تحلیل نقش افزایش قیمت حاملهای انرژی در پذیرش انرژی های تجدیدپذیر توسط پرورش دهندگان مرغ گوشتی شهرستان گرمسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در کشور و افزایش قیمت انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده های مزارع مرغ گوشتی، جایگزینی منابع سوخت فعلی با منابع تجدید شونده به جهت کاهش هزینه های تولید ضروری بنظر می رسد. برای این منظور ما در این تحقیق بدنبال شناسایی عوامل موثر بر پذیرش استفاده از انرژی های نو توسط مرغداران مرغ گوشتی شهرستان گرمسار بودیم. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی به شمار می آید که از روش علی – ارتباطی انجام شد. جامعه آماری مورد نظر این تحقیق مرغداران مرغ گوشتی شهرستان گرمسار در استان سمنان بود. مطابق نتایج بدست آمده بین متغیر های تحقیق شامل مزیت های درک شده فناوری های نوین، تهدیدات درک شده از وضعیت فعلی تامین انرژی، مهیا بودن شرایط برای استفاده از منابع تجدید شونده و تمایل مرغداران برای استفاده از آن و پذیرش انرژی های تجدید پذیر توسط پرورش دهندگان مرغ گوشتی شهرستان گرمسار رابطه معنی داری وجود داشت. بر اساس نتایج رگرسیون، مدل ارائه شده در این تحقیق توانست 2/81 درصد واریانس فرآیند پذیرش را تبیین نماید. همچنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که عوامل تمایل به بکارگیری با ضریب تاثیر مستقیم 493/0 موثرترین عامل در پذیرش مرغداران در استفاده از انرژی های نو توسط مرغداران بوده است. مزیت های درک شده فناوری انرژی های نوین با ضریب تاثیر کل 324/0 دومین، مهیا بودن شرایط با ضریب تاثیر کل 322/0 سومین و تهدید های درک شده از وضعیت فعلی تامین انرژی با ضریب تاثیر کل 241/0 چهارمین عامل موثر و معنی دار در فرآیند پذیرش می باشند.

کلیدواژه‌ها