in Isfahan province. Journal of Agricultural Economics Research, 6 (2), 114-95. (In Farsi)
 33. Maletta, H. and Favre, R. (2003) Agriculture and Food Production in Post-War Afghanistan, Report on the winter agricultural survey 2002-2003, MAIL and FAO, Kabul, 1, 1-55.
 34. Mansfield, D. (2018). Turning deserts into flowers: settlement and poppy cultivation in southwest Afghanistan. Third World Quarterly, 39(2), 331-349.
 35. Mansfield, D., & Pain, A. (2007). Evidence from the field: Understanding changing levels of opium poppy cultivation in Afghanistan. Afghanistan Research and Evaluation Unit. AFG.
 36. Masters, W. A. & Winter‐Nelson, A. (1995). Measuring the Comparative Advantage of Agricultural Activities. American journal of agricultural economics, 77(2), 243-250.
 37. Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock. (2019). Agricultural statistics and information regulation. Retrieved December 1, 2020, from https://www.mail.gov.af/ http://180.94.71.228/pmis.
 38. Ministry of Finance. (2019). Afghanistan Customs Report. Retrieved December 1, 2020, from https://mof.gov.af/en/dg-customs.
 39. Ministry of Industry and Commerce. (2019). Annual Report of Year 2019. Retrieved December 1, 2020, from https://moci.gov.af/en/reports.
 40. Mohammadi, H. & Boostani, F. (2009). Study of Comparative Advantage in Production of Agricultural Crops in Fars Province. Journal of Agricultural Economics Research, 1(2), 61-76. (In Farsi)
 41. Mohammadi, P., Kavoosi-Kalashami, M. & Zanganeh, M. (2019). Olive production in Northern Iran: physical and comparative advantages analysis. Ciência Rural, 49(11), 12-44.
 42. Mohammadi, Y., Iravani, H. & Kalantari, K. (2014). Sustainability Assessment of Rice Production in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(1), 79-90.
 43. Mohammadian, Y., Shalalvand, M. And Rezapour, K. (2019). Determining the optimal cultivation pattern of crops in production units by analyzing regional and national comparative advantage. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 1(4), 2-49. (In Farsi)
 44. Mohammed, N. J. & Zaidan, A. N. (2019). Measuring the Comparative Advantage and Competitiveness of the Grape in Iraq for the Production Season 2018 Using the Agricultural Policy Analysis Matrix (PAM). Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences, 15(47 Part 2), 228-241.
 45. Mohd, H. H., Wana, N., & Hirawaty, N. (2020). Assessing the comparative advantage of integrated farming and feedlot production system of the ruminant sector in Malaysia: A policy analysis matrix approach. Journal of Agriculture and Rural Development, 10(1), 227-238.
 46. Monke, & Pearson, S. (1989). The policy analysis matrix for agricultural development, Ithaca. NY: Cornell university press. US.
 47. National Statistics and Information Authority. (2019). Afghanistan Year Book. Retrieved December 1, 2020, from https://nsia.gov.af/library.
 48. Nikzad, M. (2012). A Study of Factors Affecting the Supply of Poppy (Drugs) in Afghanistan, Master Thesis, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran. (In Farsi)
 49. Ogbe, A. O., Okoruwa, V. O. & Saka, O. J. (2020). Competitiveness of Nigerian rice and maize production: A policy analysis approach. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 14(2), 493-500.
 50. Pearson, S.R. & R.K. Meyer. (1974). Comparative advantage among African coffee producers. American Journal of Agricultural Economics, 56(2), 310-313.
 51. Pratama, A. P., Darwanto, D. H. & Masyhuri, M. (2020). The Impact of Government Policies on The Competitiveness of Clove Commodity: Multi Period PAM Approach. Agro Ekonomi, 31(1),11-32.
 52. Rahmani, K. & Mameli, S. (2010). Determining the Comparative Advantage of Food Industry in East Azerbaijan Province (Based on indirect productive advantage and commercial advantage). Journal of Productivity Management (Beyond Management), 3(12), 97- 134. (In Farsi)
 53. Saad, A., Tao, Z. R. & Ying, X. (2019). Comparative Advantage and Market Distortions: A Policy Analysis Matrix for Iraqi Wheat Crop Production. Journal of Agricultural Science, 11(2), 5-19.
 54. Sagheb, H. (2006). Investigating Supportive Policies in Agriculture Using Policy Analysis Matrix: A Case Study of Kiwi. Quarterly Journal of Business Research, 13 (35), 166- 159. (In Farsi)
 55. Sepehrdoost, H. & Emami, S.A. (2017). Investigating the comparative advantage and effects of government policy-making on potato production in Hamadan province. Journal of Agricultural Economics Research, 9 (1), 70-51. (In Farsi)
 56. Serin, V. & Civan, A. (2008). Revealed comparative advantage and competitiveness: A case study for turkey towards the EU. Journal of Economic and Social Research, 10, 25-41.
 57. Shahabuddin, Q. & Dorosh, P. (2002). Comparative advantage in Bangladesh crop Production, International Food Policy Research institute, (595), 26-39.
 58. Simanjorang, T., Waluyati, L. R. & Mulyo, J. H. (2020). Comparative and competitive advantages of nutmeg farming in two regions in Maluku Province. Indonesia. Journal of Biological Diversity, 21(3), 1-18.
 59. Stangaciu, O. A. & Harja, E. (2013). Dynamics of the Comparative Advantages in Romanian Exports. Procedia Economics and Finance, 6, 586 – 594.
 60. Tavakoli, M., Zibaei, M. & Fathi, F. (2020). Management and Supervision Policies on Poppy Production in Afghanistan. Journal of Agricultural Economics (Economics and Agriculture), 13 (1), 1-25. (In Farsi)
 61. Ud Din, Z. & Khan, N. P. (2019). Comparative Advantage and Policy Analysis of Rice Production in Swat District Khyber Pakhtunkhwa. Pakistan. Sarhad Journal of Agriculture, 35(3), 920-924.
 62. United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). Afghanistan Surveys. Retrieved December 1, 2020, from www.unodc.org/documents/afghanistan//Opium_Surveys.
 63. Yu, R., Cai, J., Loke, M. K. & Leung, P. (2010). Assessing the comparative advantage of Hawaii’s agricultural exports to the US mainland market. The Annals of regional science, 45(2), 473–485.
 64. Zheng, S., Lambert, D., Wang, S. & Wang, Z. (2013). Effects of agricultural subsidy policies on comparative advantage and production protection in China: An application with a policy analysis matrix model. Chinese economy, 46(1), 20-37.
 65. Zhong, F., Zhigang, Xu. & Longbo, Fu. (2004). Regional Comparative Advantage in China’s Main Grain Crops. Aciar China Graine Market Policy Project Paper, 1, 1-19.