بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: روستای کرناچی، شهرستان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکدة کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناس ارشد توسعة روستایی دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه­ای از محورهای اصلی توسعه و سلامت هر جامعه است؛ بنابراین در بین اولویت­های اهداف توسعة هر کشور، دستیابی به امنیت غذایی اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف اصلی مطالعة حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوار­های روستایی به روش مقطعی و توصیفی-تحلیلی در روستای کرناچی، شهرستان کرمانشاه در سال 1391 بر 100 خانوار بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده­های مربوط به وضعیت اجتماعی- اقتصادی از پرسشنامة اطلاعات عمومی و به‌منظور بررسی وضعیت امنیت غذایی از پرسشنامة استاندارد USDA  استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک انجام گرفت. یافته­های پژوهش بیانگر رابطة مثبت و معناداری بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوار با امنیت غذایی خانوارهای مورد مطالعه بود، به‌نحوی که رابطة معناداری بین امنیت غذایی خانوار با میزان درآمد ماهیانة خانوار، جایگاه شغلی پدر، وضعیت دارابودن تسهیلات زندگی، سطح سواد مادر و بعد خانوار مشاهده شد. همچنین، براساس نتایج نهایی رگرسیون لجستیک، از میان مجموع متغیرهای مورد مطالعه‌، متغیر جایگاه شغلی پدر خانوار، میزان درآمد و وضعیت دارابودن اقلام زندگی بیشترین تأثیر را در پیشگویی امنیت غذایی خانوار­های مورد مطالعه داشتند.

کلیدواژه‌ها


Alaimo, k., Briefel, R.R.,  Frongillo, E.A., Olson, C.M. (1998). Food insufficiency exists in the United States: Resultsfrom the third National Health and Nutrition Examination Survey(NHANESIII). American Journal of Public Health, 88(3): 419-26.

Bakhshi, M.R., Samadi, M., Baradaran Nasiri, M. (2008). Maintaining  the status of Iran in Southwest Asia on the indicators defining vulnerability and food security. Agricultural Economics and Development, 16(63): 21-50. (in Persian).
Bickel, G., Nord, M., Price, C., Hamilton, W.L., Cook, J.T. (2000). Guide to measuring household food security,revised 2000. Alexandria, VA: USDA Food and Nutrition Service; 2000; Avalilable at: http://www.ers.usda.gov/briefing/foodsecurity.
Charlton, K.E., Rose, D.(2002). Prevalence of household food poverty in South Africa: results from a large, nationallyrepresentative survey. Public Health Nutrition, 5: 383-389.
Dastgiri, S., Soltanali, M., Totonchi, H., Ostadrahimi, A.R. (2006). Determinants of Food Insecurity: A Cross-Sectional Study in Tabriz. Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 6(3): 233- 39. (in Persian)

Derrickson, J.P., Sakai, M., Anderson, J. (2001). Interpretations of the “balanced meal” household food security indicator. Journal of Nutrition Education, 33(3):155-60.

Dini Torkamani A. Food security and it's rate in Iran. Journal of Trade Studies 2000; 14: 121-148. (in Persian).
Ebadi, F., Timurid, M.J. (1383). Introduction to information systems and mapping vulnerability and food insecurity, agricultural economics Planning Institute, Tehran. (in Persian).
Esmaillzadeh, A., Salehi Abargouei, A., Basirat, R. (2012). The association between household food insecurity and childhood obesity among Iranian school-aged children in Farokhshahr, Koomesh, 13(2): 245- 263. (in Persian).
Expediency Discernment Council ,Perspective Document of the Islamic Republic of Iran. (2003). Available from: http://www.majma.ir. (in Persian).
Food and Agriculture Organization. Agriculture Organization of the United Nations. The State of Food Insecurity in the World 2006 report.
Food and Agriculture Organization. Agriculture Organization of the United Nations, Crop prospects and food situation, No.1, 2008, Available from URL:www.fao.org/docrep/010/ah881e01.htm, accessed 18 June 2008.
Ghassemi, H. (1997). Food and nutrition security in Iran: a study on planning and administration. Tehran: Planning and Budget Organization, IRAN, Tabriz. (in Persian).
Ghassemi, H., Kimiagar, M., Koupahi, M. (1996). Food and nutrition security in Tehran Province. Tehran: National Nutrition and Food Tecnology Research Institute. (in Persian).
Goudarzi, F. (2008). study the factors affecting the food security of rural communities (Case study Dhpyr District of Khorramabad city), MSc Thesis rural development trend of social development, Tehran University, Faculty of Social Sciences. (in Persian).
Hosseini, E. (2007). Rural development, agriculture and food security. The Economic Journal, 2(15): 54-57. (in Persian).
Jafarisani, M., Bakhshoodeh, M. (2008) Locational distribution of food insecurity in Iranian urban and rural area. Agricultural  Economics and  Development Journal, 61: 103-123. (in Persian).
Karam soltani, Z., Dorosty motlagh, A., Eshraghian, M.R, Siassi, F., jazayeri, A. (2007). Obesity and food security in Yazd primary school students. Tehran University Medical Journal (TUMJ), 65(7): 68-76. (in Persian).

19. Lahteenkorva, S.S., Lahelma, E. (2001). Food insecurity is associated with past and present economic disadvantageand body mass index. Journal of Nutrition, 131(11): 2880-4.

Mehrabi Bshrabady, H., Mousavi Mohammadi, H. (2010). The impact of government support to the agricultural sector, the food security of urban households in Iran, the letter of Agricultural Economics, 4(3): 1-16. (in Persian).
Mohammadi Nasrabadi, F., Omidvar, N., Hoshyar Rad, A., Mehrabi, Y., Abdollahi, M. (2008). The association between food security and weight status among Iranian adults. Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology, 2: 41-53. (in Persian).
Mohammad-Zadeh, A., dorosty, A.R, Eshraghian, M.R. (2010). investigate the relationship between food security and social factors - economic and weight status in adolescents, Iranian Journal of Food Science and Food Technology, 5(1): 55-62. (in Persian).
Najafi, G.R. (1996). Poverty , food security and rural communities, Agricultural Economics and Rural Development Supplement of the poor and vulnerable: 187-213. (in Persian).
Noori Naeini, S.m.s. (1999). The global dimensions of food security, Articles Collections of food security and agricultural development. Planning and Research Institute of Agricultural Economics, first edition, Tehran. (in Persian).
Nord, M., Andrews, M. (2009). Carlson Steven.Household Food Security in the United States in 2008. Economic Research Service report, No. (ERR-83) 66 pp, November 2009.
Payab, M., Dorosty Motlagh, A.R, Eshraghian, M.R, Siassi, F., karimi, T. (2011). The association between food insecurity, socio-economic factors and dietary intake in mothers having primary school children living in Ray 2010, Iranian Journal of Nutrition Sciences and  Food Technology, 7(1): 75-84. (in Persian).
Rahbar, F., Mobini Dehkordi, A. (2004). New approach to food security strategy (in terms of stable supply of food), Journal of Economic Studies, 14: 1-18. (in Persian).
Ramesh, T., Dorosty Motlagh, A.R., Abdollahi, M. (2010). Prevalence of household food insecurity in the City of Shiraz and its association with socioeconomic and demographic factors, 2008. Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology, 4 (4) :53-64. (in Persian)
Rose, D. (1999). Economic determinants and dietary consequences of food insecurity in the United States. Journal of Nutrition,129: 517–520.
Rukn Eftekhari, A.R. (2004). The Role of Rural Food Security, Proceedings of the first conference on national agricultural development, agricultural economics Planning Research Institute, Tehran. (in Persian).
Shakoori, A. (2004). food security and access to it in Iran, Social Science Journal, 24: 133-160. (in Persian).
Shariff, Z.M., Lin, K.G. (2004). Indicators and nutritional outcomes of household food insecurity among a sample of rural Malaysian women. Pakistan Journal of Nutrition, 3: 50-55.

Section 1.01         Sharafkhani, S., Dastgiri, S., Gharaaghaji ASl, R., ghavamzadeh, S. (2011).  Prevalence and factors affecting household food insecurity: a study Ghara Sou Village, Khoy city – 1388, Urmia Medical Journal, 22 (2): 123-128. (in Persian).

Smith, L. C., Amani, E. E., Helen, H. J. (1999). The Geography and Causes of Food Insecurity in Developing Countries. Agricultural Economics, 22(2): 199-215.
Studdert, L.J., Frongillo, E.A., Valoist, p. (2001). Household food insecurity was prevalent in Java during Indonesia's economic crisis. Journal of Nutrition, 131(70): 2685-91.