بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در تولید شیر بهداشتی در گاوداری های سنتی شهرستان بم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

چکیده

گاوداری‌های سنتی عمده‌ترین واحدهای تولید شیر در جوامع روستایی هستند که در تأمین مواد لبنی و درآمد خانوار روستایی نقش دارند. زنان روستایی مدیران این واحدهای سنتی هستند که متأسفانه به دلایل اجتماعی و فرهنگی آموزش ندیده‌اند. تولید شیر در گاودار‌های سنتی بار میکروبی بالایی دارد و سلامت جامعه و اقتصاد تولیدکنندگان را به خطر می‌اندازد. در این پژوهش، نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینة تولید شیر سالم بررسی می‌شود. روش این تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری این تحقیق شامل تمام گاوداران زن شهرستان بم هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای، 90 نفر برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. با توجه به نتایج تحقیق بین متغیرهای سن، سطح تحصیلات، سابقة دامداری، شرکت در کلاس‌های آموزشی، بازدید از گاوداری‌های نمونه و مطالعة نشریه‌های ترویجی با متغیر دانش گاوداران زن در زمینة تولید شیر بهداشتی ارتباط معنی‌داری وجود دارد. درنهایت، نتایج نشان داد گاوداران زن سنتی بیشتر در زمینة تغذیه، بهداشت و بیماری‌های دام به آموزش نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها


Akhondi, A. Chizari. M., Noroozi.O & Pezeshkirad, D. (2005) Investing effective factors in Knowledge of pistachio producer in Yazd province, Iran science Knowledge of Agricultural.38 (2): 369-377.
Bakhsi. J.A (2004). Effect of education on milk quality in Bam and Shahrbabak City. Journal of Kavosh, 8(3)32-34.. (In Farsi).
Ford, C.L. (1995) Educational priorities of small farmers in west Tennesse. J. Agri. Edu. 36(1): 31-37
Haji  Mirrahimi, D. (2003) An investigation on educational needs of semi industry cattle husbandries workers in Qom province, Pajoohesh& sazandegi, 61:39-50
Jannat, S., Chizari, M. & Abbasi, S. (2007). Study of dairy farmer’s technical knowledge toward improving the quality of milk: A case of Golpayegan Township. Iran Agricultural Extension and Education Journal. 4(1):49-59
Larry, D. & Scott Whitaker, B. (2000). Educational needs and perceptions of lowa beginning farmers towards their education. Journal of Agricultural education. 41(1): 445-455.
Mirsardoo,  F. (2001). Investigating of training needs of potato farmers in Jiroft city. Iranian Journal of Agricultural and research 40-2(2): (123-143). (In Farsi).
Mousavi, M., Chizari, M. (2006). Investigating of educational needs potato growers in Ajabshir city in marketing science. Journal of Agricultural of science and knowledge and natural recourses.11 (1):45-55. (In Farsi).
Madukuti, A.E &Larry. M. (2002) Factors related to Zimbabwe women educational needs in agriculture. Journal of Association of International Agricultural and extension education (َ AIAEE) 93(2):272-290.
Noroozi, O. & Chizari, M. (2006).Effective cultural and social factors regarding attitude of wheat farmers of Nahavand Township toward sprinkler irrigation development. Iranian Agricultural Extension and Education Journal. 2(2):59-70.
Pedhazuv, e.J (1982), multiple regressions in behavioral research: Explanation and predication. New York, Hoh Reinhart & Winston.
Tabaraee, M. (2004). A study of educational needs of saffron growers in southern Khorasan. 3rd conferences of saffron.38-41.
Trede, L. D. and B. Scott Whitaker (2000) Educational needs and perception of lowa beginning farmers toward their education. J. Agri. Edu. 41(1): 39-48