برآورد ارزش اقتصادی نهاده های پرورش کرم ابریشم در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان

2 هیئت علمی، دانشگاه گیلان

3 هیئت علمی، دانشگاه تهران

4 هئیت علمی، دانشگاه گیلان

چکیده

پرورش کرم ابریشم یکی از فعالیت‌های تولیدی جنبی کشاورزی است. ویژگی‌هایی نظیر کوتاه بودن دوره پرورش، سرمایه‌گذاری اندک و درآمدزایی مناسب برای روستاییان، خصوصاً در اوقات فراغت آن‌ها، به آن جلوه خاص بخشیده است. پژوهش حاضر در صدد دستیابی به فرم تابعی صحیح پرورش کرم ابریشم و ارزش‌گذاری اقتصادی نهاده‌های آن است. این تحقیق در استان مازندران صورت گرفته است. جامعه‌ی آماری تحقیق 1150 نوغاندار بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آن 240 نوغاندار برآورد گردید. نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای و نمونه‌ها به صورت تصادفی ساده از هر خوشه انتخاب گردیدند. جهت برآورد فرم صحیح تابعی، ابتدا 5 الگوی تابعی(کاب- داگلاس، ترانسندنتال، ترانسلوگ، درجه دوم و لئونتیف تعمیم یافته) برآورد گردید که نهایتاً از بین آن‌ها الگوی کاب- داگلاس به‌عنوان الگوی بهینه مورد برازش قرار گرفت. نتایج حاصل از برازش تابع کاب- داگلاس نشان می‌دهد میزان به‌کارگیری عوامل تولید، بهینه بوده و پرورش کرم ابریشم در مازندران در محدوده ناحیه دوم تولید قرار دارد. هم‌چنین ارزش اقتصادی تخم نوغان 3868339 ریال، برگ توت 3313ریال و نیروی کار 269506 ریال محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


  1. Ahmad, M., & Shami, T. K. (2012). Production structure and technical efficiency analysis of sericulture in Pakistani Punjab. Journal of  Rural Development, 9 (2), 15-31.
  2. Azamzadeh Shoraki, M., Khalilian, S., & Mortazavi,  S. A. (2011). The selection of production function and estimation of energy importance coefficient at agricultural division. Journal of Agricultural Economics and Development, 19 (76), 205-230. (In Farsi)
  3. Ehsani, M., Hayati, B., Ghahramanzadeh, M Dashti, G., & Hosseinzadeh, J. (2012). Water Economic Value Estimation in Barley Production at Qazvin Plane Irrigation Network. Journal of Water and Soil Science, 22(1), 187-200. (In Farsi)
  4. Bakhshodeh, M. & Akbari, A. (2013). Production economic (Its application in agriculture), (4th ed.). Kerman: Bahonar University. (In Farsi)
  5. Chambers, R.G. (1988). Applied production analysis: A dual approach .Cambridge University Press.
  6. Dashti, G., Khaksar, F., & Ghahramanzadeh, M. (2013). The determination of effective inputs on production and production risks of onion planting at Tabriz plain. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 44 (3), 389-397. (In Farsi)
  7. Dewangan ,S.K. (2013). Livelihood opportunities through sericulture a model of Gharghoda tribal block, raigarh dist. American Journal of Environmental Science, 9 (4), 343-374.
  8. Griffin, R. C., Montgomery, J. M., & Rister, M. E. (1987). Selecting functional form in production analysis. Western Journal of Agricultural Economics, 12, 216-227.
  9. Halter, A.N., Carter, H. O., & Hocking, J. G. (1957). A note on the transcendental production function. Journal of Farm Economics, 39,  966-974.

10. Hosseinzadeh, J., & Salami, H. (2005). The selection of production function to estimate the economic value of agricultural water. Journal of Agricultural Economics and Development, 12 (48), 53-84. (In Farsi)

11. Iranian sericulture Development center, 2014.

12. Kakoti, R. K. (2012). Sericulture as well as Ericulture as a Source of Employment and Income. IJCAES Special Issue on Basic, Applied & Social Sciences, 2, 370-372.

13. Kavosi, S., Ebrahimpour, M., & Khayati, M. (2007). Analysis of productivity industries rice Guilan province by production function method and DEA . Journal of Economic Science, 3 (12), 81-96. (In Farsi)

14. Kumaresan, P., Srinivasa, G., & Vijaya Prakash, N. B. (2005). Productivity and Profitability in Rainfed Sericulture: A Study in the District of Chamaraja Nagar in Karnatak. Journal of  Agricultural Economics Research Review, 18, 91-102.

15. Malik, M. S., Kaushal, P., & . Sah, R. B. (2008). Socioeconomic upliftment of tribal communities in Jharkhand through Agroforestry based farming system. Birsa Agril. University, Ranchi.

16. Medellin Azuara, J.,  Harou, J. J., & Howitt, R. E. (2010). Estimating economic value of agricultural water under changing conditions and the effects of spatial aggregation. Science of the TotalEnvironment,408(23): 5639-5648.

17. Mohamadinejad, O. (2001). The economic value of water in  Plain Saveh. MSC. dissertation, University of Tehran, Iran. (In Farsi)

18. Seidavi, A. R., Bijannia, A. R., & Rahi, M. R. (2006). Sericulture: Development and Employment. Monthly Sonboleh, 151. (In Farsi)

19. Seidavi, A. R., Gholami, M. R., &  Biabani, M. R. (2003). Investigation on resistance ability of silkworm lines to white muscardine disease. Journal of Agricultural Sciences, 34, 701-710. (In Farsi)

20. Shobeirian, M. A. (1994). Sericulture. Iran Silkworm Rearing Co. (In Farsi)

21. Thompson, C. D. (1998). Choice of flexiblefunctional forms: Review and appraisal. Western Journal of Agricultural Economics, 13,169-183.

22. Zarei, N., Mehrabi, M., & Khosravi, M. (2014). Analysis of Water Economic Value in Production of Potato: A Case Study of Villages of Kordestan and Hamedan Province. Journal of Rural Development Strategies, 1(3), 19-32. (In Farsi)