مقایسه عملکرد کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی و شرکت‌های تعاونی تولید با استفاده از تکنیک CSM و سروکوال، مورد مطالعه: شهرستان شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج- دانشکده کشاورزی

2 دانشگاه یاسوج

چکیده

در بین سیاست‌های مختلف حمایتی بخش کشاورزی، بیمه محصولات به عنوان راه‌حلی مفید و مناسب همواره مورد تأکید بوده است. صندوق بیمه محصولات کشاورزی در ایران فعالیت خود را از سال 1363 آغاز نمود. از سال 1375، گوشه‌ای از فعالیت‌های خود را به شرکت‌های تعاونی تولید و در ادامه، از سال 1381، بخشی از فعالیت‌های خود را به کارگزاران خصوصی واگذار کرده است. حضور کارآمد و مؤثر این کارگزاران، نیازمند ارزیابی عملکرد و شناخت نقاط قوت و ضعف آنان می باشد. بنابراین هدف کلی این پژوهش مقایسه عملکرد شرکت‌های تعاونی تولید و کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی می‌باشد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق به صورت پیمایشی صورت پذیرفته است. برای محاسبه عملکرد و مقایسه آن در بین دو کارگزار مورد نظر از روش CSM و سروکوال استفاده شد. نتایج حاصل از روش CSM، نشان می‌دهد که شرکت‌های تعاونی تولید از نظر عملکرد اقتصادی و اجتماعی نسبت به کارگزاران خصوصی در وضعیتی بهتر هستند، در صورتی که در مورد عملکرد مدیریتی، عمومی و قوانین و مقررات، کارگزاران خصوصی در وضعیتی بهتر می‌باشند. از نظر عملکرد کلی، کارگزاران خصوصی با میانگین (58/63) نسبت به شرکت‌های تعاونی تولید با میانگین (74/55) بهتر بوده‌اند. نتایج به دست آمده از روش سروکوال نیز این نتایج را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


1-    Aali, S. (2002). Customer satisfaction. Tadbir magazine, (130), 22-41. (In Farsi)
2-    Anderson Boyer Group. (2007). ClientSatisfactionSystem (CSS). U.S.A. P. 2.
3-    Bahrami, E. and Agahi, H. (2006). Risk management in agricultural farms. Sarzaminesabz magazine, 4(37), 32-35. (In Farsi)
4-    Bekkerman A. Smith V. H. and Watts M. J. (2012). The SURE Program and Incentives for Crop Insurance Participation: A Theoretical and Empirical Analysis. Agricultural Finance Review. 72(3), 381 – 401.
5-    Culp K. (1997). Major Customer Turnoff: Implication for Extension. Journal of Extension. 35(3).
6-    Goodwin B. K. and Smith V. H. (1995). The Economics of Crop Insurance and Disaster Aid. AEI press: Washington D.C.
7-    Group of management and planning services. (2013). Report of Agricultural Insurance Fund performance in recent years. Agriculture Bank: Agricultural Insurance Fund. (In Farsi)
8-    Hayati, D. and Lari, M. (2000). Barriers to the use of sprinkler irrigation technology by farmers.   Journal of Agricultural Economic and Development, 8(32), 87-213. (In Farsi)
9-    Horowitz J. and Lichtenberg, E. (1993). Insurance, Moral Hazard and Chemical Use in Agriculture. AmericanJournal of Agricultural Economics. (75), 926-935.
10- Jalali Lavasani, E. (2011). A review of the experiences of countries raised in agricultural insurance and way of accepting risk. Insurance world news, (166), 4-15. (In Farsi)
11- Jamshidi, M. (2000). Investigation of factors affecting rural livestock development in East Azarbaijan Province. M.Sc. dissertation, Isfahan University of Technology, Iran. (In Farsi)
12- Javadian, A. and Farzaneh, D. (2004). Performance and experience of agricultural insurance in Iran. Proceeding of Second Conference for Agricultural Insurance, Development and Investment Security, Agricultural Insurance Fund, Tehran. (In Farsi)
13- Mansourfar, K. (2006). Statistical Methods, Tehran University Inc., Iran. (In Farsi)
14- Marson B. and Schmidt F. (2009). Achieving ContinuousImprovement in Client Satisfaction. Treasury Board Secretariat of Canada.
15- Norouzi, F. (2004). Agricultural Insurance in Iran and world. Islamic Parliament Research Center: infrastructure department. (In Farsi)
16- Parasuraman A. Zeithaml V. A. and Berry L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implication for Future Research. Journal of Marketing. 49(1), 41-50.
17- Patten L. M. (2002). Proposing Empirical Research, AGuide to the Fundamentals. Pyrczak Publishing. Los Angeles. U.S.A.
18- Radhakrishna. R. (2002). Measuring and Benchmarking Customer Satisfaction: Implications for Organizational and Stakeholder Accountability. Journal of Extension. 40(1).
19- Sayers, D. Kilmer, R. Lee, J. & Flambert, A. (1996). Satisfaction Evaluation of Milk Handlers by Southern U.S. Dairy Farmers. Journal of Agricultural and Applied Economics, 28(2) : 313-321.
20- Shahnousi, N. Rafiei Daraei, H. and Edalatian, E. (2011). Investigation of infrastructural and functional factors affecting insurers' satisfaction about agriculturl products insurance. Journal of Agricultural Economy, 5(1), 103-121.(In Frasi)
21- Smith V. H. and Glouber J. W. (2012). Agricultural Insurance in Developed Countries: Where Have We Been and Where Are We Going? Applied Economic Perspectives and Policy. 34(3), 363-390.
22- Sumner D. A. and Zulauf C. (2012). Economic & Environmental Effects of Agricultural Insurance Programs. The Council on Food, Agricultural & Resource Economics.
23- Taheri Kashani, K. (2002). Presenting a framework to evaluatecustomers' satisfaction towards computer service companies. M.Sc. dissertation, Tarbiat Modares University, Iran. (In Farsi)
24- Walter A. Thilo A. M. and Gobriele H. (2008). The Impact of Satisfaction, Trust & Relationship Value on Commitment: Theoretical Considerations & Empirical Results. University of Karlsruhe. IBU. P. 2.
25- Yaghoubi, A. Chizari, M. Feli, S. and Pezeshki Rad, G. (2010). Factors affecting risk management among wheat farmers in Tafresh County. Sciences of Agricultural Extension and Education of Iran, 6(1), 91-101. (In Farsi)
26- Zahedi M. J. and Hoseini Kazerouni, M. R. (2004). An overlook to the development and the need to enter new areas of agricultural insurance. Proceeding of Second Conference for Agricultural Insurance, Development and Investment Security, Agricultural Insurance Fund, Tehran. (In Farsi)
27- Zamani, G. H. Karami, E. and Keshavarz, M. (2007). Agricultural insurance adoption: affective factors. Journal of Economy and Agriculture, 1(1), 141-168. (In Farsi)
28- Zeithaml V. A. Berry, L. and Parasuraman A. (1985). Quality counts in services to business horizons. (28), 44-52.