تاثیر سرمایه فکری بر رفتارهای نوآورانه کارکنان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 داتشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رفتارهای نوآورانه کارکنان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش توصیفی - همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بودند که در سال 1393 در این سازمان مشغول به فعالیت بودند که در حدود 300 نفر بوده­اند. نمونه آماری با توجه به جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده به تعداد 170 نفر  انتخاب شد. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه­ای استانداردی بود که روایی و پایایی آن تایید شد. نتایج به­دست آمده در کل نشان داد که سرمایه فکری بر رفتارهای نوآورانه تاثیر معنی­داری دارد. همچنین، ابعاد سرمایه فکری از جمله سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه­ای سبب افزایش رفتارهای نوآورانه از سوی کارکنان می­شوند. از طرفی، مولفه سرمایه رابطه­ای بیشترین تاثیر را بر ارتقای رفتارهای نوآورانه دارد. در رابطه با تاثیر سرمایه فکری بر رفتارهای نوآورانه کارکنان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مقدار ضریب همبستگی چندگانه (R) برابر با 680/. و ضریب تعیین (R2)  برابر با 453/. به­دست آمد. به­عبارت دیگر، 45 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تحقیق تبیین می­گردد و بقیه تغییرات وابسته به عواملی است که در این تحقیق مورد مطالعه قرار نگرفته­ اند.

کلیدواژه‌ها


  1. Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal, 39, 1154-1184.
  2. -Bontis, N. (2010). Intellectual capital and business performance, Journal of Intellectual Capital, 1(1), 55-92.
  3. -Burningham, C., & West, M. A. (1995). Individual, climate, and group interaction processes as predictors of work team innovation. Small Group Research, 26, 106-117.
  4. Campanella , F.;  Peruta , M. R. D.and  Giudice , M. D. (2014) "Creating conditions for innovative performance of science parks in Europe. How manage the intellectual capital for converting knowledge into organizational action", Journal of Intellectual Capital, 15(4), 576 – 596.
  5. Chahal, H. and Bakshi, P. (2014) ‘Effect of intellectual capital on competitive advantage and business performance: role of innovation and learning culture’, International Journal of Learning and Intellectual Capital, 11(1), pp.52–70.
  6. -Chang, C. J. (2004). The study of relationships among intellectual capital, Business performance and business value for the biotechnology industry in Taiwan, Master's thesis, graduate institute of accounting.
  7. -Chang, S. L. (2007). Valuing intellectual capital and firms performance: modifying value added intellectual coefficient (vaic) in Taiwan IT industry, unpublished doctoral dissertation, gate university.
  8. -Chen, M. C., Cheng, S. J., & Hwang, Y. (2005). An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms, market value and financial performance, Journal of Intellectual Capital, 6(2), 79.
  9. Dastgir, M. Arab Salehi, M. Jafari, R. & Akhlaghi, H. (2014). The impact of intellectual capital on corporate financial performance. Research In Financial Accounting and Auditing, 6(21), Spring 1393 (In Farsi).

10. De Jong, J., & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behaviour. Creativity and Innovation Management, 19(1), 23-36

11. Doaei, H. Yaghoubi, N. Firozbakhat, Z. Sheikhehpour, M. & Shaikhehpour, Z. (2014). Empowerment as a mediator between the IC and the quality of working life ring. Journal of Quantitative Management, Issue II, summer 1393 (In Farsi).

12. - Duanxu , W. &, C.  (2013). Does intellectual capital matter? High-performance work systems and bilateral innovative capabilities. International Journal of Manpower, 34(8), 861 – 879.

13. Ghelich lee, B. & Moshabaki, A. (2006). The role of social capital in the creation of intellectual capital. Knowledge Management, 75 (1), 147-125 (In Farsi).

14. -Hamel, G. (2006). The why, what and how of innovation management. Harvard Business Review, 84(2), 72-84.

15. Han , Y.  &  Li, D. (2015). Effects of intellectual capital on innovative performance: The role of knowledge-based dynamic capability. Management Decision, 53(1), 40 – 56.

16. Kalkan, A., Çetinkaya Bozkurt, O. & Arman, M. (2014). The Impacts of Intellectual Capital, Innovation and Organizational Strategy on Firm Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 700–707.

17. -Kanter, R. (1998). When a thousand flowers bloom: Structural, collective, and social conditions for innovation in organizations. Research in Organizational Behavior, 10, 169-211.

18. Khodadad Hoseini, H. (2008). Innovation in Organizations concept, types and processes. Economics and management (47) (In Farsi).

19. -Koontz, H., & Weihrich, H. (1990). Essentials of Management, Fifth Edition Mc Graw – Hill Co.

20. -Maditinos, D., Chatzoudes, C., Tsairidis, C., & Theriou, G. (2010). The impact of intellectual capital on firms, market value and financial performance. MIBES.433- 447.

21. Manolopoulou, E. & Tzelepis, D. (2014). Intellectual capital disclosure: the Greek case. Internatoional Journa of Learning and Intellectual Capital, 11(1), 33–51.

22. -Mavridis, D. G. (2004). The Intellectual Capital Performance of the Japanese Banking Sector, Journal of Intellectual Capital, 5(1), 92-115.

23. Monavarian, A. Gholipour, A. & Yazdani, H. (2006). The role of intellectual capital in the survival or demise of organizations: a survey of the Melat banks. Iran Management Science, 3 (1), 113-101 (In Farsi).

24. Mura, M. M., Lettieri, E., Spiller, N. & Radaelli, G. (2012).   Intellectual Capital and Innovative Work Behaviour: Opening the Black Box. International Journal of Engineering Business Management, 4(39) 1-10.

25. Mura, M., Lettieri, E., Radaelli, G., & Spiller, N. (2013). Promoting professionals’ Innovative Behaviour through Knowledge Sharing: the moderating role of Social Capital. Journal of Knowledge Management, 17(4), 2-2.

26. Nasiripour, A. Raeisi, P. Iravanm M. & Nazari, A. (2013). The relationship between organizational culture and intellectual capital campaign committee Health Department of Imam Khomeini. Payavard Health, 7 (1), 90-80 (In Farsi).

27. -Petty, R., & Guthrie, J. (1999). Managing intellectual capital from theory to practice, Australian CPA, August, 18-21.

28. Rahmani Karchegani, M., Sofian, S. & Mohd Amin, M. (2013). The Relationship between Intellectual Capital and Innovation: A Review. International Journal of Business and Management Studies, 2(1), 561–581.

29. -Ramaswami, S. N., & Srivastava, R. K. (2009). Market-based capabilities and financial performance of firms: insights into marketing’s contribution to firm value, Academy of Marketing Science, 37(2), 97-116.

30. -Runco, M. A. (2004). Creativity. Annual Review of Psychology, 55, 657-687.

31. Sinaei, H. Hajipour, B. & Taheri, KH. (2011). The relationship between intellectual capital and innovative employees. Change Management Journal, 3 (5), 60-41 (In Farsi).

32. Shahaei, B. (2006). Humanitarian organization agility. Management magazine, (175),  (In Farsi).

33. Shojaei, A. & Baghbanian, M. (2009). Evaluate the relationship between intellectual capital and organizational performance of the banking industry: a case study of Kurdistan. Industrial Management, 4 (9), 117-107 (In Farsi).

34. -Tsai, K. H., Chou, C., & Chen, M. Y. (2008). Does matching pay policy with innovation strategy really improve firm performance? An examination of technology-based service firms, Personnel Review, 37(3), 121-134.

35. Yazdani, B. & Molodi, J. (2010). To examine the relationship between intellectual capital and organizational justice, Research Management, 3 (10), 33-15.

36. Zanjirchi, M. Saleh, M., Javanmardi, M. & Khoboshani, A. (2010). The relationship between intellectual capital and organizational aspects and their impacts on achieving the organization agility. Journal of Intellectual Capital Management, 1 (1), 79-60 (In Farsi).