شبیه سازی اثرات توامان تغییرات اقلیمی و سیاست انتقال آب از بخش کشاورزی به صنعت بر تولیدات باغی (مورد استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
تغییرات اقلیمی از جمله رویدادهایی اجتناب ناپذیر پیش روی بشر در سال‌های آتی است که ابعاد مختلف زندگی انسانی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در این راستا به منظور مقابله با آن بدون هیچ شک و تردیدی، سیاستگذاران و مدیران آب سیاست‌های خود را در زمینه آب تغییر خواهند داد که بخش کشاورزی به دلیل بزرگترین مصرف کننده آب در ایران نخستین فعالیتی خواهد بود که تحت تاثیر قرار می‌گیرد. هدف این پژوهش شبیه سازی اثرات توامان تغییرات اقلیمی و سیاست خروج آب از بخش کشاورزی بر تولیدات باغی در استان یزد است. در این مطالعه از روش شناسی پویایی سیستم و از داده های سری زمانی ( از سال1367 تا 1392) استفاده شد و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار vensim بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تغییرات اقلیم، اثرات منفی بر میزان آب بخش باغی برجا خواهد گذاشت که این امر در تعامل با دیگر متغیرهای درگیر در تولیدات باغی منجر به بروز اثرات منفی بر میزان عملکرد باغات تا سال 1404 در حوضه یزد-اردکان خواهد شد. نتایج شبیه سازی سیستم باغی نشان از آن دارد که در این شرایط با اجرای سیاست تخصیص مجدد آب کشاورزی، اثرات منفی حادتری بر بخش باغی تحمیل خواهد شد و می توان احتمال بروز پیامدهایی مانند افزایش تعارضات آبی را هم در بین فعالیت‌های عمده اقتصادی در حوضه یزد-اردکان و هم در درون بخش کشاورزی برای آینده پیش بینی نمود.

کلیدواژه‌ها


  1. Ackerman, F. & Stanton, E.A. (2013). Climate Impacts on Agriculture: A Challenge to Complacency?, Global Development and Environment Institute. Working Paper No.13-01
  2. Chiotti, Q.P. & Johnston, T. (1995). Extending the boundaries of climate change research: A discussion on agriculture. Journal of Rural Studies 11: 335-350.
  3. Farajzadeh, M. (2012). Climate Change Effects on River Discharge- Case Study Sheshpir River. Geography and Environmental Planning Journal. 24th Year 49(1):  (In Farsi).
  4. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2012a). Water withdrawal by sector, Retrieved from: http://www.fao.org/nr/aquastat
  5. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2012b). Coping with water scarcity an action framework for agriculture and food security, Rome. Retrieved from:  http://www.fao.org/docrep/016/i3015e/i3015e.pdf 
  6. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2009). Aquastat. Retrieved from: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/irn/index.stm
  7. Fraiture, C. Faryap, A. Unver, O. & Ragab, R. (2013). Integrated Water Management Approaches for Sustainable Food Production. Background Paper for World Irrigation Forum, 28 Sept-5 Oct 2013, Mardin
  8. Frumhoff, P.C., McCarthy, J .J. Melillo, J.M., .Moser, S.C & Wuebbles, D .J. (2007). Confronting Climate Change in the U.S. Northeast: Science, Impacts, and Solutions. Synthesis report of the Northeast Climate Impacts  Assessment (NECIA). Retrieved From: www.ucsusa.org/.../confronting-climate-chan...
  9. GWP (Global Water Partnership). (2000). Integrated Water Resources Management. TAC Background Paper NO.4. Stockholm: Global Water Partnership

10. Hofwegen van Paul, J.M. & Jaspers, F.G.W. (1999). Analytical Framework for Integrated Water Resources Management, IHE Monograph 2, Inter-American Development Bank, Balkema, Rotterdam.

11. Howe, C.W. (1998). Water markets in Colorado: Past performance and needed changes Markets for Water (pp. 65-76): Springer.

12. Howitt, R.E. (1998). Spot prices, option prices, and water markets: An analysis of emerging markets in California Markets for Water (pp. 119-140): Springer. Retrieved from: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-585-32088-5_8

13. International Rice Research Institute. (2000). Water: Tomorrow’s Crisis, Retrieved from: http://www.irri.org.

14. Kurnia, G., Avianto, T.W. & Bruns, B.R. (2000). Farmers, factories and the dynamics of water allocation in West Java. In B.R. Bruns and R.S. Meinzen-Dick (Eds.), Negotiating Water Rights, Intermediate Technology Publications, London.

15. Malano, H.M. & van Hofwegen, P.J.M. (1999). Management of Irrigation and Drainage Systems, Balkema, Rotterdam. From: https://books.google.com/books?isbn=9054104821

16. Mansouri, B., Ahmadzadeh, H., Massah Bavani, A., Morid, S. & Delavar, M. (2014). Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources in Zarrinehrud Basin Using SWAT Model. Journal of Water and Soil 28(6): 1191-1203. (In Farsi).

17. Meinzen-Dick, R.S., Pradhan, R., Palanisami, K., Dixit, A., & Athukorala, K.. (2004). Livelihood Consequences of Transferring Water out of Agriculture: Synthesis of Findings from South Asia. Ford Foundation, New Delhi.

18. Ministry of Interior of Iran . (2010). Land Use Planning Scheme in Yazd Province. Management and Planning Organization in Yazd Province. (In Farsi).

19. Ministry of Interior of Iran . (2012). Statistical Yearbook of Yazd Province 1390. Planning Department in Yazd., Bureau of Statistics and Information. Retrieved from: http://salnamehtotal.sci.org.ir. (In Farsi)

20. Ministry of Jahad-Keshavarzi[m1] . (2010). Vision and Strategy Development of the Agricultural Sector in Yazd Province. p 350. (In Farsi).

21. Ministry of Energy[m2] . (2012). An Status of Amount of Water in Yazd Province in 1390-91. (In Farsi).

22. Molle, F. (2008). Nirvana Concepts, narratives and policy model: Insight from the water sector. Water Alternatives 1(1):131-156

23. Palanisami, K. (1994). Evolution of Agricultural and Urban water Markets in Tamil Nadu, India, Irrigation Support Project for Asia and the Near East (ISPAN), United States Agency for International Development, Washington, DC.

24. Palanisami, K., & Malaisamy, A. (2004). Taking Water Out of Agriculture in Bhavani Basin: Equity, Landscape and Livelihood Consequences. Water Technology Centre. Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, India.

25. Roy, K., Masudur, R. & Uthpal, K. (2009). Future Climate Change and Moisture Stress: Impact on Crop Agriculture in South-Western Bangladesh. Climate Change and Development,  1(1),[m3] 

26. Statistical Center of Iran. (2012). Yazd Province. Retrieved from: http: //www. amar. org.ir/ Default .aspx ? tabid=1713 (In Farsi)

27. Sushil, (1996). System Dynamics: A Practical Approach for Managerial Problems. In A. Teimori; A, Norali & N, Valizadeh (1391). Wiley Eastern Limited. P 380. (In Farsi)

28. U.S. (2010). Global Change Research Program, Global Climate Change Impacts in United States: Agriculture. Retrieved from: http://www.gl obalchange .gov/images /cir/pdf/ agriculture.pdf .(USGCRP)