رابطه ی هوش هیجانی و تعهد سازمانی با خلاقیت و رفتار نوآورانه‌ی کارشناسان در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

امروزه در سازمان‌ها خلاقیت و نوآوری اهمیت زیادی پیدا کرده است. عوامل فردی و سازمانی متعددی بر خلاقیت و نوآوری کارکنان تاثیر دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی با خلاقیت و نوآوری کارشناسان در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بود. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و ادارات وابسته‌ی آن تشکیل می‌دادند (400N=) که از این میان تعداد 178 تن با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی و تایید شد. نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان‌ داد که هوش هیجانی و تعهد سازمانی با خلاقیت و رفتار نوآورانه کارشناسان رابطه مثبت و مستقیم دارند. به علاوه، تحلیل میانجی نشان داد که هوش هیجانی از طریق تعهد سازمانی، به طور غیرمستقیم با خلاقیت و رفتار نوآورانه کارشناسان رابطه دارد. مدل تحقیق توانست حدود 36% واریانس در خلاقیت و حدود 30% واریانس در رفتار نوآورانه کارشناسان را تبیین کند. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که توجه به هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارشناسان می‌تواند بر افزایش خلاقیت و رفتار نوآورانه‌ی آنها تاثیرگذار ‌باشد و بنابراین بهبود آنها باید مد نظر مدیران سازمان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها