تاثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت نهاده‌های اصلی دام و طیور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی - دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

چکیده

نرخ ارز یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر قیمت نهاده­های وارداتی مانند نهاده­های مصرفی زیر بخش دام و طیور می­باشد. مطالعه حاضر بر آن است تا ضمن ارزیابی اثرات نرخ ارز واقعی بر قیمت نهاده­های اصلی دام و طیور یعنی ذرت، کنجاله سویا، جو و پودر ماهی، برقراری قانون قیمت­های واحد را برای این نهاده­ها مورد بررسی قرار دهد. جهت دستیابی به اهداف تحقیق، مطالعه حاضر الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) را با استفاده از مدل SUR برای دوره 1381:m1-1391:m12 مورد استفاده قرار می­دهد. بر اساس آزمون دیکی فولر کلیه متغیرهای مورد مطالعه در سطح نامانا بوده  و پس از یکبار تفاضل­گیری در مرتبه اول مانا شده­اند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که تغییرات نرخ ارز واقعی تأثیر چندانی بر قیمت نهاده­های مورد بررسی ندارد و فقط قیمت کنجاله سویا و پودر ماهی از آن تاثیر می­پذیرد. بدین ترتیب که به ازای 1 درصد کاهش در ارزش پول داخلی، قیمت کنجاله سویا و پودر ماهی را به ترتیب 8 و 23 درصد در همان ماه افزایش می­دهد. نتایج حاکی از عدم وجود گذر کامل نرخ ارز ­و نیز عدم برقراری قانون قیمت واحد می­باشد. بر اساس نتایج مطالعه جلوگیری از افزایش بی­رویه نرخ ارز و همچنین نوسانات شدید آن می­تواند گام مهم و موثری در ایجاد ثبات قیمت نهاده­های زیربخش دام و طیور ­باشد.

کلیدواژه‌ها


  1. Campa, J.M., & Goldberg, L. S. (2006). Distribution margins, imported inputs, and sensitivity of the CPI to exchange rates. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, Staff Report No. 247, 1-47.
  2. Carter, C.A., & Hamilton, N.A. (1989). Wheat inputs and the Law of One Price. Agribusiness, 5(5), 489–496.
  3. Carter, C.A., Gray, R.S. & Furtan, W.H.  (1990). Exchange rate effects on inputs and outputs in Canadian agriculture. American Journal of Agricultural Economics, 72(3) 738–43.
  4. Central Bank of the Islamic Republic of Iran. for different years. Retrieved from: http://www.cbi.ir/exrates/rates_fa.aspx. (In Farsi)
  5. Chambers, R.G., & Just, R.E. (1981). Effects of exchange rate changes on U.S. agriculture: A dynamic analysis. American Journal of Agricultural Economics, 63, 32–46.
  6. Hahn, E. (2007). The impact of exchange rate shocks on sectoral activity and prices in the euro area. European Central Bank Eurosystem. Working Paper Series No. 796, Retrieved from: http://ssrn.com/abstract_id=1003971
  7. Mashayekhi, S. & Hajizade Fallah, M. (2011). Investigating affecting factors on poultry market in Iran (Applying Vector Autoregressive Model).  Journal of Economics Research, 11(1), 131-154 (In Farsi).
  8. Miao, Xu. & Orden, D. (2002). Exchange rate effects on Canadian/U.S. agricultural prices, Paper presented at the annual meeting of the American Agricultural Economics Association, Long Beach, California, July 28-31, Long Beach, CA, pp 1-24.
  9. Moosavi Mohseni, R., & Sobhani Pur, M., (2008). The Evolution of the Exchange Rate Pass-Through in Iran’s economy. Journal of Economics Research, 4, 129-149. (In Farsi)

10. Mortazavi, A., Zamani, A., Noori, M. & Nader, H. (2011). Investigating exchange Volatility on Iran’s pistachio exports. Journal of Agricultural Economics and Development, 25(3), 347-354. (In Farsi)

11. Otani, A. Shirasuka, S.H., & Shirota, T. (2003). The Decline in the exchange rate pass-through: Evidence from Japanese Import Prices. IMES Discussion Paper Series, Monetary and Economic Studies, Retrieved from: http://www.imes.boj.or.jp

12. Parsley, D., & Popper, H.  (2009). Understanding real exchange rate movements with trade in intermediate products. Pacific Economic Review, 15(2), 171-188.

13. Parsley, D., & Wei, S. (2007). A prism into the PPP puzzles: The micro-foundations of Big Mac real exchange rates. The Economic Journal, 117, 1336-1356.

14. Saghaian, S.H., Reed, M.R & Marchant, M.A. (2002). Monetary impacts and overshooting of agricultural prices in an open economy. American Journal of Agricultural Economics, 84(1), 90–103.

15. State Livestock Affairs Logistics INC. (S.L.A.L), for different years, from http://www.iranslal.com/ (In Farsi)

16. Yeboah, O., Shaik, S., & Allen, A. (2009). Exchange rates impacts on agricultural inputs prices using VAR. Journal of Agricultural and Applied Economics, 41(2):511–520.