آسیب شناسی آموزش کشاورزی در دانشگاه پیام نور شهرستان شهرضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی مشکلات آموزش کشاورزی در دانشگاه پیام نور شهرستان شهرضا بوده است. روش تحقیق به کارگرفته شده کیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش را چهار گروه کادر برنامه‏ریزی و مسؤولان رشته، اساتید، دانش ‏آموختگان و دانشجویان در سال تحصیلی 92-91 تشکیل داد. تعداد نمونه‏های مورد بررسی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 58 نفر( تعداد 39 نفر از دانشجویان، 7 نفر از استادان ، 6 نفر از کادر برنامه‌ریزی و 7 نفر از دانش‏آموختگان) بودند و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه‏های نیمه‏ساخت‏دار گردآوری شد. به منظور تعیین قابلیت اعتبار یا اعتماد پذیری سؤال‌ها و دستیابی به نتایج بدون سوگیری و قابل انتقال (درجه انتقال‏پذیری داده‌ها) از روش‏هایی نظیر حضور و تماس پژوهشگر با محیط پژوهش، بررسی موضوع از زوایای مختلف و کفایت منابع و داده‏ها استفاده شد. داده‏های جمع آوری شده بر اساس تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مهم‏ترین مشکلات و موانع آموزش کشاورزی دانشگاه پیام نور شهرستان شهرضا عبارت است از: عدم تناسب محتوا با رشته کشاورزی و نیاز دانشجویان، حجیم بودن محتوای دروس نسبت به سایر دانشگاه‌ها، عدم توجه به تدریس عملی و اجرای روش‏های متناسب با کار کشاورزی، یادگیری پایین دروس، محدود بودن امکانات یادگیری دروس کشاورزی و آزمایشگاه مجهز، عدم تناسب آزمون با نوع محتوای درس، عدم توجه به آزمون‌های مستمر و جامع نبودن بعضی آزمون‌ها. هم‌چنین از جمله راهکارهای بدست آمده در خصوص رفع این موانع و بهبود وضعیت آموزش کشاورزی می‏توان به مواردی از قبیل: استفاده از اساتید با گرایش متناسب با درس و دارای سطح تحصیلات و هم‌چنین تجربه آموزشی بالاتر، اصلاح و بازبینی کتاب‌های درسی برای عاری بودن از غلط‌های محتوایی و چاپی، تصحیح و بازبینی سؤالات و جواب‏ها قبل از برگزاری آزمون و تخصیص بخشی از نمره به آزمون عملی و فعالیت‌های دانشجو اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


 1. Abdellah, G. A., Fahmitaher, Ismail, E. A. (2007). Enhancing agricultural education in Egypt through competitive mechanism, electronic Journal of Human resources for health, 6 (7), 1-12, Retrieved 18 April 2008, from http://www.human-resources-health.com/content/6/1/17.
 2. Aghasi Zadeh, F. (1996). Fundamental problems agriculture education system in Iran. Jihad monthly social economic magazine. Pp: 188-189. (In Persian).
 3. Ahanchain, M.H.; Jaafarian Rad, M. J. Fakoor, M. and Zohoor, V.(2009). Quality evaluation of courses held in Jihad-Agriculture Higher Education Centers at Khorasan Razavi Province based on CIIP model. Quarterly journal of research in agricultural education management, 10: 54- 63.
 4. Bahrami, F. and Gh. Zemani. (2001). Agricultural Higher Education: Problems and Solutions. Jihad Magazine. 21 (244-245): 27-32. (In Persian).
 5. Boone, H. N. (2002). Problem of Agricultural Education Research Conference Orland. West Virginia University, pp 333-345.
 6. Davies, T., Moen, D. and Dykstra, D. (2008). Faculty Perceptions Concerning the Ethics of Classroom Management Practices, Journal of Academic and Business Ethics, 3 (4).
 7. Hossaini S. M. and Yaghobi, J. (2005). Survey barriers to entrepreneurship in agricultural higher education and Strategies to it are strengthening. Proceedings of Conference on Agricultural Education. Tehran. (In Persian).
 8. Karimian, H.; Sharifi, M. and Sharbatian, Y. (2007). Factors affecting students' attitude of Garmsar Azad University towards professors. Research letter of social sciences, 1(4).
 9. Lahariya, K.T. and Ingle, P.O. (2007). Teaching Competency of Academic Staff In Agricultural University. Asian Journal of Education, 2(5).
 10. Moghaddas-Farimani, S.; Heydari, H. and Salehi-Moghaddam, M. (2006). Educational Performance evaluation of teachers in Applied-Scientific Higher Education Centers of Jihad-Agriculture Complex. Quarterly journal of education and construction, 3:75-.85
 11. Movahedi, R. (2001) Challenges of agricultural education. Hamadan University Press, 136 PP. (In Persian).
 12. Movahedi, R.; Akbari, R. and Yaghoubi-Farani, A. (2010). Solutions for improving agricultural graduates' employment status (case of Bu Ali Sina University). Journal of agricultural extension and education researches, 3 (4): 85-98
 13. Nazari-Noghabi, S.; Shaban Ali-Fami, H. and Iravani, H. (2010). The role of effective factors in quality of agricultural practical training in view point of   students at Agricultural and Natural Resource Pardis of Tehran University. Quarterly journal of research in agricultural education management, 14(4): 44-58.
 14. Pezeshki Rad, G. and Mohtasham, H. (2003). Internal evaluation a proper approach for quality in agricultural higher education. Quarterly journal of research and planning in higher education, 29:27-45.
 15. Rayj, E., Abyar, N. and Tarshizi, M. (2006). Study Efficiency of Short – Term Training Courses in Centers of Education Agricultural Jihad of Golestsn Province Conference of Education Agriculture, 10-11 November. The Tarbiat Modares University, Tehran. Pp 485-500. (In Persian).
 16. Rezaei, M. and Pasha, N. (2007). Performance assessment of higher education system in applied-scientific educational institutes (semester and modular system) in Tehran, Iranian higher education journal, 1, pp: 107-137.
 17. Saadatmand, Z. (2006). Quality of education status in a context of scientific development and software movement.
 18. Saadi, H. and Latifi, S. (2011). Pathology of agricultural education in Work- Science and Vocational-Technical Centers of Hamedan Province. Journal of Iranian economic research and agricultural development, 42 (4):669-679
 19. Safa, L. and Shaban Ali-Fami, H. (2008). Viewpoints of agricultural students about quality of agricultural practical trainings in Agricultural And Natural Resource Pardis Of Tehran University.agricultural journal of Abu-Reyhan Pardis, 10 (1):87-100.
 20. Seferoglu, S. (2007). Professional Teaching Standards: The Case of Turkish Teacher Candidates. Journal of World Applied Sciences, Vol. 2, No 4.
 21. Shahbazi, A. And Alibeygi, A. H. (2006). Analysis of agricultural graduates' competencies for entering agricultural occupations in the market, Iranian journal of agricultural extension and education sciences, 2(1): 15-24.
 22. Shahpasnd, M., Sefidiyan, A. and Meshkini, M. (2006). Study of Factors Additive and Subtractive Effect Service Training in Managers Job Capabilities in Ministry of Jahad Agriculture Conference of Education Agriculture 10-11 November 2006. The Tarbiat Modares University, Tehran. Pp 376-392. (In Persian).
 23. Sharifzadeh, M. and Malek Mohammadi, I. (1993). Causes of dropout agricultural vocational high school. BS Thesis (Agricultural Extension and Education), Tehran University. (In Persian).
 24. Touch, V. (2000). Agricultural Education in Cambodia International Cooperation center for Agricultural Science (ICCAE). 1Agugust – 31 October 2000. Nagoya University, Japan, pp 21-25.
 25. Wang, Y. S. (2003). Assessments of Learner Satisfaction with Asynchronous Electronic Learning Systems .Journal of Information and Management.41:.75-86.
 26. Yordanova, K. (2007). Mobile Learning and Integration of Advanced Technologies in Education. International conference on Computer Systems and technologies. 14-15 June 2007.The University of Rouse, Bulgaria. Pp 23-1 – 23-6.
 27. Zaaree, E. and Zolali, N. (2006). Agricultural Higher Education (Problems, Challenges and Crises). Conference of Education Agriculture 10-11 November 2006. The Tarbiat Modares University, Tehran. Pp 131-150. (In Persian).