تأثیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی، آزاد سازی تجاری و شهرنشینی بر آلودگی محیط زیست در منطقه منا در طی دوره ی 1995-2012

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشگاه شیراز

2 استاد بخش اقتصادکشاورزی در دانشگاه شیراز

چکیده

در این پژوهش با استفاده از تحلیل‌های هم جمعی در داده‌های پنل، رابطه ی بلندمدت و کوتاه‌مدت میان انتشار دی اکسید کربن، درآمد سرانه، مصرف انرژی، شاخص آزادسازی تجاری و شهرنشینی در کشورهای منطقه منا در طی سال های 2012-1995 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش رابطه ا‌ی N شکل میان درآمد سرانه و آلودگی را نشان داد. اثر متغیر مصرف انرژی در سطح بالایی از اهمیت آماری برخوردار بود، به‌ طوری‌ که انتظار می‌رود با افزایش سرانه مصرف انرژی به میزان 10 درصد، سرانه انتشار آلودگی در بلندمدت حدود 6 درصد و در کوتاه مدت حدود 3 درصد افزایش یابد. شاخص آزادسازی تجاری با اثرگذاری ناچیز، تأثیری مثبت بر سرانه انتشار آلودگی دارد. اثر متغیر شهرنشینی بر سرانه انتشار آلودگی از لحاظ آماری معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها