اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی کشور: ‏رویکرد مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (‏SVECM‏)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی مقطع دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

قیمت مواد غذایی به دلیل نقش حیاتی غذا در تأمین امنیت غذایی، همواره متوجه سیاست‌گذاران واقع شده است. از طرفی این بخش همانند سایر بخش‌های اقتصادی تحت تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی قرار می‌گیرد، از این‌رو همواره سعی می‌شود با استفاده از سیاست‌های مختلف پولی و مالی تورم مواد غذایی را کنترل نمایند. هدف از این مطالعه بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در ایران می‌ باشد. در واقع این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال می‌باشد که تورم مواد غذایی تحت تأثیر کدامیک از متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشد. برای این منظور از رویکرد جدید به نام مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) برای دوره زمانی 1357-90 استفاده شده است. نتایج نشان داد در کوتاه مدت شوک تورم مواد غذایی اثر مثبت و معنی‌دار و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر منفی و معنی‌دار بر تورم مواد غذایی دارد. در بلندمدت نیز شوک ارزش افزوده بخش کشاورزی دارای اثر منفی و معنی‌دار و حجم پول داری اثر مثبت و معنی‌دار بر تورم مواد غذایی می‌باشند. یعنی در واقع در کوتاه مدت شوک تورم مواد غذایی منجر به افزایش تورم مواد غذایی به میزان 0206/0 می‌گردد. همچنین افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی منجر به کاهش تورم مواد غذایی در کوتاه مدت به میزان 0186/0 و در بلندمدت به میزان 0149/0 می‌گردد و افزایش حجم نقدینگی در بلندمدت منجر به افزایش تورم مواد غذایی به میزان 0723/0 می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. Abdullah, M. & Kalim, R. (2012). Empirical analysis of food price inflation in Pakistan. World Applied Sciences Journal. 16(7): 933-939.
 2. Akbari, A.H., & Rankaduwa, W. (2005(. Determinants of Inflation and Feasibility of Inflation Targeting in a Small Emerging Market Economy: The Case of Pakistan. Meeting of the Atlantic Canada Economics Association, Halifax, Nova Scotia. November 15-16, 2005.
 3. Amirazdi, A., & Mohammadi, H. (2010). Analysis the effects of monetary and fiscal policies on agricultural sector variables. Quarterly Journal of Economic Research and Policies. 18(53), 45-58. (In Farsi)
 4. Anand, R., Ding, D. & Tulin, V. (2014). Food inflation in India: The role for monetary policy. IMF Working paper.14/178. Asia and Pacific Department. September 2014.
 5. Azam Joiya, S. & Shahzad, A. (2013). Determinants of hight food prices the case of Pakistan. Pakistan Economic and Social Review. 51(1):93-107.
 6. Beaudry, P. & Lucke, B. (2010). Letting Different Views about Business Cycles Compete. NBER Macroeconomics Annual 2009, 24: 413 - 455.
 7. Central Bank of Iran. (2013). Statistics Central Bank of the Islamic Republic of Iran.From www.cbi.ir/section/1378.aspx.
 8. Cho, G., Kim, M., & Koo, W.W. (2005). Macro Effects on Agricultural Prices in Different Time Horizons. Meeting of the American Agricultural Economics Association, Providence, Rhode Island. July 24-27, 2005.
 9. Dadras Moghadam, A., &  Zibaei, M. (2009). The relationship between macroeconomic variables and  Iran 's  agricultural sector (with emphasis on monetary policy). Quarterly Journal of Economic Research. 13(39), 95-111. (In Farsi)
 10. Durevall, D., Loening, L. & Birru, Y.A. (2013). Inflation dynamics and food prices in Ethiopia. Journal of development economics. 104: 89-106.
 11. Ghetmiri, M.A., &  Harati, J. ( 2005). Effects of macroeconomic variables on food price index using a Autoregressive Distributed Lag Model in Iran (1959-2000). Quarterly Journal of Economic Research. 7 (23): 221-235. (In Farsi)
 12. Hajian, M.H., Khalilian, S., & Daliri, A. (2007). Effect of monetary and fiscal policies on main variables of agricultural sector. Economic Research Journal. 7(4), 27-47.  (In Farsi)
 13. Kargbo, J. M. (2005). Impacts of Monetary and Macroeconomic Factors on Food Prices in West Africa. Agrekon, 44(2): 205-224.
 14. Kargbo, J.M. (2000). Impacts of Monetary and Macroeconomic Factors on Food Prices in Eastern and Southern Africa. Applied Economics, 32(11): 1373-1389.
 15. Lutkepohl, H. & Kratzig, M. (2004). Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press.
 16. Mozaeni,  A.H. (2006). The effect of monetary shocks on real and nominal variables of the economy (Case study of the exchange rate and the balance of trade).  Nameh-ye Mofid, 2 (83): 54-100. (In Farsi)
 17. Mushtaq, kh., Ghafoor, A. Ahmad, A. & Ahmad, F. (2011). Impact of monetary and Macroeconomic Factors on Wheat Price in Pakistan: Implications for Food Security. The Lahore journal of Economics, 16(1), 95-110.
 18. Rabiye, H., Salarpur, M., & Sabouhi Saboni, M. (2012). The effect of macroeconomic variables on income of the agricultural sector. Agricultural Economics Research. 4(65), 65-85. (In Farsi)
 19. Rahmani, T. (2007), Macroeconomics, (12 th ed.). Volume I. Published by the brothers. (In Farsi)
 20. Rahmani, T. (2009), Macroeconomics, (11 th ed.). Volume II. Published by the brothers. (In Farsi)
 21. Ralf, B. (2001). Source of German unemployment: A structural vector error correction analysis. Discussion Papers, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes:1-27.
 22. Shahbazi, K., & Kalantari, Z. (2012). The effects of monetary and fiscal policy shocks on the variables in the housing market in Iran: SVAR approach. Quarterly Journal of Economic Research and Policies. 20 (77): 61 -104. (In Farsi)
 23. Shakeri, A. (2012), Theory and Macroeconomic Policy, (3 th ed.). Volume I. Published by Rafe. (In Farsi)