تحلیل محتوای قوانین عمران روستایی در برنامه‏های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی میزان همسویی قوانین برنامه‏های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بعد از انقلاب با عمران روستایی است. برای بررسی این موضوع از تکنیک تحلیل محتوا استفاده شد. نتیجه تحلیل توصیفی مربوط به ذکر عبارت‌های عمران روستایی در قوانین برنامه‌ها نشان داد که در برنامه‌های اول تا پنجم به ترتیب 6‌، 13‌، 8‌، 15 و 8 مرتبه عبارت عمران روستایی ذکر شده است. میزان توجه به بعد اجتماعی عمران روستایی در برنامه‌های اول تا پنجم به ترتیب 6، 7، 10، 12 و 9 مرتبه بوده است. همچنین میزان توجه به بعد زیست محیطی عمران روستایی در برنامه های اول تا پنجم به ترتیب 2، 1، 5، 3 و 1 مرتبه و بعد اقتصادی عمران روستایی به ترتیب 9، 19، 14، 14 و 10 مرتبه بوده است. قوانین مربوط به عمران روستایی در برنامه‌های توسعه، از برنامه اول تا برنامه چهارم از یک روند صعودی برخوردار بوده، ولی با شروع برنامه پنجم روند آن شکل نزولی به خود گرفته است، که می‌توان آن را متأثر از تغییر رویکردهای برنامه توسط دولت دانست. همچنین بعد زیست محیطی عمران روستایی در قوانین کلیه برنامه‌ها، کمتر از ابعاد اجتماعی و اقتصادی عمران روستایی مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


  1. Advisors DHV. (1992). Guidances for planning rural centers. Translation by seyed Javad Mir. Center of research and examine rural issues. (In Farsi)
  2. Holstei, L. R. (1994).Content analysis of humanities and social sciences, Translation by Salarzade. Tehran: Publications of Allame tabatabaei University. (In Farsi)
  3. Kalantari, kh. & Qasemi, I. (2008). Review rural development plans in Iran. Journal of                                                               Sociology, 1, 97-117. (In Farsi)
  4. Krippendorff, K. (1999), Content Analysis: Methodological Foundations. Translation by Nayebi. Tehran: Ravesh Publications. (In Farsi)
  5. Ministry of Jihad (1997). Position of rural housing in household expenditure and development plans, the Department of Rural Rehabilitation and Housing. (In Farsi)
  6. Naderi, K. et al (2009). Content analysis measure conformity policies of Socio-Economic and Cultural developments with pattern sustainable development. Journal of rural and development,  3, 1-25. (In Farsi)
  7. PBO (1989). The low first program of economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran. (In Farsi)
  8. PBO (1995). The low second program of economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran. (In Farsi)
  9. PBO (2000). The  low third program of economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran. (In Farsi)

10. PBO (2005). The  low forth program of economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran. (In Farsi)

11. PBO (2009). The  low fifth program of economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran. (In Farsi)

12. Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2006), Research methods in the behavioral sciences, (13th ed.). Tehran: Agah.Publications. (In Farsi)

13. Todaro , M. (2005), Economic development in third world, (12th ed.). Translation by Farjadi, Institution research in planning and development. (In Farsi)

14. UNDP ( 1992 ), Human Development Report 1992. Oxford University Press, New York.

15. Yadqar, A. (2004). Process evolution and challenges rural development in Iran. Journal ofGeographical Research. 48. (In Farsi)