بررسی رفتار اطلاع‌یابی انگورکاران استان زنجان و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس، گروه ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رفتار اطلاع‌یابی انگورکاران استان زنجان و شناسایی عوامل مرتبط با آن انجام شده است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، انگورکاران استان زنجان در سال زراعی 1392 بود (32871=N). حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 379 نفر برآورد گردید (379=n). نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای انجام شد. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که روایی محتوایی و ظاهری آن با استفاده از نظرات گروهی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و باغبانی دانشگاه­های تربیت مدرس و زنجان مورد بررسی، بازبینی و اصلاح قرار گرفت. میزان پایایی پرسشنامه نیز با اندازه‌گیری مقدار آلفای کرونباخ در مرحله پیش آزمون، برای بخش‌های مختلف پرسشنامه، بین 73/0 تا 86/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین سن، تعداد افراد خانوار، سابقه انگورکاری، سابقه کشاورزی، شرکت در برنامه‌های آموزشی و ترویجی، مساحت باغ انگور، مساحت باغ انگور آبی، مساحت باغ انگور دیم، فاصله باغ تا مرکز خدمات کشاورزی، فاصله باغ تا شهرستان، درآمد سالانه انگورکاری، تعداد ارقام انگور تولیدی و میزان نیازهای اطلاعاتی با رفتار اطلاع‌یابی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج معادله رگرسیونی نشان داد که متغیرهای میزان نیازهای اطلاعاتی، تعداد افراد خانوار، درآمد سالانه از انگورکاری، مساحت باغ انگور و تعداد ارقام تولیدی انگور حدود 3/29 درصد از تغییرات رفتار اطلاع‌یابی انگورکاران را تبیین نمودند.
 

کلیدواژه‌ها


 1. Abbasi, F., Soltanikoshkaki, E., Kiani, A., Zarei, G., ShahinRokhsar, P. &. Khorramian, M. (2013). An identification of farmers' technical knowledge of soil and water issues (case study in Tehran, Khuzestan, Golestan and Mazandaran Provinces). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 43-2 (3), 387-397. ) In Farsi.(
 2. Ahmadvand, M. & Karami, E. (2007). Agricultural information system (AIS) in Hamedan Province: the determinants of success. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 3(1), 83-96.) In Farsi. (
 3. Asadi, A., Sharifzadeh, A. & sharifi, M. (2009). An investigation of information seeking behavior patterns of tomato growers (Case study of Badouleh district, Bousher province). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 39(1), 31-43. ) In Farsi.(
 4. Bates, M.J. (2010). Information behavior. Available at: http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/articles/information-behavior.html. (Visited 5 September 2013).
 5. Chen, Z., Liuc, C. & Yangc, D. (2011). Information poverty and farmers' information right in china's mountainous rural areas.  Procedia Engineering, 15, 1277 – 1281.
 6. Comprehensive scientific map of the Iranian agricultural sector (2012). Available at: http://agrisis.areo.ir/_agrisis/documents/Agrimap+Mosavab.pdf
 7. Dinpanah,  Gh. & Lashgarara, F. (2011). Factors influencing the information seeking knowledge of wheat farmers in Iran .African Journal of Agricultural Research, 6(14), 3419-3427.
 8. Dinpnah, Gh. & Amuiey, H. (2012). Factors affecting agricultural knowledge and information system.  Agricultural Extension and Education Research Journal, 5(3), 53-60. ) In Farsi.(
 9. Dutta, R. (2009). Information needs and information-seeking behavior in developing countries: A review of the research. The International Information & Library Review, (41), 44-51.
 10. Eswara Reddy, D.B. (2012). Agricultural information transfer systems. (Translated by: Abbasi, E. and Naiemi, A.).Jahad Daneshgahi,Tehran. ) In Farsi.(
 11. Fishbein, M.  & Ajzen, I. (1975).  Belief, attitude, intension and behavior: An introduction to theory and research. Addison-Wesley. Reading/MA.
 12. Glendenning, C. J., Babu, S. C. & Okyere, K. A. (2012). Information search behaviors of Indian farmers: implications for extension services. Journal of agricultural education and extension, 18(5): 493-507.
 13. HeydariSarban, V. (2011). Investigation of social and economic factors affecting farmers' knowledge about the wheat crop water management (Case study: Meshkinshahr Township).  Agricultural Extension and Education Research Journal, 4(16), 96-111. ) In Farsi.(
 14. Ikoja-Odongo, R.  & Ocholla, D. N. (2003). Information needs and information-seeking behavior of Artisan fisher folk of Uganda. Library & Information Science Research, (25):  89–105.
 15. Jarvis, P. (1995). Adult and continuing education (Translaed by: Sarmad, A. (1999)). 4th printed, Samt Press, Tehran. ) In Farsi.(
 16. Jihad-e Keshavarzi Organization of Zanjan Province. (2012). Statistics production and cultivation of crops in Zanjan, 1390 Retrieved July 1 2014, from http://zanjan.agri-jahad.ir/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?TabID=1&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR&ItemID=978&mid=1442.
 17. Kalantari, KH. & ShabanaliFami, H. (2008). Agricultural economic development. Payam-Noor Press, Tehran. ) In Farsi.(
 18. Krejcie, R.v. & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 608.
 19. Liang, W. (2012). An empirical research on poor rural agricultural information technology services to adopt. Procedia Engineering, 29, 1578-1583
 20. MalekMohammadi, I., Azarkerdar, H., Rezvanfar, A. & Babalar, M. (2008). An investigation of the information seeking behavior of strawberry growers in Kurdistan, Iran.   Iranian Journal of Agricultural  Sciences (Journal of Agriculture), 39-2 (1), 49-59. ) In Farsi.(
 21. Ministry of Jihad-e Keshavarzi (2011). Statistics of garden products. Available at: http://maj.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=20ad5e49-c727-4bc9-9254- de648a5f4d52 .
 22. Mirgohar, M. & Movahhed Mohammadi, H. (2008). Investigation the priority of farmers’ extension and education needs using the technical knowledge difference measuring approach and its application (case of wheat farmers in Tehran and Isfahan provinces). Iranian Agricultural Extension and Education Sciences Journal, 4 (1), 61-72. ) In Farsi.(
 23. Mokotjo W. & Kalusopa T. (2010). Evaluation of the agricultural information service (AIS) in Lesotho. International Journal of Information Management, 30:  350–356.
 24. Mooko N.p. (2005). The information behaviors of rural Women in Botswana. Library & Information Science Research, 27, 115–127.
 25. Murugan, C. & Balasubramani, R. (2011(. Information Seeking Behavior of Tapioca (Cassava) Growers in Salem District. Library Philosophy and Practice2011. Available at: www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/murugan-balasubramani.pdf
 26. Njoku, I. F. (2004). The information needs and information-seeking behavior of fishermen in Lagos state, Nigeria. The International Information & Library Review, 36:  297–307
 27. Rezvanfar, A., Hashemi,  F. & Shafiee, F. (2013). An analysis of the factors affecting the use of information resources and communication channels by vegetable growers in the prevention of soil pollution (A case study in Ray Township). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2(1), 27-37.  ) In Farsi.(
 28. Rezvanfar, A., Moradnezhai, H. & Vahedi, M. (2007). Information Needs of farm women related to dairy farming and home management in Ilam state of Iran livestock research for rural development, 19 (8). Available at: http://www.lrrd.org/lrrd19/8/rezv19113.htm. (Visited 10 April 2014).
 29. ShabanaliFami, H. (2010). Principles of agricultural extension and education. Payame-Noor press: Tehran. ) In Farsi.(
 30. Shahroodi, A. & Chizari, M. (2009). Factors influencing sugar beet growers’ behavior regarding sustainable on-farm soil management (Case study in Khorasan-e-Razavi Province, Iran). Journal of Economics Agricultural and Development. ) In Farsi.(
 31. Shahvali, M. &  Shahmorad, L. (2012). Canola growers’ educational needs assessment in Zebarkhan county of Neyshabour indigenous and scientific knowledge integration. Agricultural Economics & Development, 26(2), 97-105. ) In Farsi.(
 32. Sharifzade, M., Zamani, G. & Karami, E. (2011). Some determining factors of weather information use in farmers' decision-making. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 41-2 (4), 541-555. ) In Farsi.(
 33. Ugwoke, B. U. (2013). Promoting Nigerian agriculture through library and information services. International journal of information management, 33, 564– 566.