تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

در سال‌های اخیر، گرایش کارآفرینانه به عنوان یک عنصر اساسی در بهبود عملکرد سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بود. جامعه آماری این تحقیق را 1040 نفر از کارشناسان سازمان‌ جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی تشکیل می‌دادند که با توجه به جدول Bartlett et al. (2002)، تعداد 240 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‎های استاندارد استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه‌گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته و گرایش کارآفرینانه از اثر مثبت و معنی‌داری بر متغیر وابسته برخوردار بود و در مجموع 41 درصد از واریانس عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی را تبیین می‌نمود. با توجه به یافته‌های پژوهش، می‎توان نتیجه گرفت تقویت گرایش کارآفرینانه به طور مستقیم منجر به بهبود عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Abbaspour, A. & Barotian, H. (2010). Studying the relationship between effective communication and organizational performance (based on ACHIEVE Model) in the administrative units of the National Iranian Gas Company in 2009. Journal of Human Resource Management in the Oil Industry, 4 (10): 7-37. (In Farsi).
 2. Abiavi, N., Mehralizadeh, Y. & Husseinpour, M. (2012). Study of factors affecting organizational entrepreneurship and its relationship with organizational performance (Case study: Imam Khomeini Relief Committee of Khuzestan province). Proceeding of Student Conference on Entrepreneurship, Tehran, 20 and 21 October 2012, pp. 1-12 (In Farsi).
 3.  Alegre, J. & Chiva, A. (2013). Linking entrepreneurial orientation and firm performance: The role of organizational learning capability and innovation performance. Journal of Small Business Management, 51 (4): 491- 507.
 4.  Alipour, F., Khairuddin, I., & Karimi, R. (2011). Intrapreneurship in learning organizations: Moderating role of organizational factors. American Science, 7 (11): 141-150.
 5.  Al-Swidi, A. & Al-Hosam, A. (2012). The effect of entrepreneurial orientation on the organizational performance: A study on the Islamic Banks in Yemen using the Partial Least Squares Approach. Arabian Journal of Business and Management Review, 2 (1): 73- 84.
 6.  Antoncic, B. & Hisrich, R. D. (2001). Intrapreneurship: Construct refinement and cross-cultural validation. Journal of Business Venturing, 16: 495- 52.
 7. Barazandeh, A., Atashpour, H. & Golparvar, M. (2012). The relationship between educational environment and perceived organizational functioning in a private factory. Journal of Knowledge and Research in Applied Psychology, 13 (3): 56- 64. (In Farsi)
 8.  Entrialgo, M., Fernandez, E., & Vazquez, C. J. (2000). Linking entrepreneurship and strategic management: Evidence from Spanish SMEs. Technovation, 20 (8): 427-436.
 9.  Ghorbanizadeh, V., Habibi- Badrabadi, H. & Ebrahimzadeh, H. (2012). Moderating role of learning process in the relationship between intellectual capital and organizational performance. Journal of Public Administration, 5 (16): 135-161. (In Farsi)
 10.  Hair, J., Black, C., Babin, J. & Anderson, E. (2010). Multivariate data analysis. Prentice Hall Publisher, USA.
 11. Heinonen, J. & Korvela, K. (2003). How about measuring entrepreneurship? Research Report, Small Business Institute, Turku, Finland: 1- 126.
 12. Heinonen, J. (2005). Entrepreneurship: An opportunity for academics, a case study of a training program for bioscience researchers. Paper presented in the RENT XIX Conference in Naples, Italy, November 17-18: 200- 220.
 13.  Hersey, P., Blanchard, K. & Johnson, D. (2008). Management of organizational behavior: Leading human resources. Pearson-Prentice Hall, USA. 
 14. Hisrich, R. & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurship (Sixth Ed.). McGraw-Hill Publisher, Boston.
 15. Imanipour, N. & Zivdar, M. (2008). Investigate the relationship between entrepreneurship orientation and performance (Case study: Insurance Company in Tehran). Journal of Entrepreneurship Development, 1 (2): 11- 34. (In Farsi)
 16. Khanmohamadi, M., Nasresfahani, A. & Shokrchizadeh, A. (2013). Examine the relationship between innovation, leadership and risk-taking with the organizational performance (Case study: Food industry in the province of Isfahan). Proceedings of the Second National Conference on Food Science and Technology, Ghouchan, 9 and 10 June, 2013, pp. 1-8. (In Farsi)
 17. Khorasani Toroghi, H. (2012). Barriers to change in public organization. Available at: http://system.parsiblog.com/Posts/1102 (In Farsi).
 18. Kuratko, D., Hornsby, J. & Bishop, J. (2005). Managers’ corporate entrepreneurial actions and job satisfaction. International Entrepreneurship and Management Journal, 1 (2): 275- 291.
 19.  Li, Y., Huang, J., & Tsai, M. (2009). Entrepreneurial orientation and firm performance: The role of knowledge creation process. Industrial Marketing Management, 38:  440-449.
 20.  Lumpkin, G. & Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21 (1): 135-172.
 21. Mobaraki, M., Zali, M., Abdolvahab, S. & Moghi Esfandabadi, H. (2012). The effect of entrepreneurial orientation on performance of private insurers in Iran based on Lumpkin and Dess Model. Journal of Insurance Issues, 27 (3): 71- 95. (In Farsi)
 22.  Nasurdin, A.M., Ramayah, T. & Beng, Y.C. (2006). Organizational structure and organizational climate as potential predictors of job stress: Evidence from Malaysia. International Journal of Commerce and Management, 16 (2): 116-129.
 23. Niko Eghbal, A. (2010). Tragedy in the name of public companies. Journal of Iranian Economy, 13 (140): 20- 26. (In Farsi)
 24.  Paswan, A. (2009). Confirmatory factor analysis and structural equations modeling. COB, University of North Texas, USA.
 25. Rahnavard, F. (2008). Factors affecting performance improvement in Iranian public organizations. Journal of Humanities and Social Management, 8 (4), 77-100. (In Farsi)
 26. Razavi, M., Zali, M., Rashidi, M. & Didari, J. (2011). The role of entrepreneurial orientation on organizational performance (Bbranches of Bank Mellat in Tehran province). Journal of executive Management, 3 (5): 95- 116. (In Farsi)
 27. Riahi, B. & Alvani, M. (2004). New theory of total quality management in the Iranian governmental sector. Administrative Change Magazine, 42: 1- 24. (In Farsi)
 28.  Safari, A. & Golshahi, B. (2013). The effect of emotional intelligence on organizational entrepreneurship: The role of leadership style and organizational culture. Journal of Entrepreneurship Development, 6 (3): 183- 202. (In Farsi)
 29.  Safar-Zadeh, H., Tadayoun, B. & Hormohamadi, M. (2012). Study of the impact of knowledge management strategies on organizational innovation and performance (Case study: Education & Treatment Centers in North Fars). Journal of Health Faculty of Yazd, 1 (11): 76-86. (In Farsi)
 30. Sanjaghi, M., Farhi-bourzanjani, B., Zohorian, N. & Dorodi, H. (2013). Explain the relationship between entrepreneurial orientation and organizational performance with mediating of social interactions from the perspective of social justice. Journal of Entrepreneurship Development, 6 (3): 7- 26. (In Farsi)
 31.  Sarfarazi, M., Balaghi Inalo, A. & Rouhi Khalili, M. (2012). Investigating factors of the performance of the Hormozgan Judiciary staff influencing client satisfaction using the ACHIVE model. Journal of American Science, 8 (9): 864-872.
 32.  Scheepers, M., Hough, J. & Bloom. J. (2008). Nurturing the corporate entrepreneurship capability. Journal of Southern African Business Review, 12 (3): 50- 75.
 33.  Simons, R. (1999). Performance measurement and control systems for implementing strategy. Englewood Cliffs, Prentice Hall, USA.
 34.  Wiklund, J., & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation (EO) and small business performance: A configurational approach. Journal of Business Venturing, 20: 71-91.
 35.  Zahra, S. A. (1993). Environment, corporate entrepreneurship, and financial performance: A taxonomic approach. Journal of Business Venturing, 8 (4): 319-340.
 36.  Zahra, S. A., & Garvis, D. M. (2000). Entrepreneurship and firm performance: The moderating effect of international environmental hostility. Journal of Business Venturing, 15(5): 469-492.
 37. Zali, M. & Mahdivand, M. (2010). Investigate the effect of entrepreneurial orientation on organizational performance in Nano-businesses. Proceedings of the First Conference on Management, Innovation and Entrepreneurship, Shiraz, 27 and 28 February 2010, pp. 1- 14. (In Farsi)
 38. Zampetakis, A., Leonidas, A. & Moustakis, B. (2009). Entrepreneurship within organizations: The role of trait emotional intelligence and perceived organizational. Support European Management Journal: 27: 165-175.